• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

  Przeczytaj także...
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.

  Hodowla zwierząt – zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774) w Polsce zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.Fizjologia patologiczna, patofizjologia dział fizjologii i jednocześnie patologii (niektóre źródła podają, że jest to tylko dział patologii), zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów (pokarmowego, nerwowego, limfatycznego itd.) organizmu będących wynikiem choroby.

  W strukturze organizacyjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN funkcjonują dwa oddziały: Biologii Rozrodu oraz Nauk o Żywności, o różnym zakresie badań.

  Historia i rozwój[]

  Instytut rozpoczął działalność 1 kwietnia 1988 roku, początkowo (do roku 1995) pod nazwą Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN, bez własnej bazy lokalowej, a kadrę pracowników naukowych stanowiło zaledwie kilka osób. Jednak już pod koniec pierwszego roku działalności placówka zatrudniała 32 pracowników naukowych, w tym: 3 profesorów, 5 docentów, 9 adiunktów i 15 asystentów, a po ponad 20 latach działalności liczby te uległy podwojeniu.

  Endokrynologia – nauka o wydzielaniu wewnętrznym, gruczołach, hormonach zwierzęcych i ich działaniu. Jako dziedzina medycyny, zajmuje się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia wydzielania hormonów), np.: przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, jajników.Przemysł spożywczy - dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia takich jak mięsne, mleczne czyli nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe i wiele innych.

  W roku 1994 Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie: technologii żywności i żywienia oraz zootechniki. W 1998 roku oddano do użytku budynek laboratoryjny Oddziału Nauki o Żywności przy ul. Tuwima 10. W roku 1999 Instytut uzyskał kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie: technologii żywności i żywienia oraz zootechniki. W roku 2007 oddano do użytku kolejny budynek laboratoryjny Oddziału Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu (obecnie Biologii Rozrodu) przy ul. Bydgoskiej 7. W 2010 roku w ramach działających oddziałów utworzono dwa nowe pozamiejscowe zakłady o profilu medycznym w Białymstoku: Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka oraz Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych.

  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.Patofizjologia zwierząt - nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z zakresu etiologii chorób zwierzęcych (ich podłoża), czy też patogenezy procesów chorobowych.

  Uprawiane specjalności naukowe[]

  Endokrynologia i patofizjologia rozrodu zwierząt; chemia; biochemia; mikrobiologia i technologia żywności.

  Dyrekcja[]

  Dyrektor Instytutu:
  prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła (od 1 kwietnia 2012)

  Zastępcy dyrektora ds. naukowych:
  prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński (Oddział Biologii Rozrodu)
  dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw. (Oddział Nauk o Żywności)

  W przeszłości instytutem kierowali:

  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.Biochemia (zob. bio) – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).
 • prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, czł. rzecz. PAN (1988 - 1997);
 • prof. dr hab. Halina Kozłowska (1997 - 2000);
 • prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. koresp. PAN (2000 – 2004; 2004 – 2008; 2008 – 2012);
 • Lokalizacja[]

  Główna siedziba Instytutu oraz Oddziału Nauk o Żywności znajduje się w Olsztynie przy ulicy Tuwima 10, a siedziba Oddziału Biologii Rozrodu mieści się przy ulicy Bydgoskiej 7.

  Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Instytutu
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Przypisy

  1. Informacje o Instytucie. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. [dostęp 2012-08-09].
  2. Struktura Instytutu. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. [dostęp 2012-08-09].
  3. Historia Instytutu. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. [dostęp 2012-08-09].
  4. Dyrekcja Instytutu. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. [dostęp 2012-08-09].
  Patologia (z języka greckiego πάθος "pathos - cierpienie" i -λογία "-logia" - przyrostek tworzący rzeczowniki oznaczające gałęzie nauki) – nauka o chorobach albo stan chorobowy, w ogólniejszym znaczeniu nieprawidłowość (również w odniesieniu do nauk społecznych).Medycyna weterynaryjna (potocznie weterynaria) – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Zootechnika - nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. W zakres zootechniki wchodzą takie dyscypliny jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena oraz mechanizacja produkcji zwierzęcej i ekonomika produkcji zwierzęcej.
  Rozród – jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rozmnażania. U ewolucyjnie wyższych grup zwierząt jak stawonogi i kręgowce, rozmnażanie wiąże się z dodatkowymi procesami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.