• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iwona Nowakowska-Kempna

  Przeczytaj także...
  Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (WFH AJD) – jeden z 4 wydziałów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powstały w 1990 roku wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kształci studentów na jedenastu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i nauk społecznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Iwona Elżbieta Nowakowska-Kempna (ur. 1949 w Katowicach) – polska slawistka, filolog, specjalizująca się w językoznawstwie ogólnym; nauczycielka akademicka związana z uczelniami w Katowicach i Bielsku-Białej oraz Częstochowie.

  Biografia[]

  Urodziła się w 1949 roku w Katowicach, z którymi związała całe swoje życie osobiste i zawodowe. Ukończyła tam kolejno szkołę podstawową, a następnie w 1967 roku tamtejsze II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Po pozytywnie zdanym egzaminie maturalnym podjęła studia filologiczne na katowickiej filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w 1968 roku została przekształcona w Uniwersytet Śląski. Dyplom magistra otrzymała w 1972 roku.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (WHS ATH) – jeden z 5 wydziałów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej powstały w 2001 roku wraz z przekształceniem fili Politechniki Łódzkiej w tym mieście w samodzielną uczelnię. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistyczno-społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Bezpośrednio po ukończeniu studiów związała się z macierzystym Instytutem Filologii Słowiańskiej, gdzie przeszła całą drogę kariery zawodowej począwszy od stanowiska asystenta, przez: adiunkta, profesora nadzwyczajnego po posadę profesora zwyczajnego. Na Uniwersytecie Śląskim otrzymała także kolejno tytuły naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1998 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski nadał jej tytuł profesora nauk humanistycznych.

  Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Poza pracą naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Śląskim wykładała także na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a w 2001 roku zajęła się organizacją Wydziale Humanistyczno-Społeczny Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przez dwie kadencje od 2001 do 2008 roku pełniła funkcję jego dziekana. Na Akademii im. Jana Długosza jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Lingwistycznych na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Poza tym zorganizowała na nim Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Humanistycznych, która niedługo potem została przekształcona w Katedrę Iberystyki. Kierowała obiema tymi jednostkami do 2012 roku. Poza tym była aktywnym członkiem Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) - stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby. Powstało w roku 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego wówczas Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni "Czytelnik".

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku kandydowała z listy Inicjatywy dla Polski, która nie osiągnęła progu wyborczego.

  Dorobek naukowy[]

  Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z szeroko pojętym językoznawstwem ogólnym. Do najważniejszych prac Iwony Nowakowskiej-Kempnej należą:

 • Transpozycje nazw własnych z języka polskiego na języki południowo-słowiańskie na przykładach wzajemnych tłumaczeń literatury polskiej i literatur południowo-słowiańskich, Katowice 1979.
 • Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice 1986.
 • Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, Wrocław 1992.
 • Polszczyzna kresowa na Śląsku, Katowice 1996.
 • Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 2000.
 • Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim, Bielsko-Biała 2007.
 • Studia z neurologopedii, Kraków 2010.
 • W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce, Kraków 2011.
 • Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii, Kraków 2012.
 • Przypisy

  1. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie [on-line] [dostęp: 21.12.2012]
  2. Dana na portalu "Ludzie Nauki" [on-line] [dostęp: 29.12.2012]
  3. Struktura Instytutu : Instytut Filologii Obcych, www.ifo.ajd.czest.pl [dostęp 2016-04-01].
  4. Dane na podstawie wykazu absolwentów II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach.
  5. Serwis PKW – Wybory 2004
  6. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie, stan na 30 XII 2012 roku

  Linki zewnętrzne[]

 • Iwona Nowakowska-Kempna w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – jedyna w Polsce placówka naukowo-badawcza zajmująca się badaniem języka polskiego we wszystkich jego aspektach i odmianach.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Prezydenci Polski – lista prezydentów Polski i innych osób sprawujących urząd głowy państwa polskiego od 1918 roku.
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy w dniu 13 czerwca 2004 roku. Wyniki głosowania potwierdziły spadek zaufania do rządzącej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Jak się spodziewano, wybory wygrała proeuropejska, opozycyjna w Sejmie, Platforma Obywatelska; drugie miejsce zajęła narodowa, eurosceptyczna Liga Polskich Rodzin. Prócz partii posiadających reprezentację parlamentarną, próg wyborczy przekroczyły również: nowa partia lewicowa, Socjaldemokracja Polska oraz Unia Wolności.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH) – publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej, powstała 1 października 2001 roku z przekształcenia istniejącej od 1969 filii Politechniki Łódzkiej, na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1088). Kształci 7282 studentów na kierunkach technicznych i humanistycznych.
  Filia (łac. córka) – zakład przedsiębiorstwa (np. uczelni, urzędu, banku itp.), mający najczęściej swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej, nadrzędnej jednostki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.