• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instrument bazowy

  Przeczytaj także...
  Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Kurs bazowy – kurs stanowiący podstawę (ang. underlying) m.in. opcji walutowej. Pełni funkcję bazy, na podstawie której budowany jest derywat. Jego rolę można porównać do roli stawki referencyjnej (stopy procentowej np. USD LIBOR 3M) w kontrakcie FRA, czy cap/floor.
  Dostawa – przemieszczenie (przepływ) ściśle określone partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. Te dobra to, ogólnie, surowce, materiały, produkty lub towary. Przemieszczenie to odbywa się w wyznaczone miejsce w określonym terminie.

  Instrument bazowy (również baza instrumentów pochodnych) – obserwowalna zmienna (np. kurs akcji, wartość indeksu giełdowego), od której zależy wycena instrumentu finansowego zwanego instrumentem pochodnym (np. kontraktu terminowego, opcji).

  Charakterystyka instrumentu bazowego (np. źródło danych, sposób jego kalkulacji) jest elementem z góry określonego standardu danego instrumentu pochodnego. Wysoka przejrzystość instrumentów bazowych wpływa pozytywnie na zainteresowanie uczestników rynku obrotem danym instrumentem pochodnym. Z tego względu często rolę instrumentów bazowych pełnią ceny aktywów będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub innych zorganizowanych platformach obrotu.

  Opcja – pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Opcja może mieć charakter umowy zawartej na rynku nieregulowanym (ang. over the counter, OTC) lub przedmiotem obrotu na giełdzie.Instrument finansowy – forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego.

  W przypadku instrumentów pochodnych z fizyczną dostawą (nierozliczanych finansowo), instrument bazowy stanowi również przedmiot transakcji na warunkach (takich jak cena i data) określonych w dniu zawarcia transakcji instrumentem pochodnym.

  Instrumentem bazowym mogą być także dowolne, obserwowalne zmienne niefinansowe, takie jak średnia temperatura lub wielkość opadów w określonym czasie na danej lokalizacji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kurs bazowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.C. Hull: Options, futures and other derivatives. Prentice Hall. ISBN 978-0132777421.
 • R.K. Sundaram, S.R. Das: Derivatives: Principles and Practise. McGrawHill, 2011. ISBN 978-007-124480-0.
 • Kurs akcji – bieżąca cena akcji ustalona na rynku, np. na giełdzie. Może być ustalana według ściśle określonej zasady i może obowiązywać przez pewien czas lub zmieniać się w sposób ciągły, uzależniony od podaży i popytu, po każdej transakcji.Rynek regulowany – pojęcie to pojawia się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i oznacza stale funkcjonujący system obrotu instrumentami finansowymi, znajdujący się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (pojęcie to dotyczy tylko rynków działających na terenie Polski).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek.
  Kontrakt terminowy – to rodzaj transakcji finansowych. Przedmiotem obrotu nie są tutaj fizyczne przedmioty bądź papiery wartościowe lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości (mówi się o nich instrumenty pochodne bądź derywaty). Cena na produkt, o którym jest mowa w umowie, jest określana już w momencie zawarcia umowy.
  Instrument pochodny, derywat (ang. derivatives, tłumaczenie „derywatywy” nie przyjęło się, w powszechnym użyciu są „derywaty”) – rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego. Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest to, że dotyczą przyszłej daty i przyszłej ceny, ponieważ zawierane są wcześniej. Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego, a także tak nietypowe wskaźniki jak liczba dni słonecznych, wielkość opadu śniegu, czy deszczu – derywaty pogodowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.