• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inwestycja

  Przeczytaj także...
  Ustawa o rachunkowości – polska ustawa z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591), stanowiąca podstawę prawną rachunkowości (wraz z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości). Zwyczajowo nazywa się ją polskim prawem bilansowym. Była wielokrotnie nowelizowana.Odsetki – koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową.
  Paul Anthony Samuelson (ur. 15 maja 1915 w Gary, Indiana, zm. 13 grudnia 2009 w Belmont, Massachusetts) – amerykański ekonomista, statystyk i ekonometryk.

  Inwestycja – w ujęciu ekonomicznym nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

  Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Konsumpcja – w mikroekonomii to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wynika ona z użyteczności konsumowanego produktu lub usługi, która może mieć też dla konsumenta charakter subiektywny.

  Przeciwieństwem inwestycji jest konsumpcja.

  W świetle art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości poprzez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

  Rodzaje inwestycji[ | edytuj kod]

  Ze względu na czas realizacji wyróżnia się:

  1. inwestycje długoterminowe (ponad 1 rok),
  2. inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku).

  Ze względu na cel wyróżnia się:

  1. inwestycje odtworzeniowe,
  2. inwestycje modernizacyjne,
  3. inwestycje rozwojowe,
  4. inwestycje strategiczne,
  5. inwestycje interesu publicznego,
  6. inwestycje dotyczące ustroju społecznego.

  Ze względu na przedmiot inwestycji:

  Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji, czyli podejmuje takie działania gospodarcze, w których efekty pojawiają się raczej w przyszłości niż natychmiast. - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która posiada środki finansowe na realizację określonej inwestycji budowlanej, organizuje proces jej powstawania, ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz jako jedyna jest upoważniona do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  1. inwestycje rzeczowe,
  2. inwestycje finansowe,
  3. inwestycje w kapitał ludzki.

  Cechy inwestycji[ | edytuj kod]

  W oparciu o definicję inwestycji można wyróżnić 4 główne cechy inwestycji:

 • Czas realizacji inwestycji,
 • Ponoszone nakłady na realizację danej inwestycji,
 • Oczekiwane korzyści z inwestycji,
 • Ryzyko realizacji inwestycji.
 • Determinanty poziomu inwestycji[ | edytuj kod]

  Przedsiębiorstwa podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o trzy czynniki:

 • przychody, których wielkość zależy bezpośrednio od popytu na określony produkt.
 • koszty, których wyznacznikiem jest poziom stóp procentowych. Wyższa stopa procentowa oznacza wyższy koszt inwestycji przy finansowaniu zewnętrznym oraz wyższy koszt alternatywny (np. korzystne lokaty) w przypadku finansowania wewnętrznego.
 • oczekiwania, czyli „stan zaufania” przedsiębiorcy do gospodarki. Przewidywana recesja zniechęca przedsiębiorców do inwestowania, przeciwnie oddziałuje ekspansja gospodarcza.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Inwestor
 • Inwestowanie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217).
  2. Paul Samuelson, William Nordhaus: Ekonomia 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995. s. 216–218. ​ISBN 83-01-11623-4​.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, ​ISBN 978-83-01-15293-2​.
 • P. Felis, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa, 2005, ​ISBN 83-87444-12-X​.
 • Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Inwestycja rzeczowa – inwestycja, w efekcie której nabywane lub wytwarzane są składniki aktywów rzeczowych: rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne, ale w ujęciu praw majątkowych (licencje, znaki towarowe, patenty).
  Inwestowanie – jest to proces występujący w gospodarce polegający na odkładaniu przez podmioty gospodarcze (inwestorów) części środków finansowych i zamianę ich na inwestycje.
  Inwestycje krotkoterminowe - dotyczą takich aktywów finansowych jak udziały i akcje, a także inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia oraz udzielone pożyczki płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Za krótkoterminowe aktywa finansowe uważa się również środki pieniężne.
  William Dawbney "Bill" Nordhaus (ur. 31 maja 1941 w Albuquerque w Nowym Meksyku) – profesor ekonomii na Uniwersytecie Yale w Connecticut. Obronił licencjat na Yale w 1963 roku, a następnie otrzymał tytuł profesora ekonomii w 1967 roku na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge. Rektor Uniwersytetu Yale w latach 1986-1988, a w latach 1992-1993 wiceprezydent ds. finansów i administracji tejże uczelni. Wspólnie z Jamesem Tobinem opracował w 1972 r. Miernik dobrobytu ekonomicznego.
  Inwestycja celu publicznego to działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  Popyt (ang. demand) – funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową (ceteris paribus).
  Aktywa finansowe (en. financial assets) – niematerialne formy majątku, takie jak należności, prawa autorskie, czy wszelkiego rodzaju papiery wartościowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.