• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inicjalizacja zmiennej  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jan Bielecki (zm. 25 grudnia 2001) – polski informatyk, wykładowca, jedyny z Europy Środkowo-Wschodniej członek komitetu standaryzacyjnego ANSI C.Zakres (programowanie), także przedział, wycinek, to zdefiniowanie w kodzie źródłowym pewnego przedziału wartości wyodrębnionego z wartości określonego typu bazowego.
  Wartości inicjujące[ | edytuj kod]

  W przypadku inicjalizacji zmiennej w deklaracji lub w specjalnym bloku, wartość inicjująca musi zostać zapisana w postaci:

 • literału, lub
 • wyrażenia stałego.
 • Wynika to z faktu, że wartości te muszą być znane na etapie kompilacji. W pozostałych przypadkach, wartość ta może być wyznaczona dopiero w trakcie wykonywania programu, co skutkuje brakiem powyższych ograniczeń.

  Inicjalizacje zmiennych[ | edytuj kod]

  Inicjalizacja w kodzie[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Przypisanie.

  Inicjalizacja zmiennej w kodzie jest zwykłą konstrukcją nadania wartości zmiennej, niczym nie różniącą się od dalszych, kolejnych przypisań nowych wartości. Takie nadanie wartości następuje najczęściej w wyniku wykonania przypisania. Ta forma jest dostępna we wszystkich językach programowania, nawet jeżeli specyfika języka inaczej nazywa daną operację (innym terminem). W językach programowania, w których nie wymaga się deklarowania wszystkich zmiennych występujących w kodzie, taka inicjalizacja jest równocześnie deklaracją dynamiczną danej zmiennej, która skutkuje utworzeniem tej zmiennej z nadaną wartością początkową.

  Nazewnictwo (zobacz też: nomenklatura) – zbiór zasad określający reguły nadawania nazw w danej dziedzinie. Umożliwia standaryzację nazw, pozwalając tym samym na łatwe dodawanie nowych elementów do słownika.Zmienna sterująca pętlą (nazywana także zmienną kontrolną) to zmienna stosowana w określonym języku programowania, tworzona i używana do sterowania wykonaniem instrukcji iteracyjnej.

  Inicjalizacja w prologu pętli[ | edytuj kod]

  Taka inicjalizacja dotyczy zmiennej sterującej pętlą, w prologu tej pętli, tj. przed przebiegiem pierwszej iteracji. Takiej zmiennej przypisywana jest wartość początkowa zakresu wartości, które będą przyjmowane przez tę zmienną, przy przejściach do kolejnych powtórzeń pętli. Należy jednak zauważyć, że w wielu językach zmienna sterująca może być zwykłą zmienną, która wcześniej bierze udział w różnych obliczeniach i może mieć już nadaną wartość, nie jest już potrzebna inicjalizacja (np. C, C++). W innych językach, mimo że taka zmienna ma już nadaną określoną wartość, być może właściwą, składnia i tak wymaga inicjalizacji takiej zmiennej dla bloku instrukcji iteracyjnej (np. Pascal). I w końcu może być tak, że zmienna sterująca jest lokalna dla danej pętli i wymaga inicjalizacji (np. Ada).

  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.

  Inicjalizacja parametru argumentem[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Argument (informatyka).

  Inicjalizacja zmiennej powstałej podczas wywołania podprogramu i będącej określonym parametrem, zgodnie z deklaracją danego podprogramu, zależna jest od sposobu kojarzenia argumentów z parametrami formalnymi. Występuje ona w instrukcji wywołania, bądź w wywołaniu podprogramu funkcyjnego w wyrażeniu.

  Instrukcja wywołania jest to instrukcja, w danym języku programowania, powodująca wywołanie (i w konsekwencji wykonanie) określonego podprogramu.Clipper powstał w 1985 roku jako język programowania na podstawie systemu zarządzania bazą danych dBase firmy Ashton-Tate. Clipper operuje na plikach bazy w formacie DBF.

  Inicjalizacja domyślna parametru[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Argument domyślny.

  Przypisanie wartości domyślnej do parametru następuje w instrukcji wywołania lub w wywołaniu funkcji, tylko w przypadku, gdy na liście argumentów nie wyspecyfikowano wartości (argumentu) odpowiadającej kolejnemu parametrowi formalnemu. Poza tym obowiązują zasady identycznej inicjalizacji takiego parametru jak wyżej (jak przy skojarzeniu argumentu z parametrem).

  MSDN (Microsoft Developer Network) – nazwa portalu i społeczności programistów i deweloperów, skupionych wokół technologii firmy Microsoft. Równocześnie jest to nazwa działu korporacji Microsoft, zajmującego się utrzymywaniem kontaktu z firmami, programistami, deweloperami i testerami oprogramowania: deweloperami sprzętu oraz systemów operacyjnych, tworzących i wykorzystujących API produktów Microsoft oraz języków skryptowych różnych aplikacji.Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Inicjalizacja w specjalnym bloku, sekcji[ | edytuj kod]

  Specjalna sekcja, w danym bloku kodu, służąca inicjalizacji zmiennych, jest wykonywana tylko jednokrotnie, przy pierwszym wykonaniu/wywołaniu danego bloku, sekcji. Taka konstrukcja umożliwia nadawanie wartości np. zmiennym statycznym przy pierwszym wywołaniu i zachowanie nowych, zmieniony w wyniku wykonania kodu bloku wartości, w kolejnych wykonaniach/wywołaniach danego bloku.

  Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z-80 (system CP/M) oraz rodziny Intel 80x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest Borland Delphi.Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  Inicjalizacja w deklaracji zmiennej[ | edytuj kod]

  Inicjalizacja zmiennej w deklaracji tej zmiennej jest możliwa w wielu językach programowania, choć istnieją języki, w których taka konstrukcja jest niedopuszczalna. Pewne nowsze implementacje języków, w których nie ma tej konstrukcji, mogą ją wprowadzać. Ten sposób nadawania zmiennej wartości początkowej najskuteczniej zapobiega błędom, polegającym na odwołaniu do niezainicjowanej zmiennej, tzn. takiej zmiennej, której nie nadano jeszcze wartości.

  Argument domyślnydomyślna wartość argumentu – to wartość typu zgodnego z typem pewnego parametru, zdefiniowana przez programistę w deklaracji podprogramu, która zostanie użyta jako argument (parametr aktualny), przypisany do danego parametru (parametru formalnego), w przypadku, gdy w wywołaniu danego podprogramu, nie zostanie wyspecyfikowany argument dla pewnego parametru.Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia. Umożliwia programowanie strukturalne, obiektowe (Fortran 90/95), modularne i równoległe (Fortran 2008). Jego zastosowaniami są, między innymi, obliczenia naukowo-inżynierskie, numeryczne, symulacja komputerowa itp.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych (JS EMC, Riad) – systemy komputerowe, opracowywane i produkowane przez kraje RWPG w latach 1970–1991.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Argument (parametr aktualny), w informatyce, to element składni w określonym języku programowania, który w wyniku wywołania podprogramu, zostaje utożsamiony (skojarzony) z określonym parametrem podprogramu. Można stwierdzić, że argument konkretyzuje pewien abstrakcyjny parametr (nadając mu konkretną wartość, kojarząc parametr z określonym miejscem pamięci, zwracając konkretną wartość do miejsca wywołania itp.).
  W programowaniu pętla to jedna z trzech podstawowych konstrukcji programowania strukturalnego (obok instrukcji warunkowej i instrukcji wyboru). Umożliwia cykliczne wykonywanie ciągu instrukcji określoną liczbę razy, do momentu zajścia pewnych warunków, dla każdego elementu kolekcji lub w nieskończoność.
  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
  Biblioteka Inżynierii Oprogramowania (BIO) to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki i zagadnień pokrewnych, wydawana od końca lat siedemdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.679 sek.