• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. ks. Czartoryskiego w Puławach

  Przeczytaj także...
  Adam Jerzy Czartoryski książę herbu własnego, pseud.: Toulouzan, (ur. 14 stycznia 1770 w Warszawie, zm. 15 lipca 1861 w Montfermeil) – polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach (1804-1806), wiceprezes Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 roku, senator-wojewoda Królestwa Polskiego (1815), prezes Rządu Narodowego Królestwa Polskiego (1831), prezes Senatu, pisarz, poeta, mecenas sztuki i kultury, odznaczony Orderem Orła Białego (w 1815), wielki skarbnik Katolickiego Wielkiego Przeoratu w Rosji kawalerów maltańskich w 1798 roku.Władysław Józef Węgorek (ur. 16 lutego 1918 w Nowoczerkasku nad Donem, zm. 16 lipca 2001 w Poznaniu) – entomolog polski, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, która po przekształceniu w Akademię Rolniczą wyróżniła go doktoratem honoris causa.
  Romuald Karaś (ur. 8 lutego 1935 w Tomaszowie) – polski dziennikarz, reportażysta, publicysta, dramaturg, autor słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych i audycji telewizyjnych.

  Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego (popularnie nazywane „Czartorychem, Czartem”, „Czarcikiem”), to najstarsza w Puławach i niezwykle zasłużona dla miasta szkoła średnia, założona w 1916 roku. Nosi imię księcia Adama Jerzego Czartoryskiego od 1918 r. Przez wiele lat szkoła zajmowała najwyższe pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół średnich, przez ponad 20 lat najlepsza polska szkoła średnia. Od września 2009 rozpoczęło swoją działalność Niepubliczne Gimnazjum przy I LO im. A.J.ks.Czartoryskiego

  Tajne komplety – używane w Polsce określenie nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub wojny.Internat (łac. internus – wewnętrzny) – prowadzony przez szkołę zakład opiekuńczy dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

  Historia szkoły[]

  Książę Adam Jerzy Czartoryski – patron szkoły

  W momencie powstania szkoły Puławy – jako dawne gniazdo Rodu Czartoryskich, niezwykle intensywnie rusyfikowane w latach zaborów z nazwą Nowa Aleksandria na cześć cara – przeszły w wyniku działań wojennych w ręce Austriaków, powołały swój Samorząd i przywróciły miastu nazwę Puławy. Natychmiastową decyzją władz samorządowych było powołanie dobrej szkoły, mającej na celu kształtowanie przyszłej inteligencji puławskiej do pracy w spodziewanej niepodległej ojczyźnie.

  Koedukacja (łac. co- – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci.Podporucznik (ppor.) – najniższy stopień oficerski w Wojsku Polskim, z korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu podporucznika na naramiennikach nosi dwie gwiazdki.

  Głównym inicjatorem powołania szkoły i jej pierwszym dyrektorem od dnia 28 października 1916 r. był Stanisław Eustachiewicz, który w trudnych warunkach dość szybko zapewnił szkole wysoki poziom nauczania.

  1 grudnia 1918 r. Państwowa Szkoła Realna otrzymała nazwę Państwowego Gimnazjum im. ks. A. J. Czartoryskiego. 9 czerwca 1923 r. został położony kamień węgielny pod budynek szkoły. Przekazanie nowej siedziby do użytku odbyło się w październiku 1926 r.

  W 1928 szkoła, dotychczas męska, przekształcona została w szkołę koedukacyjną, w związku z likwidacją Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Jadwigi Hollakowej. Już w okresie przedwojennym szkoła zyskała rangę placówki oświatowej na bardzo wysokim poziomie. Pracowało w niej wielu wybitnych pedagogów – niektórzy z nich, jak Aleksander Kosiba wnieśli znaczny wkład do rozwoju nauki polskiej.

  Ignacy Tadeusz Czeżyk (ur. 19 czerwca 1944 w Hołowczycach) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm X kadencji, były członek zarządu województwa lubelskiegoAleksander Kosiba (ur. 18 stycznia 1901 w Libuszy, zm. 18 września 1981 we Wrocławiu) – polski geograf, geofizyk, glacjolog i klimatolog.

  W okresie okupacji nauczyciel geografii Włodzimierz Zinkiewicz zorganizował w Puławach tajne gimnazjum i liceum, którym kierował do końca wojny. Dzięki odwadze i ofiarności nauczycieli nawet w tych strasznych latach szkoła nie przerwała swej działalności. Konspiracyjne nauczanie objęło 462 uczniów. 73 osoby uzyskały małą, a 14 dużą maturę.

  Włodzimierz Witold Karpiński (ur. 16 listopada 1961 w Puławach) – polski polityk, samorządowiec, chemik, od 2011 do 2013 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, od 2013 minister skarbu państwa. Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.Rusyfikacja na ziemiach polskich – proces, szczególnie nasilony w okresie zaborów, w którym państwo rosyjskie dążyło do wynarodowienia Polaków poprzez stopniowe narzucanie języka, kultury, sztuki, religii prawosławnej i zwyczajów rosyjskich.

  Pierwszym powojennych dyrektorem szkoły został Alojzy Szubartowski (1945-1966). Dzięki jego wytężonej pracy i ofiarności całego zespołu nauczycielskiego, liceum w krótkim czasie zostało odbudowanie ze zniszczeń wojenych. W latach 1966-1990 szkołą kierował Aleksander Chromiński. W 1967 r. oddano do użytku: internat szkoły, boisko szkolne i dwie sale gimnastyczne. 29 listopada 1986 r. przed budynkiem liceum uroczyście odsłonięto pomnik patrona szkoły.

  Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo.Neurochirurgia, chirurgia układu nerwowego – dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem operacyjnym niektórych chorób układu nerwowego.

  W 1989 r. liceum wstąpiło do Towarzystwa Szkół Twórczych, skupiającego 35 najlepszych szkół w kraju. W roku szkolnym 1990/91 dyrektorem szkoły był Tadeusz Kobusiński. Od 1 stycznia 1992 r. do 1 września 1996 r. szkołą kierował Ignacy Czeżyk, a następnie do 31 sierpnia 2004 r. Urszula Giedyk. Obecnie dyrektorem szkoły jest Beata Trzcińska-Staszczyk.

  Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).Generał brygady – wysoki stopień wojskowy. W Wojsku Polskim najniższy stopień generalski. Niższym stopniem jest pułkownik, a wyższym generał dywizji.

  Znani Absolwenci[]

 • Marian Bernaciak „Orlik”ppor., legendarny dowódca oddziału partyzanckiego AK
 • Danuta Błażejczyk – piosenkarka
 • Romuald Karaśdziennikarz
 • Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa od 2013 do 2015
 • Marian Opania – aktor
 • Jan Podgórskilekarz, generał brygady, profesor neurochirurgii
 • Andrzej Bernard Sadzikowskilekarz weterynarii, profesor parazytologii
 • Antoni Sułek – profesor socjologii
 • Władysław Węgorek – profesor entomologii
 • Grażyna Ginalska – profesor biochemia, biotechnologia
 • Małgorzata Sadurska – poseł na Sejm RP, szef kancelarii Prezydenta RP
 • Krzysztof Szulowski – poseł na Sejm RP, mikrobiolog
 • Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  28 października jest 301. (w latach przestępnych 302.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 64 dni.
  Puławy (jid. פּילעװ, Pilew) – miasto w zachodniej części województwa lubelskiego w pobliżu granicy województwa mazowieckiego, położone nad Wisłą, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. Ośrodek przemysłowy (przemysł chemiczny, budowlany, farmaceutyczny, itp.), naukowy (5 instytutów naukowo-badawczych, szkolnictwo wyższe), turystyczno-kulturalny: będące częścią trójkąta turystycznego Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów, ponadto ośrodek: muzealnictwa (pierwsze muzeum na Ziemiach Polskich, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej), węzeł komunikacyjny (port rzeczny, 2 przeprawy mostowe, główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej, w przyszłości cywilny port lotniczy w pobliskim Dęblinie, itp.).
  Kamień węgielny (rzadziej węgłowy) – w budownictwie tradycyjnym - kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł ściany. Współcześnie najczęściej określa się tak pierwszy położony kamień lub cegłę, rozpoczynającą budowę. Dawniej umieszczano na nim imię budowniczego, dziś dołącza się także informacje o dacie budowy, inwestorze itp. Wmurowanie kamienia węgielnego jest zazwyczaj związane z ceremonią podpisania aktu erekcyjnego.
  Antoni Sułek (ur. 13 czerwca 1945 we wsi Barłogi, woj. lubelskie) – polski socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
  Jan Krzysztof Podgórski (ur. 3 lipca 1956 w Puławach) – polski lekarz, neurochirurg, generał brygady Wojska Polskiego.
  Marian Bernaciak, ps. Orlik, Dymek (ur. 6 marca 1917 w Zalesiu k. Ryk, zm. 24 czerwca 1946 we wsi Piotrówek (województwo mazowieckie) – podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, członek ZWZ-AK, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie.
  Krzysztof Szulowski (ur. 25 maja 1963 w Janowcu) – polski mikrobiolog i samorządowiec, doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, profesor nadzwyczajny Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, poseł na Sejm VIII kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.