• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hufiec  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Komendant hufca – instruktor harcerski kierujący zarządem hufca - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej powiatowi lub gminie.Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).
  Związek Harcerstwa Polskiego[]

  W ZHP hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych. Oprócz jednostek podstawowych lub też zamiast nich, hufiec może skupiać związki drużyn i szczepy.

  Hufiec obejmuje terytorialnie na ogół obszar powiatu, w dużych miastach – jednej lub kilku dzielnic.

  Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:

  Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
 • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
 • wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
 • pozyskiwanie i motywowanie kadry,
 • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
 • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
 • współpracę z władzami lokalnymi,
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.
 • Hufiec tworzy komenda chorągwi, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk, wyznaczając jego obszar działania i siedzibę władz.

  Sąd harcerski hufca ZHP – sąd koleżeński w hufcu – jednostce terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich obejmującej obszar powiatu lub dzielnicy w dużych miastach. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków władz hufca oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów. Zjazd hufca może podjąć decyzję o niepowoływaniu sądu.Szczep - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.

  Komenda chorągwi zmienia obszar działania hufca na wniosek zainteresowanych środowisk, po zasięgnięciu opinii właściwych komend hufców.

  Hufiec rozwiązuje komenda chorągwi, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk. W przypadku rozwiązania hufca komenda chorągwi podejmuje uchwałę w sprawie zmiany przydziału służbowego członków, przynależności jednostek organizacyjnych hufca oraz w sprawie składników majątkowych hufca i uregulowania jego zobowiązań.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.Związek drużyn - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.

  Władze hufca[]

  Władzami hufca są:

 • zjazd hufca,
 • komenda hufca – kolegialna władza hufca wybrana przez zjazd hufca; w jej skład wchodzi minimum 5 osób (w tym komendant hufca i co najmniej jeden zastępca); tryb pracy komendy określa "Regulamin pracy komendanta i komendy hufca",
 • komendant hufca,
 • komisja rewizyjna hufca,
 • sąd harcerski hufca, jeżeli zjazd hufca dokona jego wyboru.
 • Historia[]

  W ZHP do 1948 funkcjonowały oddzielne hufce harcerek i harcerzy, które nie zawsze pokrywały się terytorialnie z obszarem powiatu. Strukturą obejmującą teren powiatu był obwód, na którym mogło działać kilka hufców.

  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).

  W okresie 1957-1975 hufce były jednostkami organizacyjnymi działającymi na obszarze powiatu, miasta lub - w większych miastach - dzielnicy. Większe hufce dzieliły się na gminne związki drużyn, ośrodki lub rejony. W latach 1975-1977 hufce liczące poniżej 500 członków nazywane były gminnymi lub miejskimi związkami drużyn.

  W 1984 w ZHP istniało 1141 hufców, w tym 111 miejskich, 449 gminnych i 581 miejsko-gminnych.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[]

  W ZHR istnieją hufce męskie i żeńskie będące częściami odpowiednio organizacji harcerzy i organizacji harcerek. Hufcem kieruje hufcowy mianowany przez komendanta chorągwi, kandydata na hufcowego wybiera zbiórka instruktorów hufca. Hufcowy może powołać komendę hufca. Analogicznie w hufcach żeńskich. Hufiec, który nie spełnia wymagań określonych w regulaminach ZHR nazywany jest związkiem drużyn.

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.