• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ilustrowany Kurier Polski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskimPiła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.

  Ilustrowany Kurier Polski – niewydawany już dziennik ogólnopolski, organ Stronnictwa Pracy (1945-1950), później Stronnictwa Demokratycznego (1950-1991), w latach 90. ukazujący się tylko w regionie kujawsko-pomorskim.

  Historia[ | edytuj kod]

  „Ilustrowany Kurier Polski” ukazywał się od 22 października 1945 roku jako organ Stronnictwa Pracy. Założycielami pisma była grupa lewicowych działaczy Stronnictwa Pracy, głównie Zygmunta Felczaka – prezesa Stronnictwa, wicewojewody pomorskiego. IKP wpisał się w program przedwojennego „Dziennika Bydgoskiego”, który od 1937 r. stanowił organ Stronnictwa Pracy i reprezentował przeważające w regionie wielkopolsko-pomorskim środowisko drobnomieszczańskie. Zarówno tytuł, jak i szata graficzna pisma świadomie nawiązywały do cieszącego się dużą popularnością, wydawanego w Krakowie, ogólnopolskiego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.

  Kruszwica (niem. Kruschwitz) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, leży na Kujawach, w powiecie inowrocławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kruszwica.Województwo pomorskie – jedno z województw istniejących w Polsce w latach 1945-1950. Obejmowało teren obecnego woj. kujawsko-pomorskiego oraz fragmenty: pomorskiego i wielkopolskiego. Było jednym z 14 województw w kraju.

  IKP był gazetą codzienną warstw drobnomieszczańskich, a zwłaszcza rzemieślników i inteligencji pracującej, pozostającej dotąd na uboczu zainteresowań prasy partyjnej. Pismo powołano z ambicjami ogólnopolskimi, z oddziałami utworzonymi m.in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Gdyni, Krakowie i Katowicach. Z racji pierwotnej przynależności do Stronnictwa Pracy, na łamach „Kuriera” często pojawiały się artykuły popularyzujące światopogląd katolicki. Z tych też pozycji gazeta wyrażała swe stanowisko wobec przemian zachodzących w Polsce.

  Adam Franciszek Józef Grzymała-Siedlecki (ur. 29 stycznia 1876 w Wierzbnie w powiecie miechowskim, zm. 29 stycznia 1967 w Bydgoszczy) – polski krytyk literacki i teatralny, dramatopisarz, prozaik, reżyser.Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.

  Pismo oparto o doświadczoną kadrę dziennikarstwa bydgoskiego z okresu międzywojennego. Pierwsza siedziba redakcji mieściła się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 17, a później przy ul. Focha 20 w Bydgoszczy. W początkowym okresie pismo współtworzyli m.in.: Adam Grzymała-Siedlecki, Stefan Haupe, Edmund Hejdak, Janina Kłodzińska, Józef Kołodziejczyk, Edmund Męclewski, Damazy Tilgner, Marian Turwid, Bernard Woźniewski, Krzysztof Boruń, a później dołączyli do nich m.in. Waleria Drygała, Lucjan Sawicki. Edward Łabentowicz, Tadeusz Stein, Felicja Zielińska, Stefan Pastuszewski i inni.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Ogród zoologiczny, zoo – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie przetrzymywane są oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z wyjątkiem:

  W latach 1945–1950 pismo miało duże osiągnięcia w publicystyce programującej proces zagospodarowywania ziem odzyskanych. Poświęcało także wiele uwagi rozwojowi rzemiosła i drobnej wytwórczości prywatnej oraz aktywności małych miasteczek. Począwszy od 1948 roku prezentowano na łamach IKP coraz więcej publikacji politycznych o akcentach ideologicznych i propagandowych.

  Tadeusz Rydzyk CSsR (ur. 3 maja 1945 w Olkuszu) – polski duchowny rzymskokatolicki, redemptorysta, doktor teologii, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Lux Veritatis, nauczyciel akademicki, przewodniczący Rady Naukowej i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.Marian Turwid, właściwie Marian Turwid-Kaczmarek (ur. 28 września 1905 we Wrześni, zm. 7 grudnia 1987 w Warszawie) – polski pisarz i artysta malarz, działacz kultury w Bydgoszczy.

  Po rozwiązaniu Stronnictwa Pracy i utworzeniu Stronnictwa Demokratycznego w 1950 roku „Ilustrowany Kurier Polski” stał się jego najstarszym pismem, koncentrując odtąd swą uwagę na tematyce wchodzącej w zakres programowych zainteresowań SD, tj. usług, rzemiosła, ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Od 1957 r. wydawcą IKP było Wydawnictwo „Epoka” w Warszawie podlegające Prezydium Centralnego Komitetu SD.

  Jan Michał Piechocki (ur. 1899, zm. 1978) – bydgoski działacz kultury, nauczyciel, publicysta, dziennikarz, działacz Stronnictwa Demokratycznego.Dziennik Bydgoski – polski dziennik ukazujący się w Bydgoszczy w latach 1907-1939, a od 1920 roku także w województwie poznańskim i pomorskim. Główne polskie pismo codzienne w Bydgoszczy z okresu zaboru pruskiego i okresu międzywojennego.

  W 1956 roku rozpoczęto wydawanie mutacji „Ilustrowanego Kuriera Uniwersyteckiego”, przemianowanego później na „Akademicki”, a jego redagowaniem zajęło się kolegium, składające się z przedstawicieli wyższych uczelni Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna, Poznania i Torunia. Począwszy od 1958 r. pod patronatem IKP powstało kilkanaście klubów partyjnych SD w miastach województw: bydgoskiego, poznańskiego, gdańskiego i koszalińskiego, w których popularyzowano tematykę Stronnictwa Demokratycznego.

  Ulica Augusta Cieszkowskiego - ulica łącząca ulicę Gdańską i Pomorską w bydgoskim Śródmieściu, tworząca stosunkowo jednorodny kompleks kamienic oddających tendencje artystyczne architektury z przełomu XIX i XX wieku. Należy do ciekawszych architektonicznie ulic w Bydgoszczy, oddając ducha „bydgoskiej secesji” z okresu fin de siecle’u.Inteligencja - określenie warstwy społecznej żyjącej z pracy umysłu, wykształconej ostatecznie w XIX wieku głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, rzadziej bogatego chłopstwa i podupadłej arystokracji. Tradycyjnie inteligencja obejmowała nauczycieli, lekarzy, artystów, inżynierów i czasami też urzędników, obecnie - osoby zajmujące pozycje zawodowe, wymagające wyższego wykształcenia.

  W latach 60. IKP ograniczył kolportaż do regionu Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Posiadał wówczas oddziały w Poznaniu, Gdańsku i Koszalinie oraz lokalne mutacje w: Toruniu, Grudziądzu i Inowrocławiu. Redakcja gazety prowadziła szereg akcji społecznych, m.in. odbudowy pomnika Henryka Sienkiewicza, założenia w Bydgoszczy ZOO, budowy sztucznego lodowiska, budowy ośrodka telewizyjnego, zbiórek na pomnik Jana Kasprowicza w Inowrocławiu itp. Ze składek czytelników wybudowano w 1960 r. tzw. Szkołę Tysiąclecia w Kruszwicy, którą uroczyście otworzył przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. Dziennikarze IKP organizowali również masowe imprezy sportowe. W „Kurierze” redagowano specjalistyczne działy i rubryki, m.in.: „Higiena i zdrowie”, „Film i scena”, „Kultura i sztuka”, „Życie wsi polskiej”, „Rzemieślnik polski”, „Świat jest ciekawy” i inne. Od 1959 roku zagadnienia kulturalne zamieszczano w kolumnie „Literatura-plastyka-teatr-muzyka”, redagowanej przez Jana Piechockiego.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, I.K.C. – wysokonakładowy dziennik polityczno-informacyjny wydawany w latach 1910–1939 w Krakowie; pierwszy dziennik ogólnopolski, zapoczątkował działalność koncernu wydawniczego Ilustrowany Kuryer Codzienny. Posiadał dodatki, między innymi Kuryer Literacko-Naukowy, wydawany w latach 1924–1939, i Kuryer Kobiecy, wydawany w latach 1927–1939.Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.

  W 1984 r. „Ilustrowany Kurier Polski” ukazywał się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, a zespół redakcyjny liczył 27 dziennikarzy. Pismo posiadało oddziały w Grudziądzu, Inowrocławiu, Pile, Poznaniu i Włocławku, stałych współpracowników w Warszawie, Koszalinie i Gdańsku oraz 100 korespondentów terenowych. IKP kolportowany był w centralnej i północnej części kraju. Ukazywało się 6 mutacji terenowych: Wielkopolska, Pilskie, Grudziądz, Inowrocław, Toruńskie i Włocławskie. Na początku lat 90. Ilustrowany Kurier Polski ukazywał się już tylko w województwie bydgoskim i większych ośrodkach włocławskiego i toruńskiego.

  Kujawy – kraina historyczna i region etnograficzny w środkowej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim, w dorzeczu środkowej Wisły i górnej Noteci. Główną grupą etnograficzną regionu są Kujawiacy.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  W 1991 r. celem wzmocnienia słabnącej kondycji gazety, wydawanie pisma oparto na kapitale zagranicznym. Większościowym (51%) udziałowcem stała spółka „Pol-Tech” z Hanoweru. Od lutego 1994 roku wydawcą pisma było Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców „Kurier Press”, a krótko potem „Kurier Press” S.A. W połowie lat 90. siedziba redakcji przeniosła się do budynku Prasowych Zakładów Graficznych przy ul. Kujawskiej. Po upadku spółki „Poltech”, w kolejnych latach właścicielami wydawnictwa były m.in. „spółka „Infor” oraz prywatni biznesmeni, m.in. związani z o. Tadeuszem Rydzykiem. Ponieważ w tym czasie nie były płacone składki do ZUS-u wielu dziennikarzy dochodziło swych praw na drodze sądowej W 2002 r. pismo kupiła spółka Polska Prasa Lokalna, będąca własnością giełdowej spółki 4Media S.A.. Nowy właściciel okazał się niesolidnym partnerem, nie płacącym dziennikarzom, ani drukarniom. Siedzibę redakcji przeniesiono do wynajętego mieszkania przy ul. Cieszkowskiego. Ostatni numer „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, już jako tygodnika ukazał się 3 stycznia 2003 r.

  4Media S.A. – spółka podejmująca działalność wydawniczą, poligraficzną, radiowo-telewizyjną oraz w internecie. Zarejestrowana formalnie w 2001 w wyniku przejęcia i zmiany nazwy spółki Chemiskór S.A. zajmującej się produkcją skór miękkich, farb i środków chemicznych dla przemysłu garbarskiego. Ulica marsz. Ferdinanda Focha – ulica położona na terenie centrum i Śródmieścia w Bydgoszczy, jedna z najważniejszych komunikacyjnie ulic Bydgoszczy.

  IKP po 2003 roku[ | edytuj kod]

  Ilustrowany Kurier Polski ukazywał się ponownie od 5 kwietnia 2012 roku jako tygodnik w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Redakcja mieści się przy ul. Dworcowej 39/7 w Bydgoszczy. Ostatni numer datowany był 15-21 czerwca 2012 r.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Włocławek (łac. Vladislavia, niem. Leslau) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki, siedziba powiatu włocławskiego. Jedno z głównych miast województwa (3. pod względem wielkości), w przeszłości niejednokrotnie nazywane stolicą Kujaw. Miasto jest siedzibą kurii diecezji włocławskiej.
  Jan Kasprowicz (ur. 12 grudnia 1860 w Szymborzu, zm. 1 sierpnia 1926 w Zakopanem) – polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz. Przedstawiciel Młodej Polski, związany z kilkoma głównymi nurtami ówczesnej liryki, przede wszystkim z naturalizmem, symbolizmem oraz ekspresjonizmem. Prekursor nowoczesnego wiersza wolnego, katastrofizmu oraz szeregu tendencji prymitywistycznych we współczesnej sztuce. Uważany za jednego z najwybitniejszych poetów w dziejach literatury polskiej, stawianego na równi z Adamem Mickiewiczem, czy nawet nobilitowanego do roli Wieszcza.
  Aleksander Zawadzki, ps. Kazik, Wacek, Bronek, Jeden (ur. 16 grudnia 1899 w Ksawerze, zm. 7 sierpnia 1964 w Warszawie) – polski polityk i działacz komunistyczny, generał dywizji ludowego Wojska Polskiego, kierownik Centralnego Wydziału Wojskowego KC KPP, przewodniczący tajnego Centralnego Biura Komunistów Polski przy KC WKP (b) (1944), oficer polityczny - zastępca ds. polityczno-wychowawczych Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego (1944–1945), członek Biura Politycznego KC PPR (sierpień 1944–1948) i Sekretariatu KC PPR (1948), członek KC PZPR i Biura Politycznego KC PZPR (1948–1964), przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych (1949–1950). dwukrotny wiceprezes Rady Ministrów (1949 i 1950–1952), przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, a następnie Frontu Jedności Narodu oraz przewodniczący Rady Państwa (1952–1964). Poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II i III kadencji.
  Feliks „Papa” Stamm (ur. 14 grudnia 1901 w Kościanie, zm. 2 kwietnia 1976 w Warszawie) – polski pięściarz, sędzia i trener bokserski, podoficer Wojska Polskiego II RP.
  Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.
  Stefan Marian Pastuszewski (ur. 19 sierpnia 1949 w Bydgoszczy) – polski polityk, pisarz i poeta, dziennikarz, poseł na Sejm I kadencji.
  Koszalin (łac. Coslinum, kasz. Kòszalëno niem. Köslin) – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, drugie co do wielkości miasto na Pomorzu Zachodnim. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Siedziba powiatu koszalińskiego, sądu okręgowego, wydziału zamiejscowego urzędu marszałkowskiego i delegatury urzędu wojewódzkiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.