• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Informatyka techniczna

  Przeczytaj także...
  Teleinformatyka, ICT (akronim od ang. Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT.Association for Computing Machinery (ACM) to największa na świecie społeczność ludzi nauki, nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się informatyką. Nazwa w tłumaczeniu na język polski to Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących.
  Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych).

  Technologie informatyczne (ang. information technology) – dyscyplina w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz kierunek studiów technicznych korzystająca z elektroniki, do projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu cyfrowego oraz z podstaw matematyki do projektowania i implementacji oprogramowania podstawowego i systemowego dla przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych o szerokich praktycznych zastosowaniach.

  Big data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.

  Etymologia[ | edytuj kod]

  W sierpniu 2005 grupa organizacji wokól ACM zaproponowała nazwę ogólnego programu nauczania computing, w którym wyróżniono pięć podstawowych specjalności: computer engineering (CE), computer science (CS), information systems (IS), information technology (IT), software engineering (SE). W grudniu 2017 podobna grupa organizacji zdefiniowała zakres specjalizacji information technology jako:

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  naukę o systematycznym podejściu do wybierania, rozwijania, stosowania, integrowania i bezpiecznym administrowaniu technikami informatycznymi w celu umożliwienia użytkownikom realizacji ich celów osobistych, organizacyjnych i społecznych.

  Inżynieria komputerowa (nazywana także inżynierią elektroniczną i komputerową) - dziedzina wiedzy inżynieryjnej łącząca elementy inżynierii elektronicznej oraz informatyki.System wbudowany (ang. embedded system) – system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu komputerowego (hardware).

  W 2018 w Polsce zmieniono klasyfikację dziedzin i dyscyplin. Ustalono dyscyplinę w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych - informatyka techniczna i telekomunikacja (ang. information technology and telecommunication). Celem zmiany było wprowadzenie dyscypliny informatycznej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w odróżnieniu od dyscypliny Informatyka, która została przyporządkowana dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz połączenie jej z telekomunikacją. Powstała w efekcie dyscyplina obejmuje bardzo szeroki zakres, łączący w sobie praktycznie wszystkie z pięciu specjalności informatycznych wymienionych we wzmiankowanym wyżej dokumencie ACM: od inżynierii komputerowej (CE), poprzez inżynierię oprogramowania (SE), aż do nauk dotyczących technologii informacyjnych (IT) oraz systemów informacyjnych (IS), z relatywnie najmniejszym udziałem zorientowanej na teorię informatyki (czystej) (CS). Do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja przyporządkowane zostały wszystkie kierunki informatyczne kształcące inżynierów, a więc w większości kierunki prowadzone na uczelniach technicznych. W efekcie tych zmian dyscyplina informatyka techniczna została powiązana z szeregiem kierunków studiów, od klasycznych: Informatyki i Informatyki Stosowanej, poprzez wiele innych związanych z różnymi specjalnościami informatycznymi, aż do kierunków bezpośrednio związanych z telekomunikacją, takich jak np. Teleinformatyka.

  System teleinformatyczny – termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Internet rzeczy (również Internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze, urządzenia noszalne (wearables).

  Badania i przedmioty informatyki technicznej[ | edytuj kod]

  Zakres badań oraz zakres nauczania informatyki technicznej jest znacznie szerszy niż zawarty w specjalizacji information technology, obejmując całość obecnych osiągnięć praktycznych informatyki z uzupełnieniem podstaw teoretycznych. Tym samym konieczne jest wybranie podzbioru tej wiedzy w określonej specjalności, dowolnie sformułowanych. Pośród nich wyróżniane są trzy podstawowe:

  Z dniem 1 października 2011, czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, systematyka dziedzin naukowych leży w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (a nie jak dotychczas Centralnej Komisji). Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065) nowa systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak dotychczas dwustopniowy) podział nauk, uwzględniając:Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
 • Inżynieria komputerowa (ang. computer engineering) – specjalność informatyki technicznej, zajmująca się obecnie głównie projektowaniem, wytwarzaniem, integracją i eksploatacją sprzętu cyfrowego w sieciach komputerowych oraz internetowych. Również projektowanie sprzętu sterowników dla systemów wbudowanych do automatyzacji procesów oraz zarządzanych przez internet (internet rzeczy IoT) wraz z odpowiednim oprogramowaniem podstawowym.
 • Inżynieria oprogramowania (ang. software engineering) – specjalność informatyki technicznej zajmująca się zarządzaniem procesem projektowania poczynając od analizy wymagań, realizacji, testowania oraz wdrożenia i eksploatacji systemów teleinformatycznych. Szczególnym aspektem jest uwzględnienie już w projekcie systemu elementów zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz zapewnienie gwarancji prywatności przetwarzanych danych.
 • Systemy informacyjne (ang. information systems) – specjalność informatyki technicznej ukierunkowana na projektowanie, realizację i eksploatację baz danych z przetwarzaniem informacji. Obecnie również przetwarzanie i analiza gigadanych (Big Data) oraz nauka o danych (danologia).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. The Joint Task Force for Computing Curricula 2005, Computing Curricula 2005, The Association for Computing Machinery (ACM) The Association for Information Systems (AIS) The Computer Society (IEEE-CS), 2005 (ang.).
  2. The Joint Task Force for Computing Curricula 2017, Computing Curricula 2017, The Association for Computing Machinery (ACM) The Association for Information Systems (AIS) The Computer Society (IEEE-CS), 2017 (ang.).
  3. Dz.U. 2018 poz. 1818 Rozp. MNiSzW z 20.09.2018 w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych.
  4. Informatyka - kierunek studiów.
  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.Danologia (ang. Data science) – obszar łączący zagadnienia informatyczne oraz matematyczne i ekonomiczne w celu wydobywania wiedzy i spostrzeżeń z wielu danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych. Zajmuje się eksploracją danych (ang. data mining) oraz big data. Jest blisko związana z bazami danych, analizą danych, programowaniem skryptowym, statystyką, wizualizacją danych, ekonometrią, algorytmiką, bioinformatyką oraz sztuczną inteligencją. Najpopularniejszymi językami programowania w tej dziedzinie są R oraz Python.
  Warto wiedzieć że... beta

  Eksploatacja jest to zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.