• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Infrastruktura  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Posterunek odstępowy – w kolejnictwie jest to posterunek ruchu następczy służący do regulacji następstwa pociągów w celu zachowania bezpiecznych odległości między nimi. Posterunki odstępowe dzielą szlak kolejowy na fragmenty zwane odstępami. Na danym odstępie może znajdować się tylko jeden pociąg – wpuszczenie kolejnego pociągu jest możliwe dopiero po zwolnieniu go przez poprzedni. Dzięki zastosowaniu posterunków odstępowych zwiększa się przepustowość szlaku.Zaopatrzenie - wszystkie środki materiałowo-techniczne wykorzystywane do wyposażenia, wsparcia i utrzymania wojska. Z tym pojęciem wiąże się także termin:
  Funkcje infrastruktury[ | edytuj kod]
  1. transferowa – stwarza warunki przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi;
  2. usługowa – zaspokaja popyt na usługi zgłaszany poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną;
  3. integracyjna – kształtuje więź społeczną, ekonomiczną i informacyjną w układach regionalnych;
  4. lokalizacyjna – poziom rozwoju infrastruktury na danym terenie świadczy o poziomie jego atrakcyjności (dostępność sieci transportowej, energii, zasobów wodnych itp.);
  5. akceleracyjna – poziom zagospodarowania infrastrukturalnego stanowi przesłankę rozwoju gospodarczego określonych regionów; rezerwa potencjału infrastruktury stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego danego obszaru.

  Podział[ | edytuj kod]

 • infrastruktura społeczna
 • budynki publiczne
 • infrastruktura techniczna
 • Zaopatrzenie w:
 • Prąd (elektrownie)
 • Gaz (gazociągi)
 • Ogrzewanie (Ciepło)
 • Wodę (wodociągi)
 • Usuwanie
 • Usuwanie śmieci
 • Usuwanie ścieków, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków
 • Odzyskiwanie wartościowych materiałów
 • Komunikacja
 • Infrastruktura telefoniczna
 • Infrastruktura radiowa
 • Infrastruktura telewizyjna
 • Internet
 • Inne usługi radiowe
 • Infrastruktura transportowa
 • Transport zbiorowy
 • Transport po wodach terytorialnych (po rzekach i jeziorach)
 • Transport morski (i oceaniczny)
 • Transport kolejowy (infrastruktura kolejowa)
 • Transport drogowy
 • Transport lotniczy
 • Lotniska
 • Radiowe systemy nawigacyjne dla potrzeb transportu lotniczego i morskiego
 • Transport indywidualny
 • Ulice
 • Drogi rowerowe
 • Chodniki
 • Infrastruktura magazynowa
 • Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej.
  Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.
  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.
  Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.
  Posterunek odgałęźny – na kolei jest to posterunek ruchu zapowiadawczy biorący udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach (odstępach).
  Tama – rodzaj budowli regulacyjnej stosowanej w hydrotechnice, służącej wytworzeniu i utrwaleniu nowego brzegu na cieku. Ten rodzaj budowli jest więc stosowany przy regulacji rzek, celem wytworzenia nowego brzegu oraz jego utrwalenia, tzn. zabezpieczenia przed niszczącym działaniem przede wszystkim przepływającej w cieku wody powodującej erozję boczną, ale i równocześnie także innych czynników powodujących erozję.
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.