• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jacek Mieczysław Sobczak

  Przeczytaj także...
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Jacek Mieczysław Sobczak (ur. 1946) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

  Biografia[]

  Od 1995 profesor nauk prawnych. Od 1 marca 1999 sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, pracownik naukowy, do 2010 kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1 października 2009 prodziekan ds. naukowych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej.

  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie – jeden z 3 warszawskich wydziałów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Prowadzi studia magisterskie na kierunku prawo oraz posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Specjalizuje się w prawie prasowym oraz prawie autorskim, a także prawie karnym, w historii państwa i prawa oraz doktryn politycznych i prawnych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Promotor 38 prac doktorskich w zakresie prawa i nauk politycznych, recenzent w 48 przewodach doktorskich i 19 habilitacyjnych.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

  Członek Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego (w latach 1989-2000 członek zarządu), Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

  Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.Pracownik naukowy – to specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym w uczelni lub instytucie badawczym.

  Wybrane publikacje[]

 • Polskie prawo prasowe (Poznań, 1993)
 • Ustawa o Radiofonii i Telewizji (Poznań, 1994)
 • Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (Poznań, 1995)
 • Podstawy prawa autorskiego (Poznań, 1995)
 • Wstęp do prawoznawstwa i wiadomości o ustroju Polski (Poznań, 1997)
 • Studia nad wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi na Litwie i Białorusi (Poznań, 1997)
 • Ustawa Prawo prasowe. Komentarz (Warszawa, 1999)
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne (Warszawa – Poznań, 2000)
 • Zmierzch cywilizacji (Poznań 2001)
 • Dziennikarz. Sprawozdawca sądowy (Warszawa 2001)
 • Prawo prasowe. Podręcznik akademicki (Warszawa, 2000)
 • Prawo środków masowej informacji (Toruń 1999)
 • Prawo prasowe. Komentarz (Warszawa 2008)
 • Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich (Poznań 2009)
 • Potomkowie Lecha i Giedymina. Stosunki polityczne między Litwą a Polską w pierwszych latach odrodzenia państwa litewskiego (Poznań 2009)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Jacek Mieczysław Sobczak w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Uniwersytet SWPS) – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Posiada 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, prawo i socjologia (w Warszawie) oraz psychologia (w Warszawie i Wrocławiu). Uczelnia nadaje także stopnie doktora habilitowanego w dyscyplinach: kulturoznawstwo (Warszawa) i psychologia (Warszawa i Wrocław).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo prasowe – nazwa polskiej ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. traktowanej jako gałąź prawa cywilnego. Dotyczy ona wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji. Znawcami i badaczami prawa prasowego są: prof. Jacek Sobczak oraz prof. Ewa Ferenc.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.