• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia kultury materialnej

  Przeczytaj także...
  Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.Historia techniki. Artykuł opisuje szereg istotnych faktów dotyczących zastosowania ważnych odkryć i wynalazków w technice na przestrzeni dziejów.
  Historia społeczna – dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami społeczeństw oraz funkcjonujących w ich ramach klas i grup społecznych. Szczególnie bliskie związki łączą ją z socjologią, antropologią, demografią historyczną, historią kultury materialnej oraz historią gospodarczą, z którą często jest określana wspólnie jako historia społeczno-gospodarcza

  Historia kultury materialnej - dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami przedmiotów codziennego użytku i narzędzi ich produkcji. Bliskie związki łączą ją z archeologią, etnografią, historią techniki oraz historią gospodarczą i społeczną.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  W Polsce historia kultury materialnej uprawiana była szczególnie intensywnie w dobie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy była traktowana jako jedna z polskich specjalności badawczych. W 1953 w Warszawie powstał Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, w tym samym roku rozpoczęto wydawanie czasopisma „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”.

  Historia gospodarcza - dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane są metody statystyczne, nawiązuje się też często do nauk takich jak: antropologia, historia kultury materialnej, historia społeczna, demografia historyczna.Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – instytut badawczy Polskiej Akademii Nauk utworzony w 1949 w Warszawie.

  Zobacz też[]

 • Kultura materialna
 • Linki zewnętrzne[]

 • Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).Kultura materialna – termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów działalności człowieka - zarówno przedmioty sztuki jak i przedmioty użytkowe, narzędzia oraz przedmioty życia codziennego. Do kultury materialnej zalicza się również sposoby wytwarzania przedmiotów np. technologia produkcji stali, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt itp.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – kwartalnik wydawany przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut historii Kultury Materialnej PAN). Ukazuje się w Warszawie od 1953 roku. Pismo publikuje artykuły z dziedziny historii historii kultury materialnej w Polsce i w Europie. Zawiera działy. Artykuły publikowane są w języku polskim, dotyczą dziejów rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, archeologii przemysłowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.