• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN

  Przeczytaj także...
  Spektroskopia EPR (spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego, zwana również elektronowym rezonansem spinowym, ESR, dla odróżnienia od rezonansu cyklotronowego) – technika spektroskopii pozwalająca na wykrycie substancji zawierających jeden lub więcej niesparowanych elektronów, takich jak wolne rodniki, jony metali przejściowych, pierwiastki ziem rzadkich, aktynowce, defekty w dielektrykach i węglu oraz elektrony przewodnictwa w metalach i półprzewodnikach.Ciekłe kryształy – nazwa fazy pośredniej między ciekłym i krystalicznym stanem skupienia materii, którą charakteryzuje zdolność do płynięcia, charakterystyczna dla cieczy i jednocześnie dalekozasięgowe uporządkowanie tworzących ją cząsteczek, podobnie jak to ma miejsce w kryształach.
  Spektroskopia jądrowego rezonansu kwadrupolowego (NQR) – metodą spektroskopowa oparta na obserwacji absorpcji promieniowania elektromagnetycznego podczas zmian orientacji spinów jąder kwadrupolowych (o spinie większym niż 1/2, czyli takich jak N, Cl lub Cu) znajdujących się w niejednorodnym wewnątrzmolekularnym polu elektrycznym. W przeciwieństwie do pokrewnej spektroskopii NMR, spektroskopia NQR nie wymaga zatem obecności pola zewnętrznego, a długość absorbowanej fali (przypadająca w zakresie fal radiowych) zależy od gradientu pola elektrycznego pochodzącego od cząsteczki, w której znajduje się jądro.

  Instutut Fizyki Molekularnej PAN (IFM PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu na Junikowie przy ulicy Mariana Smoluchowskiego, istniejący od 1975 r.

  Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  Instytut prowadzi badania nad własnościami fizycznymi i chemicznymi materiałów magnetycznych, dielektrycznych i nadprzewodzących. Prace te wykonywane są eksperymentalnie (z wykorzystaniem aparatury pomiarowej) i teoretycznie (korzystając z nowoczesnego sprzętu komputerowego). Badania te umożliwiają wytworzenie materiałów o żądanych własnościach fizycznych, a w efekcie do konstrukcji nowego typu urządzeń technicznych.

  Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny. Może to być rezultatem niskiej koncentracji ładunków swobodnych, niskiej ich ruchliwości, lub obu tych czynników równocześnie.Ferroelektryki – dielektryki, które wykazują pętle histerezy w zewnętrznym polu elektrycznym. Wskutek występowania spontanicznie spolaryzowanych obszarów (domen) ferroelektryki mają bardzo dużą przenikalność elektryczną.

  Kierunki działalności naukowej[]

 • teoria magnetyków
 • doświadczalna fizyka magnetyków
 • fizyka ferroelektryków
 • fizyka ciekłych kryształów
 • krystaliczne przewodniki molekularne
 • oddziaływania molekularne w cieczach
 • układy mezoskopowe
 • nadprzewodnictwo i fizyka niskich temperatur
 • elektronowy rezonans paramagnetyczny
 • jądrowy rezonans magnetyczny
 • jądrowy rezonans kwadrupolowy
 • molekularna spektroskopia mikrofalowa
 • symulacje komputerowe
 • Bibliografia[]

 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Strona internetowa IFM PAN
 • Broszura reklamowa IFM PAN
 • Magnetyki - materiały ulegające wpływowi zewnętrznego pola magnetycznego. Dzielą się na: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) – jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii i medycynie.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama