• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Józef Krukowski

  Przeczytaj także...
  Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych (łac. Pontificium Consilium de Legum Textibus) jest jedną z dykasterii kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem Rady interpretacja prawa uniwersalnego w Kościele katolickim, pomoc innym dykasteriom kurii rzymskiej, aby wydawane przez nie dokumenty (normy, dekrety, instrukcje) były zgodne z obowiązującym prawem. Na życzenie Konferencji Episkopatów bada zgodność wydawanych przez nie dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie naukowe. Jego celem jest „popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego” (§ 7 Statutu). Zgodnie z postanowieniami statutowymi Towarzystwo „nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.” (§ 3). Wśród członków PTPW znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym.

  Józef Krukowski (ur. 4 stycznia 1936) – ksiądz katolicki, prawnik, kanonista, profesor zwyczajny, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Życiorys[]

  Specjalista z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, stosunków Państwo-Kościół, prawa konkordatowego i prawa wyznaniowego. Wieloletni wykładowca KUL i UKSW. Członek Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych. Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Współtwórca i autor przepisów z zakresu prawa wyznaniowego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz Rady Naukowej czasopisma Przegląd Prawa Wyznaniowego.

  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Odznaczenia[]

  9 sierpnia 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 18 października 2009 Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

  16 maja 2012 otrzymał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL za rok 2011.

  Wybrane publikacje[]

 • Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty (1964-1994) (1995)
 • Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego (1985)
 • Konkordat polski. Znaczenie i realizacja
 • Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych
 • Kościół w życiu publicznym
 • Polskie prawo wyznaniowe
 • Sprawiedliwość administracyjna w Kościele (zarys problematyki)
 • Wpływ intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym (studium prawno-kanoniczne) (1976)
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Religia i etyka w edukacji publicznej (redaktor naukowy wspólnie z Pawłem Sobczykiem i Michałem Poniatowskim), Warszawa 2014 ISBN 978-83-64181-46-7
 • Przypisy

  1. isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20000310644&type=2
  2. Odznaczenia na KUL - prezydent.pl - 18-10-2009
  3. Laureaci - Ks. Prof. dr hab. Józef Krukowski - kul.pl - 16-05-2012

  Linki zewnętrzne[]

 • Józef Krukowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego – polskie czasopismo prawnicze wydawane nakładem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Tematycznie obejmuje szeroko pojętą problematykę prawa wyznaniowego. Radę Naukową czasopisma tworzą: Wojciech Góralski, Krzysztof Krasowski, Józef Krukowski, Ryszard M. Małajny, Henryk Misztal, Janusz Osuchowski, Michał Pietrzak, Ryszard Sztychmiler, Wacław Uruszczak, Wiktor Wysoczański. Pierwszym redaktorem naczelnym był Piotr Stanisz, kolejnym Dariusz Walencik. Obecnie w skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą: Jan Krajczyński - redaktor naczelny, Paweł Sobczyk - zastępca redaktora naczelnego, Marta Ordon - sekretarz Kolegium Redakcyjnego, Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Artur Mezglewski, Bartosz Rakoczy, Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Tadeusz Jacek Zieliński. Tom 1 ukazał się w roku 2009, zaś w latach 2010-2013 tomy 2-5.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
  Stowarzyszenie Kanonistów Polskich – polska organizacja naukowa założona w 1990 r. mająca na celu – zgodnie z jej Statutem – „rozwój i upowszechnianie nauki prawa kanonicznego w Polsce.” Posiada ona charakter katolicki, co wynika z § 1 Statutu, który głosi, iż wskazany cel „jest realizowany w zależności od Konferencji Episkopatu Polski.” Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne święcenia kapłańskie, albo osoba, której w Kościołach protestanckich powierzono urząd kościelny poprzez ordynację.
  Prawo wyznaniowe – gałąź prawa, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działania Kościołów i innych związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Wytycza rzeczywisty zakres istniejącej w danym państwie wolności religijnej, a tym samym zakres swobód obywatelskich i praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji.
  Paweł Sobczyk (ur. 1974 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego, wykładowca Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.