• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Izba skarbowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Izba administracji skarbowej – jednostka Krajowej Administracji Skarbowej obsługująca dyrektora izby administracji skarbowej, który jest organem administracji niezespolonej. Utworzono ją w miejsce izby skarbowej. Dyrektorzy izb administracji skarbowej podlegają Ministrowi Finansów. Administracja skarbowa, administracja podatkowa – instytucje i organy zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
  Izba skarbowa w Bydgoszczy

  Izba skarbowa – jednostka administracji skarbowej, niezespolonej pełniąca funkcje pomocnicze dyrektora izby skarbowej, funkcjonująca do 1 marca 2017 r. W jej miejsce utworzono izbę administracji skarbowej.

  Naczelnik urzędu skarbowego – organ podatkowy pierwszej instancji. Naczelnik urzędu skarbowego powoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu skarbowego. Naczelnika odwołuje minister właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.Dyrektor izby skarbowej – organ administracji rządowej będący jednocześnie organem drugiej instancji w postępowaniu podatkowym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powoływany i odwoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Zadania[ | edytuj kod]

  Dyrektor izby skarbowej był organem podatkowym:

 • odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jako organu pierwszej instancji;
 • pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów;
 • odwoławczym od decyzji wydanej przez dyrektora izby skarbowej w pierwszej instancji.
 • Dyrektor izby skarbowej był powoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Służba cywilna – współcześnie w Polsce, zespół urzędników administracji rządowej. Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP). W jego skład wchodzą urzędnicy szczebla centralnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy centralne), jak również przedstawiciele rządowej administracji terenowej – niezespolonej i zespolonej (urzędy wojewódzkie, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, komendy policji, komendy państwowej straży pożarnej, kuratoria oświaty, urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy statystyczne, wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe, urzędy górnicze itp.). W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

  Do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych należały:

 • nadzór nad urzędami skarbowymi,
 • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych,
 • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
 • Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.