• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Slawistyki PAN

  Przeczytaj także...
  Wojciech Józef Burszta (ur. 22 marca 1957 w Poznaniu) – polski antropolog kultury, kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Instytut Slawistyki PANinstytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Powstał w 1954 roku.

  Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Anna Zielińska, a przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr hab. Ryszard Grzesik.

  Instytut[ | edytuj kod]

  Przedmiot badań[ | edytuj kod]

  Instytut Slawistyki prowadzi interdyscyplinarne badania nad obszarem Słowiańszczyzny. W IS PAN zatrudnieni są historycy, językoznawcy, literaturoznawcy i antropolodzy kultury. W pracy Instytutu wyodrębnia się następujące pola badawcze:

  Grażyna Szwat-Gyłybowa (ur. 1956) – dr hab., profesor UW, profesor IS PAN, literaturoznawczyni, wykładowczyni i członkini Rady Naukowej w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2007-2011 dyrektorka Instytutu Slawistyki PAN; członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN oraz Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; redaktorka naczelna czasopisma “Slavia Meridionalis”, członkini komitetu redakcyjnego “Prac Filologicznych”; Komisji Bałkanistycznej przy Komitecie Slawistów PAN, Polskiej Komisji Bałkanistyki Kulturoznawczej i Historycznej przy AIESEE (ASSOCIACION INTERNATIONALE D`ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN), Międzynarodowej Rady ds. Humanistyki i Tożsamości Narodowej przy Bułgarskiej Akademii Nauk, Rady Programowej Fundacji Slawistycznej; wyróżniona przez Prezesa Bułgarskiej Akademii Nauk Dyplomem Uznania za Zasługi dla Bułgarystyki.Jerzy Bartmiński (ur. 19 września 1939 w Przemyślu) – polski językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, profesor nauk humanistycznych. Brat m.in. Stanisława i Jana.
 • dziedzictwo kulturowe Słowiańszczyzny
 • tożsamości narodowe i regionalne Słowian (idee, mity, pamięć zbiorowa)
 • wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości (językowe, etniczne, religijne)
 • językowy obraz świata
 • językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa i komputerowa
 • badania slawistyczne na świecie, nowoczesne systemy informacji naukowej
 • Struktura[ | edytuj kod]

  Instytut dzieli się na cztery zakłady. Są to:

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.
 • Zakład Językoznawstwa (kierowniczka: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN);
 • Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa (kierowniczka: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN);
 • Zakład Historii (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Grzesik);
 • Zakład Badań Narodowościowych (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Burszta).
 • W Instytucie działa również Zespół Obsługi Badań Naukowych.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Projekty naukowe[ | edytuj kod]

  Instytut Slawistyki PAN jest członkiem konsorcjum naukowego DARIAH-PL, ponadto wraz z Politechniką Wrocławską (instytucja koordynująca), Instytutem Podstaw Informatyki PAN, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem Wrocławskim tworzy polską część struktury Clarin. CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów. W Instytucie prowadzony jest Projekt badawczy EUROJOS-2 (Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym), który kontynuuje prace konwersatorium EUROJOS, utworzonego w roku 2001, w roku 2009 afiliowanego w IS PAN. Prace są prowadzone niezmiennie od chwili powołania konwersatorium pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Instytut prowadzi również repozytorium cyfrowe w ramach konsorcjum RCIN.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Studia doktoranckie[ | edytuj kod]

  Od roku akademickiego 2001/2002 Instytut kształci doktorantów. Obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach językoznawstwo i kulturoznawstwo.

  Wydawnictwa[ | edytuj kod]

  Instytut od 1990 roku prowadzi własne wydawnictwo – Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), który do tej pory wydał ponad 250 pozycji książkowych. Znaczna część publikacji to serie wydawnicze: „Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego”, „Gramatyka Konfrontatywna Bułgarsko-Polska”, „Język na Pograniczach”, „Kultura na pograniczach”, „Polszczyzna Regionalna Pomorza”, „Semantyka a Konfrontacja Językowa” i Prace Slawistyczne „Slavica”. Wydawnictwo jest częścią grupy Świadomi Wydawcy oraz członkiem OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).

  Ryszard Grzesik (ur. 1964) – polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Instytutu Slawistyki PAN.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Instytut wydaje też kilka periodyków naukowych: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Slavia Meridionalis, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, Studia Litteraria Polono-Slavica, Cognitive Studies/Études Cognitives, Colloquia Humanistica, Acta Baltico-Slavica oraz Adeptus. Czasopisma ukazują się formie wyłącznie internetowej, są dostępne przez platformę cyfrową ISS PAS.

  Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Uczeni związani z Instytutem[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. O konsorcjum DARIAH-PL, ispan.waw.pl [dostęp 2016-10-20].
  2. Clarin PL | Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC, clarin-pl.eu [dostęp 2016-10-20].
  3. Digital Repository Institute of Slavic Studies PAS – Main page, rcin.org.pl [dostęp 2016-10-20].
  4. ISS PAS Journals, ispan.waw.pl [dostęp 2016-10-06].
  5. Dr hab. Katarzyna Kotyńska.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Instytutu Slawistyki PAN
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times."Acta Baltico-Slavica" – rocznik historyczny i archeologiczny, etnograficzny i językoznawczy, wydawany w latach 1964—1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977—1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN. Publikuje prace dotyczące stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych i kontaktów językowych między ludami bałtyckimi a słowiańskimi dawniej i obecnie. Redaktorzy naczelni: Jerzy Anoniewicz (1964—1974), Jan Safarewicz (1975—1990), Iryda Grek-Pabisowa (od 1990).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  „Studia Litteraria Polono-Slavica” – dwujęzyczne (w języku polskim i rosyjskim) czasopismo naukowe Instytutu Slawistyki PAN wydawane od 1993 do 2008 roku.
  Polsko-Japońska Akadamia Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych; jap. ポーランド日本情報工科大学, Pōrando Nihon Jōhō Kōka Daigaku, dosł. polsko-japońska wyższa uczelnia przetwarzania informacji) została założona w 1994 roku przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych powstałą na podstawie porozumienia rządów Polski i Japonii z 1993. Została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych decyzją ministra edukacji narodowej z dnia 30 listopada 1994. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uczelnia zajmuje 16. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2191. pośród wszystkich typów uczelni.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Językowy obraz świata (JOS) - pojęcie językowego obrazu świata ma wieloletnią historię i złożony rodowód. Początki tezy o językowym obrazie świata sięgają czasów Marcina Lutra.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.