• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interkomunia

  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.

  Interkomunia, wspólnota eucharystyczna – uczestniczenie w jednej Eucharystii (Uczcie Eucharystycznej) chrześcijan różnych wyznań.

  Rodzaje interkomunii[ | edytuj kod]

  Wyróżniane są różne rodzaje interkomunii:

 • Interkomunia w ścisłym znaczeniu, czyli przystępowaniu chrześcijan do Stołu Pańskiego po porozumieniu się z hierarchią swoich Kościołów. Taka interkomunia może istnieć tam, gdzie istnieją tak samo pojmowane sakramenty kapłaństwa i Eucharystii (np. potencjalnie interkomunia może zaistnieć między takimi Kościołami jak Kościół rzymskokatolicki, Kościoły starokatolickie i Kościół prawosławny);
 • intercelebracja – wspólne sprawowanie Eucharystii i Mszy św. odnosi się tylko do duchownych, mających ważnie udzielony sakrament kapłaństwa. W poszczególnych wypadkach należy uzyskiwać zezwolenie kompetentnych władz kościelnych.
 • komunia wolna – wszyscy, nawet nieochrzczeni mają możliwość przystępowania do Komunii św., jeżeli kochają Chrystusa i wierzą, że jest On obecny pod postaciami chleba i wina;
 • komunia otwarta – określenie chrześcijan różnych wyznań, którzy przystępują do Stołu Pańskiego, czyli jedna denominacja dopuszcza członków innej do swojej komunii. Komunia ta może występować w różnych postaciach:
 • komunia otwarta dla wszystkich (à tous);
 • komunia otwarta wzajemna lub obustronna (réciproque);
 • komunia otwarta z ograniczeniem (limitée);
 • komunia zamknięta (fermeé).
 • Interkomunia Kościoła Anglikańskiego[ | edytuj kod]

 • Od 1931 r. istnieje pomiędzy Kościołami anglikańskimi a Kościołami starokatolickimi Unii Utrechckiej pełna interkomunia wyrażająca się w obustronnym uznaniu ważności święceń kapłańskich (diakonatu, prezbiteratu i episkopatu) oraz wspólnej celebracji liturgii.
 • Wspólnota Porvoo – jest to związek dwunastu europejskich Kościołów anglikańskich i luterańskich.
 • Interkomunia w Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce istnieje interkomunia pomiędzy Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Polskokatolickim oraz pomiędzy Kościołem Polskokatolickim jako członkiem Unii Utrechckiej a Kościołem anglikańskim. Wspólnotę Ołtarza (Wieczerzy Pańskiej) praktykują również m.in. trzy bliskie doktrynalnie kościoły ewangelickie: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, które należą do sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej, dokumentu z 1973 zbliżającego pokrewne kościoły protestanckie przez możliwość intercelebracji nabożeństw i interkomunii. Istnieje także interkomunia pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a kościołami wschodnimi.

  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół protestancki nurtu metodystycznego, prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest "Pielgrzym Polski". Przy Kościele działa Szkoła Języka Angielskiego, podlegającą Radzie Kościoła. Szkoła ta używa nazwy własnej "English Language College". Zwierzchnikiem Kościoła jest ks. Andrzej Malicki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ku chrześcijaństwu jutra, Wprowadzenie do ekumenizmu. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.
  2. http://www.europe.anglican.org/partners/partners_incommunion.htm Churches in Communion with the Church of England-Kościoły w komunii z Kościołem Anglii
  3. KKK 1399 Kościoły wschodnie, które nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, celebrują Eucharystię z wielką miłością. "Kościoły te mimo odłączenia posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na mocy sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym są dotąd z nami zjednoczone" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 15). Pewna jedność in sacris, a więc w Eucharystii, jest "w odpowiednich okolicznościach i za zgodą kościelnej władzy... nie tylko możliwa, ale i wskazana" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 15; por. KPK, kan. 844, § 3).
  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa (Mt 18,18-20).
  Unia Utrechcka (właściwie Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich) – związek samodzielnych krajowych kościołów starokatolickich, uznających te same podstawy wiary, te same porządki ustrojowe i liturgiczne, tworzących tym samym wspólnotę kościołów starokatolickich. Za kościoły te uznaje się zarówno pojedyncze diecezje, jak i krajowe zrzeszenia diecezji. Kościoły Unii Utrechckiej pozostają w pełnej wspólnocie sakramentalnej (interkomunii), co wymaga jedności dogmatycznej. W zasadzie kościoły Unii Utrechckiej powinny mieć również taką samą organizację kościelną, lecz tu wspólnota została zerwana na skutek sporu wokół ordynacji kobiet. Unia Utrechcka nie jest tworem prawnym, ani tym bardziej organizacją międzynarodową.
  Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest „Rodzina”, przy kościele działa również Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.
  Wyznanie – określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego (w literaturze protestanckiej obecne jest także zapożyczone z języka angielskiego określenie denominacja). Termin zbliżony do pierwotnego znaczenia słowa sekta – bez współcześnie, powszechnie mu nadanego, pejoratywnego zabarwienia.
  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
  Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnego, moralności i własne zasady prawne.
  Konkordia Leuenberska – dokument ekumeniczny przyjęty 16 marca 1973 w Leuenbergu w Szwajcarii przez większość europejskich Kościołów luterańskich i reformowanych, a także Kościoły ewangelicko-unijne, waldensów i braci czeskich. Przedstawia wspólne stanowisko w dzielących wyznania ewangelickie kwestiach chrztu, Wieczerzy Pańskiej, predestynacji oraz kwestii chrystologicznych, umożliwiając wprowadzenie wspólnoty ołtarza i ambony (interkomunii).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.