• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

  Przeczytaj także...
  Agrofizyka – nauka z pogranicza agronomii i fizyki, której obiektem badawczym jest ekosystem, a więc biocenoza i biotop (obiekty biologiczne) ukształtowane poprzez działalność człowieka (agroekosystem), badane i opisywane metodami nauk ścisłych – w szczególności fizyki.Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Lublinie, zajmujący się badaniem właściwości fizycznych materiałów oraz procesów istotnych dla środowiska przyrodniczego, zrównoważonej produkcji rolniczej i przetwórstwa płodów rolnych.

  Jan Marian Gliński (ur. 4 kwietnia 1933 w Pińsku) - polski agrofizyk i gleboznawca, profesor nauk rolniczych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN i były prezes Oddziału PAN w Lublinie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Obszary działalności naukowej[]

 • Fizyka środowiska: Badania i monitoring procesów fizycznych i fizyko-chemicznych w układzie gleba-roślina-atmosfera.
 • Fizyka materiałów roślinnych w zrównoważonej produkcji rolniczej: Badania fizycznych właściwości roślin i płodów rolnych oraz procesów zachodzących podczas wegetacji, zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania.
 • Metrologia agrofizyczna: Opracowywanie i doskonalenie fizycznych metod pomiarowych.
 • Modelowanie i symulacje komputerowe: Modelowanie komputerowe procesów w środowisku przyrodniczym oraz procesów przetwórczych.
 • Historia[]

 • 1967 - Pracownia Agrofizyki w Lublinie, utworzona przy istniejącym w Krakowie Zakładzie Fizjologii Roślin PAN
 • 1968 - Zakład Agrofizyki na bazie Zakładu Podnoszenia Żyzności Gleb Uprawnych PAN w Chylicach
 • 1986 - Zakład został przekształcony w Instytut Agrofizyki PAN
 • 1989 - Instytut uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii
 • 1990 - Instytutowi nadano imię założyciela - prof. dr hab. Bohdana Dobrzańskiego, czł. rzecz. PAN
 • 1992 - Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii - agrofizyki
 • 1998 - Instytut uzyskał osobowość prawną i został wpisany do rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk
 • Wydawnictwa[]

  Instytut wydaje nasŧępujące czasopisma:

  Modelowanie — w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów trójwymiarowych za pomocą specjalizowanego programu komputerowego, zwanego modelerem. Modeler dostarcza zestawu niezbędnych narzędzi, a także często zbioru podstawowych figur (w j. ang. primitives), np. prostopadłościanów, kul, torusów i innych, które można wykorzystać od razu przy budowaniu obiektów.Wzrost i rozwój roślin – proces wzrostu i rozwoju zachodzące jednocześnie lub oddzielnie w organizmie rośliny. Przez wzrost w fizjologii rozwoju rozumie się proces nieodwracalnego powiększania ciała rośliny. Wzrost zachodzi w określonych strefach rośliny w wyniku podziałów komórek i zwiększania ich objętości. Rozwój rozumiany szeroko obejmuje zarówno wzrost, jak i różnicowanie, tworzenie wzorca i morfogenezę. W sensie wąskim rozwój obejmuje różnicowanie, a morfogeneza jest efektem wzrostu i różnicowania.
 • International Agrophysic - periodyk koncentruje się na właściwościach fizycznych związanych z produkcją i przetwarzaniem biomasy.
 • Polish Journal of Soil Science - półrocznik, wydawany jest w IAPAN wspólnie z Komitetem Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN; publikuje artykuły dotyczące badań gleby, chemii rolnej, biologii gleb i technologii gleby.
 • Acta Agrophysica - opisuje zastosowanie fizyki w produkcji i przetwarzaniu płodów rolnych.
 • Zobacz też[]

 • Jan Gliński
 • Agrofizyka
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona instytutu
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny). Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę zwierząt), a także biomasę mikroorganizmów (np. plankton). Inny podział wyróżnia w ekosystemach biomasę producentów i biomasę konsumentów, które składają się na całkowitą biomasę biocenozy. Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy. Konsumenci i reducenci (destruenci) tworzą swoją biomasę kosztem biomasy producentów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Symulacja komputerowa – symulacja z wykorzystaniem modelu matematycznego, zapisanego w postaci programu komputerowego (patrz również: Metoda numeryczna). Techniki symulacyjne są szczególnie przydatne tam, gdzie analityczne wyznaczenie rozwiązania byłoby zbyt pracochłonne, a niekiedy nawet niemożliwe – co często ma miejsce w systemach złożonych.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy cudzożywne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).
  Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  Reklama