• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia myśli ekonomicznej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (ang.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations; w powszechnym użyciu jest również skrócona nazwa Bogactwo narodów) - tytuł dzieła szkockiego myśliciela i ekonomisty Adama Smitha wydanego w 1776 roku (wydanie polskie 1954). Bogactwo narodów jest uważane za pierwszą próbę naukowej analizy zjawisk ekonomicznych, a data jego wydania jest umownie przyjmowana za datę narodzin współczesnej ekonomii.

  Historia myśli ekonomicznej – dyscyplina naukowa o charakterze teoretycznym, zajmująca się badaniem i opisywaniem procesu kształtowania się poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym. W naukowy sposób wyjaśnia przyczyny powstawania, przenikania i zanikania poglądów, idei oraz teorii ekonomicznych, jak również krytycznie analizuje historyczny dorobek ekonomistów.

  William Nassau Senior (26 września 1790 – 4 czerwca 1864) angielski prawnik i ekonomista, profesor ekonomii politycznej na Uniwestytecie Oksfordzkim, urodzony w Compton w hrabstwie Berkshire. Przedstawiciel angielskiej ekonomii klasycznej. Jego najważniejszym dziełem był Zarysu nauki ekonomii politycznej, wydany w 1836.Socjalizm utopijny – ideologia mająca na celu zniesienie własności prywatnej jako źródła wyzysku i zamianę dotychczasowych stosunków wspólnotą majątkową i równością wszystkich obywateli.
  Adam Smith (1723 - 1790) - uważany za ojca współczesnej ekonomii. Datę wydania jego największego dzieła Bogactwo narodów - 1776 - uznaje się za początek ekonomii jako nauki.

  Spis treści

 • 1 Zakres znaczeniowy
 • 2 Etapy rozwoju myśli ekonomicznej
 • 2.1 Starożytny i średniowieczny
 • 2.2 Nowożytny
 • 2.3 Współczesny
 • 3 Myśl ekonomiczna w starożytnej Grecji
 • 3.1 Okres archaiczny
 • 3.2 Okres klasyczny
 • 3.3 Okres hellenistyczny
 • 4 Myśl ekonomiczna w Imperium Rzymskim
 • 4.1 Okres królewski
 • 4.2 Okres republiki
 • 4.3 Okres cesarski
 • 5 Myśl ekonomiczna w średniowieczu
 • 6 Merkantylizm
 • 6.1 Krytyka merkantylizmu
 • 7 Fizjokratyzm
 • 8 Ekonomia klasyczna
 • 8.1 Angielska ekonomia klasyczna
 • 8.2 Francuska ekonomia klasyczna
 • 9 Szkoła historyczna
 • 10 Socjalizm
 • 10.1 Socjalizm utopijny
 • 10.2 Socjalizm ricardiański
 • 10.3 Socjalizm naukowy
 • 11 Nurt subiektywno-marginalistyczny
 • 11.1 Austriacka szkoła psychologiczna
 • 11.2 Matematyczna szkoła lozańska
 • 11.3 Ekonomia neoklasyczna
 • 12 Instytucjonalizm
 • 13 Keynesizm
 • 13.1 Synteza neoklasyczna
 • 14 Bibliografia
 • 15 Zobacz też
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Szkoła austriacka, zwana też szkołą wiedeńską oraz prakseologiczną – jedna ze szkół ekonomii. Prezentuje podejście subiektywno-marginalistyczne.Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi (19 maja 1773 - 25 czerwca 1842) - szwajcarski historyk i ekonomista, piszący po francusku i z tego względu zaliczany do przedstawicieli francuskiego nurtu ekonomii klasycznej.

  Zakres znaczeniowy[]

  Należy odróżnić historię myśli ekonomicznej od historii ekonomii.

  Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w., dlatego też termin historia ekonomii odnosi się wyłącznie do naukowych poglądów ekonomicznych po XVIII w. Jednak refleksja nad zagadnieniami gospodarczymi, choć jeszcze nie w naukowej formie, sięga czasów starożytnych. Historia myśli ekonomicznej bada i opisuje również przednaukowe refleksje nad zjawiskami gospodarczymi. Dopiero od XVIII w. historia myśli ekonomicznej oraz historia ekonomii podążają wspólną ścieżką.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.John Francis Bray (ur. 1809, zm. 1895) – przedstawiciel socjalizmu ricardiańskiego, działacz angielskiego i amerykańskiego ruchu robotniczego. Uczeń i kontynuator Roberta Owena, wyznawca owenowskiej idei komunizmu spółdzielczego.

  Historia gospodarcza w przeciwieństwie do historii myśli ekonomicznej nie zajmuje się badaniem poglądów na zagadnienia ekonomiczne, ale samymi zjawiskami ekonomicznymi w ujęciu historycznym. W zakresie jej zainteresowań leży przede wszystkim badanie panujących na przestrzeni wieków stosunków społeczno-ekonomicznych, metod wytwarzania, dysponowania, wymiany i konsumpcji dóbr ekonomicznych czy rozwój panujących stosunków własności środków produkcji.

  William Thompson (ur. w 1775 w Cork, zm. 1833 w hrabstwie Cork) – irlandzki pisarz zajmujący się problematyką filozoficzną, społeczną i ekonomiczną. Przedstawiciel socjalizmu ricardiańskiego, teoretyk ruchu spółdzielczego. Podstawą podziału bogactwa powinna być zdaniem Thompsona utylitarystyczna zasada "największego szczęścia dla możliwie największej liczby osób". Uważał, że motyw zysku może być zastąpiony w życiu gospodarczym przez motywację bardziej moralną i społecznie pożądaną. Postulował pokojową przebudowę społeczeństwa w kierunku socjalizmu.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Poglądy ekonomiczne, będące przedmiotem badań historii myśli ekonomicznej, były zawsze ściśle powiązane z panującym w danym okresie podłożem stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych. Żaden kierunek myśli ekonomicznej nie powstał w oderwaniu od konkretnej sytuacji ekonomicznej w danym miejscu i czasie. Istniejące w danym okresie warunki i zjawiska ekonomiczne były źródłem inspiracji dla dociekań ekonomistów, którzy starali się zrozumieć prawa rządzące gospodarką i ująć je w spójne poglądy. Jednocześnie formułowane przez nich poglądy miały często znaczący wpływ na prowadzoną politykę gospodarczą i tym samym na kształtowanie nowych stosunków ekonomicznych i powstawanie nowych zjawisk gospodarczych. Z tego względu istnieje ścisły związek pomiędzy rozwojem gospodarczym i politycznym a dominującą w tym czasie teorią ekonomiczną. Związek ten przekłada się na ścisłe powiązanie badań historii myśli ekonomicznej z badaniami nad historią gospodarczą.

  David Ricardo (ur. 19 kwietnia 1772 w Londynie, zm. 11 września 1823 w swym majątku w Gatcombe Park w Gloucestershire) - ekonomista angielski zaliczany do grona klasyków ekonomii.Jean-Baptiste Say (ur. 5 stycznia 1767 w Lyonie, zm. 15 listopada 1832 w Paryżu) – francuski przedsiębiorca i ekonomista, przedstawiciel francuskiego nurtu ekonomii klasycznej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Sir William Petty (ur. 26 maja 1623 w Romsey w hrabstwie Hampshire, zm. 16 grudnia 1687 w Londynie) – ekonomista i naczelny lekarz armii angielskiej w Irlandii. Twórca działu nauki – statystyki. Jako pierwszy obliczył dochód narodowy Anglii i Walii.
  Enrico Barone (ur. 2 grudnia 1859 w Neapolu, zm. 14 maja 1924 w Rzymie) – włoski ekonomista. Przedstawiciel lozańskiej szkoły w ekonomii. Autor pracy "Zasady ekonomii politycznej".
  Keynesizm – to jedna z dwóch wiodących XX-wiecznych szkół makroekonomicznych, której inicjatorem był John Maynard Keynes. Teoria przez niego prezentowana została po raz pierwszy przedstawiona w publikacji "Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza" w 1936 roku. Nowa teoria ekonomii szybko zyskała dużą popularność wśród ekonomistów, którzy popierali interwencjonizm państwa. Przeciwnikami ruchu byli monetaryści oraz szkoła austriacka, w tym przede wszystkim laureat nagrody imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Fryderyk von Hayek oraz Ludwig von Mises.
  Friedrich Engels, pol. Fryderyk Engels (ur. 28 listopada 1820 w Wuppertalu w Niemczech – zm. 5 sierpnia 1895 w Londynie w Wielkiej Brytanii) – niemiecki filozof i socjolog. Był jednym z głównych ideologów socjalizmu, a także jednym z organizatorów i przywódców I i II Międzynarodówki.
  Henri de Saint-Simon (Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon; 17 października 1760 - 19 maja 1825), francuski historyk, filozof, ekonomista i wolnomularz. Industrialista i socjalista utopijny.
  John Locke (ur. 29 sierpnia 1632 w Wrington, zm. 28 października 1704 w Oates) – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu oraz podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.