• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hydroksylaza tryptofanowa

  Przeczytaj także...
  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.Tryptofan (nazwa skrótowa Trp) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów biogennych. Jest obojętny elektrycznie; jego łańcuch boczny oparty jest na szkielecie indolu.
  5-Hydroksytryptofan (5-HTP) – organiczny związek chemiczny, pochodna tryptofanu, naturalnie występujący aminokwas, prekursor serotoniny.

  Hydroksylaza tryptofanowa (EC 1.14.16.4; w skrócie TPH) – enzym z grupy hydroksylaz związany z biosyntezą serotoniny. Przeprowadza proces transformacji L-tryptofanu do 5-hydroksytryptofanu.

  Funkcja[ | edytuj kod]

  Hydroksylaza tryptofanowa przeprowadza reakcję hydroksylacji węgla w pozycji 5 aromatycznego pierścienia benzenowego w tryptofanie, przekształcając go tym samym w 5-hydroksytryptofan. Enzym ten bierze udział w szlaku biosyntezy serotoniny. Reguluje także jej poziom. Hydroksylaza tryptofanu bierze także udział w biosyntezie melatoniny.

  Sapropteryna (łac. sapropterinum) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny odpowiednik naturalnie występującej w organizmie tetrahydrobiopteryny (BH4), stosowany w leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii spowodowanej niedoborem tetrahydrobiopteryny.Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Enzym ten jest homotetramerem, tzn. zbudowany jest z czterech identycznych podjednostek. Jego budowa jest zbliżona do dwóch podobnych funkcjonalnie enzymów, hydroksylazy fenyloalaninowej oraz hydroksylazy tyrozynowej. Na każdą z czterech podjednostek enzymu przypada jeden atom żelaza, który jest niezbędny do prawidłowej aktywności enzymatycznej.

  Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego. Zazwyczaj fosforylowane są grupy hydroksylowe (estryfikacja alkoholi) lub aminowe (tworzenie amidów). Przeciwieństwem fosforylacji jest defosforylacja.

  Reakcja[ | edytuj kod]

  L-tryptofan + Tetrahydrobiopteryna + O2 ⇌ 5-hydroksytryptofan + Hydroksytetrahydrobiopteryna L-tryptofan + Tetrahydrobiopteryna + O2 ⇌ 5-Hydroksytryptofan + Hydroksytetrahydrobiopteryna

  Aktywność enzymatyczna[ | edytuj kod]

  Hydroksylaza tryptofanowa (TPH), hydroksylaza tyrozynowa (TH) i hydroksylaza fenyloalaninowa (PAH) należą do superrodziny hydroksylaz aromatycznych aminokwasów, katalizujących kluczowe reakcje w ważnych szlakach metabolicznych. U ludzi, pobudzanie produkcji serotoniny poprzez podawanie tryptofanu ma działanie przeciwdepresyjne. Inhibicja enzymu (np. poprzez działanie p-chlorofenyloalaniny) może spowodować wystąpienie depresji.

  Aminokwasy – organiczne związki chemiczne zawierające zasadową grupę aminową -NH2 oraz kwasową grupę karboksylową -COOH lub – w ujęciu ogólniejszym – dowolną grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H. Aminokwasy są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami).Tetramery – oligomery, cząsteczki składające się z czterech merów, które mogą być jednakowe - homotetramery lub różnić się - heterotetramery. Pojęcia "homotetramery" i "heterotetramery" stosuje się wyłącznie w biochemii.

  Aktywność hydroksylazy tryptofanowej może wzrosnąć pod wpływem fosforylacji. Np. kinaza białkowa A może ufosforylować specyficzną resztę aminokwasową w enzymie, zwiększając tym samym jego aktywność.

  Warto wiedzieć że... beta

  Szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej. Reakcje szlaków są zwykle katalizowane przez enzymy oraz podlegają ścisłej kontroli. W skali całego organizmu reakcje metaboliczne regulowane są przez hormony.
  Melatonina – organiczny związek chemiczny, pochodna tryptofanu. U zwierząt jest hormonem syntetyzowanym głównie w szyszynce. Koordynuje pracę nadrzędnego zegara biologicznego u ssaków, regulującego rytmy okołodobowe, m.in. snu i czuwania.
  Biosynteza, synteza biologiczna – proces biologiczny składający się na anabolizm. Zachodzi w organizmach żywych, w wyniku czego powstają związki organiczne, m.in. białka, tłuszcze i węglowodany. Biosynteza zachodzi w każdej żywej komórce, choć najintensywniej (zwłaszcza biosynteza białka) w komórkach rozwijających się, które mogą zużywać do tego nawet 90% energii dostępnej dla organizmu. Substratami są m.in. glicyna, ryboza, pirogronian, glicerol, itp. Wymagane jest także dostarczenie energii z ATP oraz obecność specyficznych enzymów.
  Hydroksylaza fenyloalaninowa (4-monooksygenaza fenyloalaninowa, EC 1.14.16.1) – enzym z grupy hydroksylaz, katalizujący przekształcenie L-fenyloalaniny w L-tyrozynę.
  5-Hydroksytryptofan (5-HTP) – organiczny związek chemiczny, pochodna tryptofanu, naturalnie występujący aminokwas, prekursor serotoniny.
  Hydroksylowanie - reakcja chemiczna polegająca na wprowadzeniu do cząsteczki związku chemicznego jednej lub więcej grup hydroksylowych (-OH).
  Serotonina (5-HT; 5-hydroksytryptamina; C10H12N2O) – organiczny związek chemiczny, biogenna amina, hormon tkankowy, ważny neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie nerwowym i w układzie pokarmowym. Produkowana w jądrach szwu. Związek ten występuje też w trombocytach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.754 sek.