• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim, dwumiesięcznik, wydawane od 2001 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Rocznie ukazuje się pięć zeszytów, w tym jeden zeszyt podwójny.Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) – instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajmujący się problematyką pracy i polityką społeczną.

  Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: program doktorancki z ekonomii (IPiSS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych), szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy.

  Juliusz Gardawski (ur. 1948) – profesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zenon Andrzej Wiśniewski (ur. 15 maja 1950 w Wąbrzeźnie) - polski ekonomista, specjalizujący się w polityce gospodarczej, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zatrudnieniu oraz rynku pracy.

  Rys historyczny[ | edytuj kod]

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych powstał jako Instytut Pracy przy Komitecie Pracy i Płac, powołany uchwałą nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1962. Przesłanką powołania Instytutu był brak placówki naukowej o szerokiej, ekonomicznej podbudowie, która by badała zagadnienia zatrudnienia, płac organizacji i wydajności pracy, problemy socjalne i demograficzne. Problemami tymi dorywczo i wycinkowo zajmowano się w Polskiej Akademii Nauk, w wyższych uczelniach, w Instytucie Ekonomii i Organizacji Przemysłu, Komisji Planowania, Ministerstwie Finansów, Centralnej Radzie Związków Zawodowych. W 1970 Instytut Pracy został zlikwidowany. W 1972 został reaktywowany uchwałą Rady Ministrów nr 178 z 24 czerwca pod nazwą Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jako instytut resortowy przy Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. W lutym 1974 ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Polityka Społeczna“ (właścicielem tytułu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

  Janusz Witkowski (ur. 1945r.) – prof. dr hab. Specjalista z zakresu demografii, nauk ekonomicznych, polityki społecznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  W 1999 Fundacja Humanizacja Pracy przekazała czasopismo Instytutowi Pracy i Spraw Socjalnych, pierwszy numer pisma ukazał się pod tytułem "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" pod redakcją prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej. Od 2001 pismo ukazuje się pod zmienioną nazwą: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“.

  Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.Ludwik Florek (ur. 1946) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Artykuł prasowy (od łacińskiego articulus) – ogólna nazwa drukowanej wypowiedzi publicystycznej, od notatki informacyjnej na temat polityczny, społeczny, kulturalny, sportowy – po krótki esej. Dobry artykuł powinien być przejrzysty kompozycyjnie, zawierać logiczny wywód, w którym kolejne argumenty stanowią potwierdzenie tezy lub opis sytuacji.
  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
  Europejski Fundusz Społeczny, EFS – jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.
  Józefina Hrynkiewicz, właściwie Józefa Hrynkiewicz (ur. 7 października 1945 w Daniuszewie) – polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, posłanka na Sejm VII kadencji.
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwo powołała 31 października 2005 r. Rada Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. Powstało ono na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. MPiPS powstało w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej.
  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.
  Wydajność pracy lub produktywność pracy − wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.