Instytut

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut (łac. institutum 'urządzenie') – nazwa różnego typu instytucji, przede wszystkim naukowo-badawczych i dydaktycznych, placówek naukowych, jak również zgromadzeń zakonnych (instytut zakonny).

Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Instytut Morski w Gdańsku – jednostka naukowo-badawcza resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Placówka wykonuje prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe: m.in. zajmuje się modernizacją i eksploatacją portów, oceanografią operacyjną, czy problematyką zagospodarowania regionu nadmorskiego. Misją Instytutu jest dbałość o zachowanie wartości morza i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej. Instytut opracowuje studia wykonalności i eksperyzy oraz udziela konsultacji w zakresie: hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, ochrony środowiska (badania chemiczne i biologiczne), transportu, logistyki, zagospodarowania przestrzennego regionu nadmorskiego, modernizacji i eksploatacji portów, żeglugi śródlądowej, turystyki, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, elektroniki morskiej, a także tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych. W ramach instytutu funkcjonują nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria (w tym Akredytowane Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska posiadające Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji). Jednostka posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy RV IMOR - typu katamaran, który stanowi pływające, specjalistyczne laboratorium morskie, przeznaczone do wykonywania kompleksowych usług badawczych w płytkowodnej strefie przybrzeżnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie badawcze. Dyrektorem instytutu jest dr Kazimierz Szefler (od 2010).

Instytut może być określeniem samodzielnej instytucji badawczej lub występuje jako niesamodzielna jednostka w strukturze uczelni – większej od katedry, a mniejszej od wydziału. Może być też nazwą podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (odpowiednikiem wydziału). Największy zbiór samodzielnych instytutów naukowych w Polsce należy do sieci Polskiej Akademii Nauk. Drugą co do wielkości grupę samodzielnych instytutów naukowych stanowią tzw. instytuty resortowe – podporządkowane bezpośrednio określonym ministerstwom.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Instytut Śląski w Opolu – państwowy instytut naukowy, powstały z inicjatywy Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 9 maja 1957 r. w Opolu, jako jedyny spadkobierca istniejącego przed II wojną światową Instytutu Śląskiego w Katowicach. Pierwszym przewodniczącym rady został prof. Stanisław Rospond, dyrektorem zaś Roman Lutman (pełnił tę funkcję do 1963 roku).

Przy wielu uczelniach w Polsce istnieją też instytuty afiliowane (niebędące formalnie częścią uczelni, ale powiązane z nią personalnie lub finansowo) oraz instytuty międzywydziałowe, które są samodzielnymi jednostkami realizującymi badania i kształcenie wymagające wiedzy interdyscyplinarnej.

Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – założony w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Oprócz tego w Polsce przybywa coraz więcej niepaństwowych instytutów działających jako instytucje publiczne lub całkowicie prywatne, które nie są powiązane z uczelniami, PAN ani ministerstwami.

W Polsce instytuty mogą samodzielnie prowadzić studia doktorskie (takiego uprawnienia nie posiadają katedry). Studia doktorskie określone w Prawie o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.), mogą prowadzić placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi, posiadające uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Przez placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi rozumie się instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk albo instytuty badawcze działające na podstawie przepisów o instytutach badawczych.

Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Instytucja (nauki o zarządzaniu) - zgodnie z definicją T.Pszczołowskiego to organizacja będąca zespołem współdziałających osób wyposażonych w zasoby. Pojęcie instytucji jest tożsame z pojęciem organizacji w znaczeniu rzeczowym. W tym sensie dla przykładu J.Zieleniewski używa terminu instytucja rozumiejąc ją jako twór społeczny czyli "rzecz zorganizowaną", w kórej skład wchodzą ludzie i ich aparatura. Również A. Bednarski pojęcia organizacja używa zamiennie z pojęciem instytucja. Analogiczna sytuacja wystepuje w innych podręcznikach i monografiach z zakresu nauk o zarządzaniu lub nauk o organizacji.

Przykłady[ | edytuj kod]

Przykłady uczelni w których instytuty są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
 • Przykłady instytutów jako jednostek wydziałowych uczelni wyższych:

 • Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Przykłady instytutów niepaństwowych:

  Instytut Techniki Budowlanej (skrót: ITB, angielska nazwa: Building Research Institute) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się tym przy pomocy redakcji znajdującej się w Rządowym Centrum Legislacji.
 • Instytut Bałtycki w Gdańsku
 • Instytut Zachodni w Poznaniu
 • Instytut Śląski w Opolu
 • Instytut Mazurski w Olsztynie
 • Żydowski Instytut Historyczny
 • Instytuty podległe ministerstwom:

 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Instytut Technologii Eksploatacji
 • Instytut Elektrotechniki
 • Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku
 • Instytut Energetyki
 • Morski Instytut Rybacki
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Prywatne przedsiębiorstwa mające w nazwie słowo "instytut":

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Instytut Mazurski w Olsztynie to placówka naukowo-badawcza, założona w 1943 przez konspiracyjny Związek Mazurów w Radości koło Warszawy. Od 1945 siedziba główna Instytutu znajduje się w Olsztynie. Od 1948 Instytut stał się stacją naukową Instytutu Zachodniego w Poznaniu, by w 1953 przejść pod opiekę Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 • Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • jednostka naukowa, instytut badawczy, państwowy instytut badawczy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Studiów Podatkowych „Modzelewski i Wspólnicy” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność doradczą, wydawniczą, dydaktyczną i badawczą. Wraz z innymi spółkami tworzy Grupę ISP. Obecnie Instytut ma biura w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. Został założony m.in. przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego w 1996 r. Przedmiotem jego działalności są przede wszystkim podatki i prawo podatkowe, a także inne daniny publicznoprawne. Instytut zajmuje się doradztwem podatkowym i zagadnieniami optymalizacji podatkowej, a także upowszechnianiem wiedzy podatkowej oraz działalnością na zlecenie organów władzy publicznej, np. tworząc lub opiniując projekty aktów normatywnych w zakresie prawa podatkowego.
  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) z siedzibą w Warszawie zajmuje się badaniami nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce. W latach 1994-2008 formalnie funkcjonował jako państwowy Instytut Naukowo-Badawczy, jedyna w Polsce państwowa placówka naukowa związana z mniejszością narodową. Od 1 stycznia 2009 roku instytut nosi imię Emanuela Ringelbluma i ma status państwowej instytucji kultury.
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu - państwowa uczelnia wyższa powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 roku, działająca w Sandomierzu.
  Katedra (jednostka organizacyjna) – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut.
  Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) - (ang.: Institute of Logistics and Warehousing) jest instytutem Badawczym należącym do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Gospodarki. Instytut założony został w 1967 roku. Zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052866 Rejestru przedsiębiorców. Siedziba Instytutu znajduje się na ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu.
  Na mapach: 54°31′13″N 18°31′30″E/54,520278 18,525000 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – to instytut badawczy podległy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2011 posiadający status Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to najstarsza placówka badań morskich w Polsce.
  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jastrzębcu koło Warszawy zajmujący się genetyką molekularną, immunogenetyką, cytogenetyką, embriologią doświadczalną i biotechnologią, a także pod­stawami genetycznymi fizjologii stresu i etologii zwierząt.

  Reklama