• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Kolejnictwa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; Imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) - dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.

  Instytut Kolejnictwa (w skrócie IK) – instytut badawczy, którego główną działalnością jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-badawczych związanych z transportem kolejowym. Jego siedziba znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, na Grochowie, przy ul. Józefa Chłopickiego 50. Instytut posiada również tor doświadczalny o długości 7,7 km zlokalizowany w Węglewie koło Żmigrodu, służący m.in. do testowania pojazdów szynowych i ich elementów oraz sieci trakcyjnej.

  Trako (pełna nazwa Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako) – największe w Polsce i drugie w Europie targi transportu kolejowego. Targi odbyły się w latach 1996, 1998 i 1999 w Gdyni, natomiast począwszy od 2001 wydarzenie ma miejsce w Gdańsku i jest organizowane co dwa lata w ramach Międzynarodowych Targów Gdańskich.Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.

  Historia[ | edytuj kod]

  Zarządzeniem ministra kolei z 30 maja 1951 na bazie Referatu Doświadczalnego Parowozów Ministerstwa Komunikacji powstał Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa (w skrócie INBK), któremu jednocześnie nadano statut. Z referatu tego utworzono instytutowy Zakład Pojazdów Szynowych oraz Centralne Laboratorium Badawcze, a dodatkowo zorganizowano Zakład Drogowy i Zakład Eksploatacji oraz Dział Dokumentacji. W kolejnych latach powstały kolejne zakłady i laboratoria. Pierwsza siedziba instytutu znajdowała się przy ul. Hożej w Warszawie. Prowadził on prace badawcze dla kolejnictwa, które ze względu na niedostateczny rozwój bazy laboratoryjnej i lokalowej miały jednak marginalne znaczenie. W 1957 została podjęta decyzja o budowie ośrodka badawczego na Olszynce Grochowskiej i rozpoczęto budowę jego hal.

  Jednostka budżetowa – jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (rozliczenie brutto – pełnymi kwotami).Pojazd szynowy – urządzenie transportu lądowego, poruszające po torze kolejowym lub innych systemach szynowych. Ustawa transporcie kolejowym definiuje pojęcie pojazdu kolejowego - jako pojazdu dostosowanego do poruszania się na własnych kołach po torach trakcyjnych, a tym samym na wstępie zawęża definicję pojazdu szynowego do pojazdów kolejowych oraz pomija (nie występujące w zasadzie w Polsce) pojazdy szynowe na poduszce magnetycznej. Tak więc pojazdami szynowymi są zarówno pojazdy kolejowe (w tym wąskotorowe), a także tramwaje, metro, kolej przemysłowa (np. kopalniana) oraz część pojazdów liniowych (np. kolejka na Górę Parkową w Krynicy czy na Gubałówkę w Zakopanem).
  Teren COBiRTK na Grochowie

  20 czerwca 1958, na mocy uchwały Rady Ministrów, instytut został przekształcony z jednostki budżetowej w jednostkę organizacyjną Polskich Kolei Państwowych o nazwie Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa (w skrócie COBiRTK). Przekształceniu towarzyszyła reorganizacja mająca na celu zbliżenie jednostki do potrzeb eksploatacji kolei. Rok później podmiot przeniósł się na Olszynkę Grochowską. Na terenie o powierzchni 11 ha połączonym ze stacją Warszawa Grochów zbudowano m.in. halę pojazdów szynowych ze stanowiskami badawczymi, halę badań konstrukcyjno-materiałowych, halę drogową, laboratorium napędów oraz ośrodek maszyn i aparatury. Zadaniem COBiRTK było wykonywanie prac badawczych, a także pełnienie funkcji koordynatora rozwoju techniki kolejowej. Usytuowanie w strukturze PKP dawało mu teoretycznie możliwość wpływania na parametry i konstrukcje nowo powstających pojazdów szynowych, gdyż jednostka w uzgodnieniu z PKP opracowywała dane wyjściowe dla nowych pojazdów, a następnie opiniowała i zatwierdzała założenia konstrukcyjne i dokumentację na kolejnych etapach jej tworzenia. W praktyce jednak stan techniczny krajowego transportu kolejowego i przemysłu oraz brak możliwości korzystania z technicznych osiągnięć Europy Zachodniej nie pozwalały na rozwój i wdrażanie projektów proponowanych przez COBiRTK. Jedynym wyjątkiem stał się zrealizowany pod koniec lat 50. XX w. zakup 20 brytyjskich elektrowozów oznaczonych na PKP serią EU06 oraz licencji na dalszą ich produkcję w kraju pod oznaczeniem EU07. COBiRTK brał czynny udział w przygotowaniu tej transakcji, a następnie zaadaptował angielską dokumentację do polskich warunków produkcyjnych.

  Andrzej Żurkowski (ur. 29 listopada 1956) – polski doktor inżynier transportu, były prezes PKP Intercity, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  12 października 1987 zarządzeniem ministra komunikacji nazwę instytutu zmieniono na Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (w skrócie CNTK). Do końca PRL podmiot wykonał szereg prac i projektów oraz kilka prototypowych pojazdów, jednak ze względu na panującą wówczas gospodarkę centralnie sterowaną, a co za tym idzie nastawienie przemysłu na realizację odgórnie narzuconych planów produkcji, proponowane nowe rozwiązania nie zostały wdrożone. W 1996 do użytku został oddany budowany od lat 80. tor doświadczalny zlokalizowany w okolicach Żmigrodu. 29 listopada 1999 decyzją ministra transportu i gospodarki morskiej CNTK zostało wydzielone ze struktur zrestrukturyzowanego i skomercjalizowanego PKP. Utworzono samodzielną państwową jednostkę badawczo-rozwojową podporządkowaną bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw transportu.

  Ministerstwo Gospodarki – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka. Ministerstwo istniało w latach 1999–2003 oraz w latach 2005–2015. Od 2015 r. zadania obsługi działu gospodarka wykonuje nowo utworzone Ministerstwo Rozwoju. Żmigród (niem. Trachenberg, dawna polska nazwa: Straburek) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żmigród, leży nad rzeką Barycz i Sąsiecznica.

  20 maja 2010 na mocy zarządzenia ministra infrastruktury powołano Instytut Kolejnictwa (w skrócie IK). Jego siedziba mieści się przy ul. Józefa Chłopickiego 50 w Warszawie, a jego dyrektorem od 2006 jest Andrzej Żurkowski. 3 sierpnia 2016 instytut został upoważniony przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wykonywania badań technicznych potrzebnych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu oraz do stwierdzania zgodności z typem i wydawania certyfikatów zgodności typu.

  Gospodarka planowa, gospodarka nakazowo-rozdzielcza — gospodarka, opierająca się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa.Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Restrukturyzacja (restrukturalizacja) – są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.
  Węglewo – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa wrocławskiego.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami.
  Grochów – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Urzędowo (oraz w rejestrze TERYT) ma status "części miasta", równocześnie ma status osiedla rozumianego jako jednostka pomocnicza niższego rzędu z własnym samorządem pod względem administracyjnym stanowiącego część Pragi Południe.
  Ulica Hoża w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od ul. Mokotowskiej do ul. Chałubińskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.7 sek.