• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Internalizacja

  Przeczytaj także...
  Eksternalizacja (uzewnętrznienie; ang. externalization) – przekształcanie wiedzy ukrytej w dostępną. W trakcie tego procesu ukryta wiedza jednostki lub grupy przekształca się w wiedzę jawną i formalną. Informacje zebrane są wówczas w jednolitą i usystematyzowaną całość. Dzięki temu inni mogą korzystać z doświadczeń, ucząc się oraz doskonaląc.Grupa rówieśnicza, typ grupy społecznej, to określona zbiorowość ludzi w tym samym lub bardzo zbliżonym wieku. Czynnikami wiążącymi w grupie rówieśniczej są oprócz wieku, przynależności do wspólnej struktury organizacyjnej, występowanie określonych kontaktów, brak istotnych różnic w poziomie wiedzy i rozwoju intelektualnym jej członków. Grupy dzielimy według różnych kryteriów, z których najczęściej brane są pod uwagę wielkość i więzi emocjonalne. Charakteryzuje się tym, iż przynależność do niej jest dobrowolna, tworzona jest spontanicznie lub celowo. Istotna jest ze względu na proces socjalizacji jednostki. W grupach rówieśniczych kształtują się także subkultury.
  Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) – proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie w społeczeństwie. Największą rolę na tym etapie odgrywają jego rodzice, później także wychowawcy i rówieśnicy oraz instytucje (takie jak szkoła czy Kościół).

  Internalizacja (ang. internalization, z łac. internus – wewnętrzny; pow. z inter – między) – mechanizm występujący w wielu dziedzinach nauki.

  Ekonomia i zarządzanie[]

   Osobny artykuł: Internalizacja (ekonomia).

  Internalizacja – ekonomiczna teoria laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Coase’a polegająca na dokonywaniu transakcji wewnętrznych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, jest przeciwieństwem eksternalizacji (czyli jednej z form internacjonalizacji przedsiębiorstwa), warunkiem procesu internalizacji jest przejęcie kontroli nad dostawcą lub odbiorcą, stosując internalizację dane przedsiębiorstwo może omijać rynek, który jest nieatrakcyjny. Internalizacja częściowo pokrywa się z insourcingiem.

  Mechanizmy obronne – pojęcie wprowadzone przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda i przejęte przez współczesną psychologię. Oznacza metody radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony osobowości (ego), zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy. Na ogół są one nawykowe i nieuświadomione.Internacjonalizacja - proces umiędzynarodowienia działalności przedsiebiorstwa, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na rynki obce.

  Finanse[]

  Internalizacja – w nauce o finansach – to realizacja zlecenia przez brokera w ramach własnych zapasów (ang. firms' own inventory) zamiast realizacji zlecenia na rynku. W efekcie internalizacji broker może zarabiać również na spreadach, co jest dla niego niewątpliwie korzystne.

  Internalizacja - ekonomiczna teoria laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Coase’a polegająca na dokonywaniu transakcji wewnętrznych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, jest przeciwieństwem eksternalizacji. Warunkiem procesu internalizacji jest przejęcie kontroli nad dostawcą lub odbiorcą, stosując internalizację dane przedsiębiorstwo może omijać rynek, który jest nieaktrakcyjny. W wymiarze krajowym internalizacja częściowo pokrywa się z insourcingiem.Postawa – uwewnętrzniona przez jednostkę, wyuczona skłonność (akt woli przejawiający się w czynach) do reagowania w społecznie określony sposób, szczególnie przez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne.

  Nauki społeczne[]

   Osobny artykuł: Interioryzacja.

  Internalizacja, uwewnętrznianie – mechanizm polegający na przyjmowaniu za własne narzucanych z zewnątrz postaw, poglądów, norm i wartości. W socjologii fenomenologicznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna jest składową triady, na którą składają się także obiektywizacja i eksternalizacja. W psychologii jest rozumiana jako mechanizm obronny.

  Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.Insourcing – przekazanie procesów lub działań biznesowych jednostki, realizowanych w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców/dostawców do wewnętrznej, wyodrębnionej i wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej.

  Na początku główną rolę w tym procesie pełnią rodzice dziecka (szczególnie gdy jest ono w wieku przedszkolnym i w pierwszych latach uczęszczania przez nie do szkoły), później wychowawcy oraz grupy rówieśnicze, a po osiągnięciu przez daną osobę wieku dorosłego grupy społeczne i jednostki, z którymi się ona identyfikuje i które są dla niej autorytetem.

  Ronald Harry Coase (ur. 29 grudnia 1910 w Willesdein koło Londynu, zm. 2 września 2013 w Chicago) – brytyjski ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1991 roku.Thomas Luckmann (ur. 14 października 1927 w Jesenicach w Słowenii) był profesorem socjologii na Uniwersytecie w Konstancji w Niemczech. Od 1994 jest profesorem emerytowanym. Jego najbardziej znane książki to Społeczne tworzenie rzeczywistości (The Social Construction of Reality, 1966, współautor Peter L. Berger, wyd. pol. 1983) oraz Struktury świata przeżywanego (Structures of the Life-World, 1982, współautor Alfred Schütz).

  W wyniku internalizacji normy heteronomiczne (ustanowione nie przez tych, których mają obowiązywać) przekształcają się w normy autonomiczne (ich przestrzeganie nie wymaga już kontroli z zewnątrz). Internalizacja jest więc jednym z najważniejszych mechanizmów socjalizacji i społecznego rozwoju człowieka.

  Interioryzacja (inaczej uwewnętrznienie) - w psychologii społecznej mechanizm obronny, który polega na uwewnętrznianiu zewnętrznych treści.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Przypisy

  1. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
  2. M. Gorynia, B. Jankowska, Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
  3. http://www.sec.gov/answers/internalization.htm Internalization, U.S. Securities and Exchange Commission www.sec.gov, March 20, 2000 (dostęp: 2011-04-15)

  Bibliografia[]

 • J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.