• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Retencja wodna - zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. W lesie mamy do czynienia m.in. z retencją szaty roślinnej, retencją glebową i gruntową, śnieżną, depresyjną, zbiorników i cieków wodnych.Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) – powołana w 1983 międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za powołanie, utrzymanie i wykorzystanie europejskich satelitarnych systemów obserwacji meteorologicznych. Organizacja nie stanowi integralnej części Unii Europejskiej.
  Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  Automatyczny posterunek wodowskazowy IMGW-PIB w Borowie na Ślęzy

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) – instytucja pełniąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną na terytorium Polski.

  Korupcja (łac. corruptio – zepsucie) – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości.Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (ang. American Meteorological Society, w skrócie AMS) zrzesza około 11 000 naukowców (dane z początku 2006), studentów i osób zawodowo związanych z meteorologią, fizyką atmosfery i pokrewnymi dziedzinami. AMS organizuje około 12 konferencji rocznie. Stowarzyszenie zostało założone w 1919 roku. Członkiem AMS może być każda osoba, która ma magisterium lub licencjat z dziedzin pokrewnych meteorologii i fizyce atmosfery. Medale AMS-u przydzielane są za wybitne osiągnięcia w fizyce atmosfery i oceanografii. Najważniejszym wyróżnieniem meteorologicznym jest Medal Carla-Gustafa Rossby, a najważniejszym wyróżnieniem w oceanografii jest Medal Sverdrupa.

  Instytut podlega Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jest finansowany ze środków publicznych (budżet państwa, funduszy Unii Europejskiej, funduszy Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych) oraz środków generowanych przez własną działalność komercyjną (sprzedaż danych hydro-meteo, sprzedaż prognoz pogody, odpłatne analizy specjalistyczne, serwisy internetowe).

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Climategate – upowszechnienie danych i korespondencji z Climatic Research Unit z Uniwersytetu Wschodniej Anglii w listopadzie 2009 oraz związane z nimi śledztwa i reakcje mediów. Najbardziej kontrowersyjne były e-maile, w których Phil Jones stwierdził, że uciekł się do triku zastosowanego wcześniej przez Michaela Manna i ukrył spadek temperatury w ostatnich dekadach XX wieku oraz te, w których nawoływano do bojkotu czasopism, w których znajdowały się publikacje, w których nie zgadzano się z większością klimatologów.

  Spis treści

 • 1 Historia i sytuacja prawna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
 • 1.1 Kontrowersje
 • 2 Pracownicy
 • 3 Zadania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
 • 4 Serwisy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
 • 5 Dostęp do danych meteorologicznych i hydrologicznych
 • 5.1 Prawo wodne
 • 5.2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i dane klimatyczne
 • 5.3 Rezolucja 40 Światowej Organizacji Meteorologicznej
 • 5.4 Dostęp do danych radarowych 2013
 • 5.5 Darmowy dostęp do danych metrologicznych i hydrologicznych od 2017
 • 5.6 Nowe produkty radarowe od lipca 2017
 • 5.7 Dostęp do innych danych radarowych
 • 6 Infrastruktura Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
 • 6.1 Sieć radarowa POLRAD
 • 6.2 Stacje hydrologiczno-meteorologiczne
 • 6.3 Dane satelitarne
 • 6.4 Wyładowania atmosferyczne
 • 7 Współpraca z ośrodkami meteorologicznymi
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia i sytuacja prawna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego[ | edytuj kod]

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy został utworzony uchwałą nr 338/72 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1972 roku z połączenia Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej. Funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.). Nadzór nad IMGW od 9 stycznia 2018 r. sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wcześniej - Minister Środowiska.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Bank Światowy (ang. World Bank) rozpoczął działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie zrzesza on 188 krajów członkowskich. Siedzibą Banku Światowego jest Waszyngton.

  Kontrowersje[ | edytuj kod]

  W 2016 aresztowano dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego Mieczysława Ostojskiego. Postawiono mu 51 zarzutów m.in. korupcji, nadużywania uprawnień w celu przyjęcia korzyści majątkowej, oszustwa, przywłaszczenia mienia i fałszowania dokumentów. Nadużyć miał się dopuszczać w latach 2005–2015. Zarzuty korupcyjne postawiono także kilkunastu innym pracownikom Instytutu.

  Mieczysław Stefan Ostojski (ur. 1 stycznia 1954 w Sławnie) – doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.Oszustwo, wyłudzenie - przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo wodne – prawo regulujące gospodarowanie wodami. W polskim systemie prawnym od 1962 roku nazwę Prawo wodne noszą akty prawne w randze ustawy. W Unii Europejskiej podstawowym aktem prawa wodnego jest Ramowa Dyrektywa Wodna, choć pewne aspekty tego prawa regulują również inne dokumenty (np. Dyrektywa Azotanowa, Dyrektywa Powodziowa). Akty prawne krajów członkowskich są w w tym zakresie dużej mierze transpozycją aktów prawa unijnego. Prawo wodne daje podstawy do ochrony wód. Wydane na jego podstawie rozporządzenia dotyczą m.in. klasyfikacji jakości wód.
  Met Office (dawniej Meteorogical Office) – narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii. Met Office jest związany z Minsterstwem Obrony.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.
  Nadużycie władzy – przestępne wykorzystanie uprawnień z racji zajmowanego stanowiska. Polega ono na wykorzystaniu pewnych praw, które posiadane są z racji zajmowanego przez siebie stanowiska lub nawet uzurpacji praw w celu osiągnięcia zazwyczaj osobistego celu bądź zdobycia dóbr. Uzurpacja (przypisanie sobie, przywłaszczenie) praw jest tym łatwiejsze, im mniejsza jest wiedza poszkodowanego na temat uprawnień wykorzystującego (jeżeli mamy do czynienia z wykorzystywaniem danej osoby bądź grupy ludzi), lub im lepiej wykorzystanie uzurpowanych praw jest ukrywane. W polskim kodeksie karnym występuje jako nadużycie służbowe i nadużycie uprawnień.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.