• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Telesfor Poźniak (ur. 28 listopada 1932 w Trepałowie na Wileńszczyźnie) – slawista, historyk i badacz literatur wchodnio- i południowosłowiańskich. Jest profesorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978-1981 piastował funkcję Dyrektora IFS UWr. Tytuł doktora zdobył w roku 1962, natomiast habilitację otrzymał w 1969 roku. Jest członkiem Wydziału I Nauk Filologicznych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.

  Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 6 zakładów i 2 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z kształceniem studentów, promowaniem kadry naukowej, publikacjami w dziedzinie filologii słowiańskiej (język i literatura czeska, rosyjska, serbska, ukraińska).

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Instytut oferuje studia na kierunku filologia ze specjalnościami: filologia czeska, filologia rosyjska, filologia serbska i chorwacka, filologia ukraińska oraz studia podyplomowe, a także studia doktoranckie. Aktualnie na instytucie kształci się około 850 studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut wydaje trzy własne czasopisma: Slavica Wratislaviensia. Dysponuje także własną samodzielną biblioteką instytutową, liczącą ponad 54 tysiące druków zwartych oraz 11,5 tysiąca woluminów czasopism. Z kolei znajdująca się przy niej czytelnia dysponuje 24 miejscami i ma w swoich zasobach około 700 woluminów księgozbioru podręcznego. Siedzibą instytutu jest kamienica przy ulicy Pocztowej 9 we Wrocławiu.

  Milica Anna Semków właśc. Milica Jakóbiec-Semków (ur. 1942 w Brzeżanach) - polska slawistka, prof. dr hab. nauk filologicznych.Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

  Instytut powstał w 1969 roku w wyniku przekształcenia Katedry Filologii Słowiańskiej na podstawie decyzji ministerialnej. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – dziekanów i prodziekanów na swoich wydziałach. Obecnie ta jednostka naukowo-dydaktyczna zatrudnia blisko 50 pracowników naukowo-dydaktycznych.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Spis treści

 • 1 Adres
 • 2 Władze (2012-2016)
 • 3 Poczet dyrektorów
 • 4 Historia
 • 5 Kierunki kształcenia
 • 6 Struktura organizacyjna
 • 6.1 Zakład Bohemistyki
 • 6.2 Zakład Dydaktyki
 • 6.3 Zakład Języka Rosyjskiego
 • 6.4 Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
 • 6.5 Zakład Serbistyki
 • 6.6 Zakład Ukrainistyki
 • 6.7 Pracownia Macedonistyki
 • 6.8 Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami
 • 6.9 Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej im. Profesora Franciszka Sielickiego
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr powstała - w wyniku kolejnych reform - z Instytutu Historii Literatury Polskiej i Instytutu Filologii Polskiej i Słowiańskiej. W instytucie kształci się ponad 2000 studentów.
  Mirosław Jan Dymarski (ur. 1959 r.) - polski historyk i politolog, specjalizujący się w europeistyce, historii najnowszej, historii Polski i powszechnej, historii XIX-XX w. oraz myśli politycznej; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Agnieszka Gabriela Matusiak (ur. 1970) – polska slawistka, badaczka literatury ukraińskiej i rosyjskiej XX i XXI wieku, specjalizująca się w badaniach nad płcią kulturową, tożsamością, kampem, pamięcią i traumą. Autorka kilku monografii i wielu artykułów naukowych, redaktorka wydań zbiorowych. Redaktorka naczelna dwóch czasopism naukowych. Członkini rady redakcyjnej naukowych periodyków: „Slavica Wratislaviensia” (UWr), „Porównania” (UAM), „Kyiv-Mohyla Arts and Humanities” (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina), "Проблеми сучасного літературознавства" (Narodowy Uniwersytet im. Illi Miecznikowa w Odessie, Ukraina) oraz „Університетськи Гуманітарні Студії” (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina). Stypendystka Ukrainian Research Institute, Harvard University (2013).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.