• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Infrastruktura  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Posterunek odstępowy – w kolejnictwie jest to posterunek ruchu następczy służący do regulacji następstwa pociągów w celu zachowania bezpiecznych odległości między nimi. Posterunki odstępowe dzielą szlak kolejowy na fragmenty zwane odstępami. Na danym odstępie może znajdować się tylko jeden pociąg – wpuszczenie kolejnego pociągu jest możliwe dopiero po zwolnieniu go przez poprzedni. Dzięki zastosowaniu posterunków odstępowych zwiększa się przepustowość szlaku.Zaopatrzenie - wszystkie środki materiałowo-techniczne wykorzystywane do wyposażenia, wsparcia i utrzymania wojska. Z tym pojęciem wiąże się także termin:
  Klasyfikacja i podstawowy podział infrastruktury transportu[ | edytuj kod]

  Dwa podstawowe rodzaje klasyfikacji:

  1. infrastruktura o charakterze przestrzennym: liniowa i punktowa
  2. infrastruktura gałęziowa

  Podstawowy podział infrastruktury transportu

 • Podział według 1 rodzaju klasyfikacji:
 • liniowa sieć transportowa obejmująca: drogi kołowe; drogi kolejowe i drogi wodne śródlądowe.
 • punkty (węzły) transportowe: stacje kolejowe; terminale intermodalne; porty morskie; porty wodne śródlądowe; porty lotnicze; centra logistyczne; przejścia graniczne.
 • Podział według 2 rodzaju klasyfikacji:
  1. infrastruktura drogowa
  2. infrastruktura kolejowa
  3. infrastruktura morska
  4. infrastruktura wodna śródlądowa
  5. infrastruktura lotnicza
 • Elementy infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej)

  Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)
  1. Drogowa:
  2. drogi kołowe – infrastruktura liniowa,
  3. mosty,
  4. tunele,
  5. skrzyżowania (z innymi drogami i liniami kolejowymi),
  6. węzły drogowe (parkingi, place przeładunkowe, manewrowe, drogowe przejścia graniczne),
  7. sygnalizacja,
  8. urządzenia do pobierania opłat.
  9. Kolejowa:
  10. linie kolejowe (tory z podkładami) wraz z obiektami inżynieryjnymi (mosty, wiadukty, tunele, przepusty, przejazdy kolejowo-drogowe),
  11. urządzenia zabezpieczenia ruchu i łączności, sygnalizacja, sieć energetyczna (trakcja), sieć wodno-kanalizacyjna,
  12. stacje (osobowe i towarowe – łącznie z peronami, placami utwardzonymi etc.), terminale intermodalne, bocznice kolejowe, posterunki odgałęźne i odstępowe.
  13. Morska:
  14. morskie obszary brzegowe (przybrzeżne) – przyległe odcinki linii brzegowych,
  15. port morski z infrastrukturą: budowle hydro-techniczne (np. tory podejściowe, kanały), nabrzeża, place utwardzone (do przeładunków, składowania, magazynowania, parkowania etc.), tory kolejowe, miejsca postojowe, doki.
  16. Wodna śródlądowa:
  17. rzeki, kanały, jeziora i inne odcinki wodne specjalnie przystosowane do nawigacji,
  18. urządzenia nawigacyjne i sygnalizacyjne (stałe oznakowania),
  19. śluzy i stopnie wodne, tamy
  20. porty wodne śródlądowe i infrastrukturą towarzyszącą.
  21. Lotnicza:
  22. „korytarze powietrzne” (po zainstalowaniu naziemnych urządzeń prowadzenia, nadzoru i kontroli ruchu),
  23. porty lotnicze z infrastrukturą, w tym pasy startowe,
  24. urządzenia nadzoru i kontroli ruchu,
  25. lądowiska

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Infrastruktura krytyczna
 • Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej.Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.
  Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.
  Posterunek odgałęźny – na kolei jest to posterunek ruchu zapowiadawczy biorący udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach (odstępach).
  Tama – rodzaj budowli regulacyjnej stosowanej w hydrotechnice, służącej wytworzeniu i utrwaleniu nowego brzegu na cieku. Ten rodzaj budowli jest więc stosowany przy regulacji rzek, celem wytworzenia nowego brzegu oraz jego utrwalenia, tzn. zabezpieczenia przed niszczącym działaniem przede wszystkim przepływającej w cieku wody powodującej erozję boczną, ale i równocześnie także innych czynników powodujących erozję.
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.
  Infrastruktura społeczna – urządzenia, które stanowią materialną podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych.
  Przejazd kolejowo-drogowy (również przejazd kolejowy) – skrzyżowanie w jednym poziomie linii kolejowej lub bocznicy z drogą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.899 sek.