• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Integracja wertykalna

  Przeczytaj także...
  Mikroekonomia – dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem wyborów ludzkich w warunkach rzadkości dóbr, w tym w szczególności badaniem zachowań indywidualnych konsumentów i przedsiębiorstw oraz interakcji między tymi zachowaniami na poszczególnych rynkach. Jest to nauka zajmująca się szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących produkcji oraz wymiany (zakupu i sprzedaży) dóbr.Integracja horyzontalna w mikroekonomii i zarządzaniu strategicznym to pojęcie opisujące rodzaj posiadania i kontroli. Jest to strategia wykorzystywana w biznesie czy korporacji, która ma na celu sprzedanie danego produktu na jak największej ilości rynków. Integracja horyzontalna jest znacznie bardziej popularna w marketingu od integracji wertykalnej w produkcji. Integracja horyzontalna może być osiągnięta poprzez wewnętrzną bądź zewnętrzną ekspansję, opierającą się na fuzjach i przejęciach firm działających w tych samych branżach, na tym samym poziomie łańcucha wartości, oferujących podobne produkty i usługi, np. wytwórca samochodów łączy się z innym wytwórcą samochodów.
  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
  Integracja wertykalna na przykładzie branży samochodowej

  Integracja wertykalna w mikroekonomii i zarządzaniu to pojęcie opisujące styl kontrolowania zarządzania, poprzez połączenie technologicznie odrębnych faz produkcji, dystrybucji, sprzedaży lub innych procesów gospodarczych w obrębie jednej firmy. Zintegrowane wertykalnie firmy są zjednoczone poprzez hierarchię, na której czele stoi wspólny właściciel. Na ogół każdy członek hierarchii wytwarza innego rodzaju produkt czy usługę, mające na celu zaspokoić wspólną potrzebę.

  Henry Ford (ur. 30 lipca 1863 w Dearborn, Michigan, USA, zm. 7 kwietnia 1947 w Detroit) – przemysłowiec amerykański, który założył w Detroit w 1903 spółkę Ford Motor Company.Andrew Carnegie (ur. 25 listopada 1835 w Dunfermline, zm. 11 sierpnia 1919 w Nowym Jorku) – amerykański przemysłowiec szkockiego pochodzenia, jeden z najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Swojego bogactwa użył dla stworzenia wielu instytucji o istotnym znaczeniu dla kultury i nauki. Jego majątek w chwili śmierci ocenia się (w przeliczeniu na dzisiejszą walutę) na 298.3 mld dolarów.

  Idea integracji pionowej powstała w XIX wieku, przedstawiona przez Andrew Carnegie. Inni ludzie biznesu zaczęli wdrażać ten system, w celu promocji lepszego wzrostu finansowego i wzrostu wydajności w ich firmach czy działalnościach gospodarczych.

  Rodzaje integracji wertykalnej[]

  Integracja wertykalna to stopień w jakim dana firma jest w posiadaniu swoich odgórnych dostawców (upstream suppliers) i oddolnych nabywców (downstream buyers). W przeciwieństwie do integracji horyzontalnej, która jest zestawieniem wielu firm, które zajmują się tą samą częścią procesu produkcyjnego. Integracja wertykalna odnosi się do jednej firmy, zaangażowanej w różne części produkcji (t.j. produkcja materiałów, wytwarzanie, transport, marketing, sprzedaż detaliczna).

  Wyróżnia się trzy rodzaje integracji pionowej:

 • Integracja odwrotna (do tyłu) (backward/upstream) – firma kontroluje oddziały, które wytwarzają część wkładów używanych w produkcji swoich produktów, np. przedsiębiorstwo samochodowe może posiadać firmy produkujące opony, szkło i metal. Kontrola tych trzech oddziałów ma na celu stworzenie niezachwianej dostawy niezbędnych części produkcyjnych oraz zapewnienie stałej jakości produktów finalnych. Było to główne założenie biznesowe Forda jak i innych firm samochodowych w latach ’20. Firmy te pragnęły zminimalizować koszty poprzez centralizację produkcji samochodów i ich części.
 • Integracja przednia (idąca naprzód) (forward/downstream) – firma kontroluje centra dystrybucji i punkty sprzedaży detalicznej.
 • Integracja zrównoważona – będącą kombinacją obu – firma kontroluje wszystkie komponenty, od surowców po sprzedaż produktu finalnego.
 • Zobacz też[]

 • integracja horyzontalna
 • Bibliografia[]

 • Martin K. Perry: Vertical Integration: Determinants and Effects. Rozdział 4, w: Handbook of Industrial Organization. North Holland, 1988.
 • Joseph R. Conlin: The American Past: A Survey of American History. Rozdział 27 strona 457 pod VERTICAL INTEGRATION. Thompson Wadsworth. Belmont, CA, 2007. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.