• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

  Przeczytaj także...
  Filozofia religii - dziedzina filozofii, której głównymi przedmiotami badań są: religia, Bóg oraz poruszająca zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy spodziewanymi wydarzeniami.Bolesław Jan Andrzejewski (ur. 28 lipca 1946 w Grójcu) – polski filolog, filozof, nauczyciel akademicki, działacz polityczny, profesor doktor habilitowany.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Insty­tut Filo­zofii UAM - jednostka naukowo-dydaktyczna założona w sty­czniu 1970 roku, która wchodzi w skład Wydzi­ału Nauk Społecznych UAM.

  Wcześniej - od utworzenia Uni­w­er­sytetu Poznańskiego w 1918 roku - pod­sta­wowymi jed­nos­tkami orga­ni­za­cyjnymi, w ramach których upraw­iano filozofię, były kat­edry.

  Rada Naukowa Insty­tutu Filo­zofii posi­ada uprawnienia do nadawa­nia stop­nia dok­tora oraz dok­tora habil­i­towanego w zakre­sie filo­zofii. Insty­tut prowadzi 3-letnie studia pierwszego stopnia, 2-letnie stacjonarne stu­dia uzupełniające magister­skie oraz stu­dia dok­toranckie. Pon­adto Insty­tut ksz­tałci w spec­jal­noś­ci­ach: życie pub­liczne, komu­nikacja społeczna oraz etyka. Pra­cown­icy Instytutu prowadzą ponadto zaję­cia z różnych dziedzin filo­zofii na wielu kierunk­ach studiów uniwersyteckich.

  Idealizacja – termin określający eksperyment myślowy dokonywany poprzez działania poznawcze, który polega na uproszczeniu analizy rzeczywistości. Określana jest tak również eliminacja czynników uważanych za nieistotne i zwrócenie uwagi na te, zdaniem badacza czy obserwatora, decydujące. Polega na badaniu zjawisk na drodze abstrakcji w ich czystej, niezmąconej postaci.Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).

  W Insty­tu­cie działa Stu­denck­ie Koło Naukowe Filo­zofów, które wydaje pismo filo­zoficzne Pretek­sty, pub­liku­jące prace najbardziej uzdol­nionych studentów.

  Obec­nie w Insty­tu­cie zatrud­nionych jest ponad pięćdziesięciu pra­cown­ików naukowych i admin­is­tra­cyjnych, pracu­ją­cych w ramach 11 zakładów i jednej pracowni. Uzu­pełnie­niem kadry dydak­ty­cznej Insty­tutu jest blisko 30 dok­toran­tów ksz­tałcą­cych się w ramach studium doktoranckiego.

  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNS UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów w sześciu kierunkach zaliczanych do nauk społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Mieści się on budynkach: przy ul. Szamarzewskiego 89a-c.Percepcja - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń. (W. Kopaliński)

  Prob­lematyka badaw­cza pode­j­mowana przez pra­cown­ików Insty­tutu obe­j­muje zróżni­cow­any obszar dociekań filozoficznych i metodologicznych. Tematy badaw­cze real­i­zowane w Insty­tu­cie to m.in.: prob­lem per­cepcji w fil­ozofii i kognitywistyce, metoda ide­al­iza­cji, metafizy­czny sta­tus świadomości, filo­zofia niemiecka XVIII-XX wieku, przeo­braże­nia w myśli zachod­nioeu­rope­jskiej cza­sów nowożytnych, wybrane prob­lemy filo­zofii religii, etyka eko­log­iczna, kan­tyzm w Polsce, kultura nowoczesna a post­nowoczesna, post­mod­ern­izm, racjon­al­ność dzi­ałań, filo­zofia grecka, filo­zofia Wschodu, współczesna filo­zofia amerykańska, aksjolo­gia ogólna, filo­zoficzne aspekty fem­i­nizmu, filo­zofia poli­tyki, filo­zofia fizyki i matem­atyki, metodolo­gia teorii rozwoju bio­log­icznego, metodolog­iczne aspekty prak­tyki badaw­czej chemii, społeczne uwarunk­owa­nia twór­c­zości naukowej i roz­woju nauki, poznaw­czy sta­tus wiedzy naukowej, logika ogólna, logika pytań.

  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.Polskie Towarzystwo Filozoficzne – założone w 1904 towarzystwo naukowe, którego statutowym zadaniem jest uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych, w szczególności ontologii, teorii poznania, logiki, metodologii, etyki, historii filozofii wraz z historią myśli społecznej.

  Pra­cown­icy Insty­tutu Filo­zofii prowadzą dzi­ałal­ność redak­cyjną i wydawniczą o charak­terze między­nar­o­dowym i kra­jowym. Zasięg między­nar­o­dowy posi­ada pismo Lin­gua ac Com­mu­ni­tas, którego redak­torem naczel­nym jest prof. Bolesław Andrze­jew­ski. Pub­likowane są w nim artykuły w języku ang­iel­skim i niemieckim poświę­cone prob­le­mom sze­roko rozumianej filo­zoficznej reflek­sji nad językiem jako środ­kiem komu­nikacji. Działa ponadto Wydawnictwo Naukowe IF UAM kierowane przez prof. Tadeusza Buk­sińskiego, które przez dziewięć lat od daty pow­sta­nia opub­likowało kilka­dziesiąt pozy­cji książkowych.

  Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.Ekoetyka, również etyka środowiskowa, etyka ekologiczna - dział bioetyki obejmujący zagadnienia związane ze stosunkiem człowieka do przyrody ożywionej i nieożywionej oraz całego ekosystemu Ziemi. Jej przedmiotem są wartości, zasady, imperatywy i normy, które regulują lub mogłyby regulować ten stosunek.

  Insty­tut Filo­zofii współpracuje z poz­nańskim odd­zi­ałem Pol­skiego Towarzystwa Filo­zoficznego oraz Poznańskim Towarzys­t­wem Przy­jaciół Nauk. (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});

  Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie).Tadeusz Buksiński (ur. 11 grudnia 1942 r. w Konotopie) - polski filozof, profesor zwyczajny, w latach 1999-2012 dyrektor Instytutu Filozofii Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w filozofii społecznej i politycznej oraz metodologii historii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) – istniejąca od 1857 roku organizacja z siedzibą w Poznaniu, która skupia obecnie około tysiąca uczonych z całej Polski, tworzących korporację na prawach stowarzyszenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.