• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ifconfig

  Przeczytaj także...
  Point to Point Protocol (PPP) – protokół komunikacyjny warstwy łącza danych używany przy bezpośrednich połączeniach pomiędzy dwoma węzłami sieci. PPP może być również skonfigurowany na interfejsie szeregowym asynchronicznym i synchronicznym. Służy również do prostego zestawiania tuneli. PPP jest stosowany w technologii WAN. Z protokołem tym wiąże się uwierzytelnianie PAP lub CHAP. Preferowany jest CHAP, ponieważ w przeciwieństwie do PAP jest uznawany za bezpieczniejszy (używa MD5).Maximum Transmission Unit (MTU) – rozmiar największego datagramu (w bajtach), który można przekazać przez warstwę protokołu komunikacyjnego.
  ip - polecenie do konfiguracji interfejsów sieciowych, tablic tras czy tuneli w systemach operacyjnych Linux. W pełni wspiera protokoły IPv4 i IPv6, działa też z gniazdami BSD. Polecenie wchodzi w skład pakietu Iproute2 - narzędzi do zarządzania siecią i kontroli ruchu sieciowego (QoS) w systemach Linux. Iproute2 zastępuje starsze narzędzia ifconfig czy route jeszcze zachowane w dystrybucjach dla kompatybilności.

  ifconfig to polecenie konfigurujące interfejsy sieciowe w systemach Unix i Linux.

  Odpowiednie skrypty wykorzystują ifconfig do "podniesienia" (uruchomienia) interfejsów sieciowych podczas startowania systemu operacyjnego. Podczas dalszej pracy komputera polecenie to okazuje się potrzebne tylko przy debugowaniu lub tuningowaniu konfiguracji sieciowej. Podczas wyłączania systemu kolejny zestaw skryptów wykorzystuje ifconfig do "upuszczenia" (wyłączenia) interfejsów sieciowych. Dzieje się tak zawsze, jeżeli system jest prawidłowo zamykany.

  W sieciach komputerowych, Internet Protocol Control Protocol (IPCP, Protokół Kontroli IP) to protokół do nawiązywania i konfiguracji połączenia dla protokołu internetowego (IP) przez PPP. IPCP używa takiego samego mechanizmu wymiany pakietów co Link Control Protocol. Pakiety IPCP nie mogą być wymieniane aż PPP osiągnie fazę warstwy sieciowej (Network-Layer Protocol phase), każdy pakiet IPCP odebrany przed tą fazą powinien być odrzucony (silently discarded).System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  ifconfig jest narzędziem przestarzałym - nie pracuje w pełni poprawnie w obecnych środowiskach sieciowych. Z tego powodu stopniowo wypierany jest z zadań konfiguracji sieci na rzecz pakietu Iproute2 (i polecenia ip).

  Użytkowanie programu[]

  Zwykle prawo do wykorzystania polecenia ifconfig ma tylko superużytkownik (root).

  Jeśli argumenty nie zostaną podane, to polecenie ifconfig wyświetla status aktywnych interfejsów sieciowych:

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.Karta sieciowa (ang. NIC – Network Interface Card) – karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Karty NIC pracują w określonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, 100VGAnylan.
  brama:~# ifconfig
  

  Kiedy pojawi się pojedynczy argument interface, to wyświetlany jest status interfejsu przypisanego do tej nazwy (np. eth0, ppp0):

  brama:~# ifconfig eth0
  

  Jeżeli wykorzystana zostanie opcja -a, to wyświetlony zostanie status wszystkich interfejsów a nawet tych, które są nieaktywne:

  brama:~# ifconfig -a
  

  Jeżeli komputer posiada połączenie z Internetem poprzez protokół PPP oraz siecią lokalną opartą na Ethernecie, to efekt działania polecenia ifconfig przybiera następujący wygląd:

  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.
  brama:~# ifconfig
  eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:DF:01:AE:3E
       inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
       RX packets:169989 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
       TX packets:166048 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:100
       RX bytes:22121102 (21.0 MiB) TX bytes:169321645 (161.4 MiB)
       Interrupt:10 Base address:0x2000
  
  lo    Link encap:Local Loopback
       inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
       UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
       RX packets:12746 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
       TX packets:12746 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:0
       RX bytes:2400551 (2.2 MiB) TX bytes:2400551 (2.2 MiB)
  
  ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol
       inet addr:172.28.125.14 P-t-P:172.28.4.5 Mask:255.255.255.255
       UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
       RX packets:11489 errors:231 dropped:0 overruns:0 frame:0
       TX packets:10447 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:3
       RX bytes:10934194 (10.4 MiB) TX bytes:892596 (871.6 KiB)
  

  Kolejne sekcje opisują kolejne interfejsy sieciowe. Każdy interfejs posiada pewne opcje wspólne związane z protokołami (np. adres IP) oraz opcje specyficzne związane z danym rodzajem urządzenia sieciowego (np. adres MAC). Większość interfejsów wiąże się z określonymi urządzeniami (karta sieciowa, modem, itp.). Niektóre z nich są całkowicie wirtualne, co znaczy, że ich istnienie sprowadza się wyłącznie do pracy odpowiedniego modułu programowego w jądrze systemu. Przykładem może być tutaj urządzenie loopback, które pozwala na komunikację sieciową wewnątrz pojedynczego komputera pozbawionego Internetu.

  Sieć lokalna (ang. LAN – Local Area Network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro. Główne różnice LAN, w porównaniu z siecią WAN, to m.in. wyższy wskaźnik transferu danych, czy też mniejszy obszar geograficzny.Debugowanie (z ang. debugging - odrobaczanie) – proces systematycznego redukowania liczby błędów w oprogramowaniu bądź systemie mikroprocesorowym, który zazwyczaj polega na kontrolowanym wykonaniu programu pod nadzorem debuggera.

  Znaczenie poszczególnych informacji:

 • eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:DF:01:AE:3E – pierwsza karta sieciowa Ethernet, adres MAC,
 • inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 – adres IP przypisany karcie, adres broadcast, maska sieciowa,
 • UP BROADCAST RUNNING MULTICAST – dodatkowe opcje interfejsu,
 • MTU:1500 Metric:1 – (ang. max transfer unit) maksymalny rozmiar pakietu,
 • RX packets:169989 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 – liczba odebranych, błędnych, pominiętych (np. na skutek braku pamięci) i zgubionych (ze względu na przeciążenie) pakietów.
 • TX packets:166048 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 – wysłane pakiety,
 • collisions:0 txqueuelen:100 – kolizje, długość kolejki,
 • RX bytes:22121102 (21.0 MiB) TX bytes:169321645 (161.4 MiB) – odebrane i wysłane bajty,
 • Interrupt:10 Base address:0x2000 – przerwanie oraz zakres pamięci wykorzystywany przez szynę PCI,
 • lo Link encap:Local Loopback – urządzenie loopback,
 • ... – - jak wyżej,
 • ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol – pierwsze połączenie PPP z ISP
 • inet addr:172.28.125.14 P-t-P:172.28.4.5 Mask:255.255.255.255 – adres IP przydzielony przez IPCP lokalnej maszynie, adres IP routera przez, który ISP łączy komputer z Internetem, maska sieciowa,
 • ... – - jak wyżej.
 • Polecenia ifconfig nie używa się do ręcznej konfiguracji sieci. Pomocą służą tu skrypty ifup, ifdown oraz pliki konfiguracyjne w katalogu:

  Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.Broadcast – rozsiewczy (rozgłoszeniowy) tryb transmisji danych polegający na wysyłaniu przez jeden port (kanał informacyjny) pakietów, które powinny być odebrane przez wszystkie pozostałe porty przyłączone do danej sieci (domeny rozgłoszeniowej).
  /etc/network
  

  lub

  /etc/sysconfig/network
  

  Zobacz też[]

 • ip
 • Przypisy

  1. Linux Foundation: iproute2 - Introduction (ang.). 2009-11-19. [dostęp 2010-05-20].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.
  PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) – magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC.
  127.0.0.1 to adres IPv4 komputera lokalnego. Odpowiadająca mu nazwa mnemoniczna to localhost. Komunikacja z 127.0.0.1 oznacza wymianę informacji wewnątrz jednego hosta.
  Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.
  Internet Service Provider (ISP) (ang.) – dostawca usługi internetowej, czyli firma oferującą usługę dostępu do sieci Internet.
  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.14 sek.