• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.
  Historia[]

  Początki obecnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej związane są z utworzeniem w 1996 roku przez prof. Jerzego Jastrzębskiego i dra Marka Graszewicza Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Multimedialnego na Wydziale Filologicznym UWr. Od roku akademickiego 2000/2001 rozpoczął studia pierwszy rocznik studentów specjalności dziennikarstwa i komunikacji społecznej w ramach kierunku filologii polskiej.

  Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (II UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z metodami numerycznymi teorii aproksymacji, algebrą, równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi badaniami operacyjnymi i ich zastosowaniom, statystyką obliczeniową, inteligentną analizą danych, teorią grafów, złożonością obliczeniową i efektywnością algorytmów, konstrukcją oprogramowania narzędziowego i użytkowego, logiką informatyki, analizą kombinatoryczną, analizą programów oraz dydaktyką informatyki. Instytut oferuje studia na kierunku informatyka oraz studia podyplomowe.

  Kolejnym krokiem na drodze do samodzielności instytutu było utworzenie w 2001 roku w Instytucie Filologii Polskiej UWr Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, która została ulokowana przy ulicy Pocztowej 9 we Wrocławiu. W 2005 roku studia rozpoczął pierwszy rocznik studentów studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). W połowie 2006 roku studia dziennikarskie oraz personel katedry znaleźli miejsce w nowo zbudowanym gmachu Instytutu Informatyki. Pod koniec 2006 roku katedra została przekształcona w Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Od roku akademickiego 2012/2013 w Instytucie został otwarty kierunek studiów komunikacja wizerunkowa, którego twórcami są dr Karina Stasiuk-Krajewska i dr Maurycy Graszewicz.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Od 2010 roku Instytut przyznaje antynagrodę Chamlet.

  Od 2012 roku w ramach kierunku komunikacja wizerunkowa odbywają się cykliczne spotkania CreativeSectors.

  Kierunki kształcenia[]

  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich, 3-letnich), a następnie studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających, 2-letnich) na kierunkach i specjalnościach:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
 • dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 • dziennikarstwo prasowe
 • dziennikarstwo sportowe
 • dziennikarstwo mody i stylu
 • dziennikarstwo muzyczne
 • creative writing
 • public relations
 • projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji
 • fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
 • nowe technologie multimedialne
 • komunikacja wizerunkowa:
 • reklama
 • public relations
 • branding
 • Instytut prowadzi również następujące studia podyplomowe:

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:
 • Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Public Relations ze specjalnościami do wyboru:
 • dziennikarstwo
 • dziennikarstwo w służbach mundurowych
 • public relations
 • reklama


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
  Jerzy Jastrzębski (ur. 2 czerwca 1956 r. w Dobrym Mieście) – doktor nauk weterynaryjnych, dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Syn Wacława i Hanny z domu Zaczek. Jest żonaty i ma trójkę dzieci.
  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr powstała - w wyniku kolejnych reform - z Instytutu Historii Literatury Polskiej i Instytutu Filologii Polskiej i Słowiańskiej. W instytucie kształci się ponad 2000 studentów.
  Andrzej Zawada (ur. w 1948 w Wieluniu) - krytyk literacki, tłumacz (z fińskiego, angielskiego, szwedzkiego), eseista, edytor, wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, znawca dwudziestolecia międzywojennego, członek jury nagrody literackiej „Angelus”, Komisji Akademii Europejskiej w Fundacji Krzyżowa oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Przewodniczący Rady Programowej Radia Wrocław Jest sekretarzem komisji Nauk Filologicznych wrocławskiego Oddziału PAN. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Pen Clubu oraz Association Internationale des Critiques Littéraires.
  Chamlet − wyróżnienie dla najgorszych polskich reklam, przyznawane od 2010 roku przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą nagrody jest prof. Michael Fleischer. Nagrodą jest zgnieciona kartka. Nigdy żaden z laureatów konkursu osobiście nie odebrał tego wyróżnienia (stan na 2013 rok).
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.