• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia administracji

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Grzegorz Kazimierz Górski (ur. 14 grudnia 1961 w Toruniu) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat, polityk, samorządowiec, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2011 sędzia Trybunału Stanu.

  Historia administracji – w nawiązaniu do Huberta Izdebskiego można stwierdzić, iż jest to dziedzina nauki administracji, która opisuje istniejący dawniej stan administracji publicznej, jej organizację (szczególnie centralną i terytorialną) i środki działania, jak również przyjęty system wartości i istniejący system prawny, ze zwróceniem uwagi na założone cele, faktycznie realizowane zadania, a także skutki działalności administracyjnej, bez pomijania otoczki społeczno-gospodarczo-polityczno-kulturalnej i stosunków narodowościowych.

  Tadeusz Kazimierz Maciejewski (ur. w 1952 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski historyk prawa. Kierownik Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.Monarchia absolutna, absolutyzm – forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii (przykładem starożytnej monarchii absolutnej może być ustrój Cesarstwa Rzymskiego) oraz mające ją uzasadnić doktryny polityczne.

  W historiografii nie należy jednak schematycznie opisywać ustrojów państw, lecz pokazywać pewne modele funkcjonowania administracji publicznej na przykładzie danego państwa, np. model administracji publicznej doby absolutyzmu oświeconego na przykładzie Prus.

  Historia administracji jest przedmiotem wykładanym na studiach uniwersyteckich prawniczych i administracyjnych. Na studiach administracyjnych I stopnia (licencjackich) przedmiot obejmuje wykłady plus z reguły 30 godzin ćwiczeń dla studentów studiów stacjonarnych.

  Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e.Absolutyzm oświecony – odmiana absolutyzmu - forma ustroju państwa rozpowszechniona w Europie w II połowie XVIII w., w której władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej między sobą a społeczeństwem, przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną, jednocześnie jednak pozostając monarchą absolutnym, sprawującym władzę nad wszelkimi dziedzinami administracji państwowej. Mianuje się pierwszym sługą państwa. Z teorii tej korzystali władcy chcąc umocnić swoje rządy.

  Badacze historii administracji przyjmują różne poglądy na genezę administracji publicznej, co rzutuje na układ wykładów i podręczników. Dla przykładu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS uznano, iż z narodzinami nowożytnej administracji publicznej mamy do czynienia od wieków XVII-XVIII, wraz z rozwojem monarchii absolutnych.

  Krzysztof Zbigniew Krasowski (ur. 1955 w Gnieźnie) – polski prawnik, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, prawa wyznaniowego oraz historii nauki prawa, adwokat. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1978) i Wydziału Prawa i Administracji UAM (1979). Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2008 r. prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego, rady naukowej Przeglądu Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.Hubert Ireneusz Izdebski (ur. 19 września 1947 w Warszawie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych, radca prawny i adwokat.

  Wynika to stąd, że dopiero wówczas pojawiła się wśród ówczesnych pogłębiona refleksja nad sposobami zarządzania krajem. Wtedy wykształciła się policystyka, jako nauka administracji. Naturalnie w poprzednich wiekach i to od starożytności po renesans każde państwo było zarządzane, administrowane przez określony aparat administracyjny (monarszy, czy republikański). Dlatego też w każdym państwie istniejącym w dawnych wiekach można było spotkać administrację. Jednak była to administracja pojmowana jako zwykły zarząd krajem. Natomiast zasady współczesnej administracji publicznej wykształciły się właśnie w wieku XVIII. Nie można zatem utożsamiać pojęcia historii ustroju państw z historią administracji. Stąd też wynika podział dydaktyczny przedmiotów w szkołach wyższych na:

  Maria Katarzyna Sójka-Zielińska (ur. 1931) – polska historyk prawa, zajmująca się zagadnieniami historii powszechnej państwa i prawa, profesor, wykładowca akademicki.Wojciech Witkowski (ur. 22 kwietnia 1939 w Gdyni, zm. 7 marca 2013 w Tczewie) – polski poeta, prozaik, autor utworów dla dzieci. Twórca słynnej postaci pirata Rabarbara.
 • historię prawa,
 • historię ustrojów państwowych
 • powszechną historię prawa
 • historię prawa Polski
 • historię administracji.

 • Bibliografia[]

 • Władysław Ćwik, Historia administracji, Zamość 2004.
 • Andrzej Gaca, Krystyna Kamińska, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002.
 • Grzegorz Górski, Historia administracji, Warszawa 2002.
 • Hubert Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2002.
 • Danuta Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie. Zarys wykładu, Toruń 2002.
 • Iwo Jaworski, Zarys powszechnej historii państwa i prawa, Warszawa 1996.
 • Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), wyd. Zakamycze, Kraków 2002.
 • Karol Koranyi, Powszechna historia prawa, oprac. Katarzyna Sójka-Zielińska, Warszawa 1976.
 • Krzysztof Krasowski, Marek Krzymkowski, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań 1994.
 • Tadeusz Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002.
 • Michał Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, oprac. Katarzyna Sójka-Zielińska, Warszawa 1995.
 • Marek Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
 • Wojciech Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007.
 • Jerzy Zdzisław Walachowicz (ur. 23 sierpnia 1932 w Poznaniu, zm. 11 marca 2014) – polski prawnik, prof. zw. dr hab., specjalista w zakresie historia państwa i prawa, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).Marek Krzymkowski (ur. 5 czerwca 1964) – polski prawnik, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w ustroju Księstwa Warszawskiego, historii biurokracji na ziemiach polskich oraz w prawie urzędniczym, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
  Władysław Ćwik (ur. 27 czerwca 1929 w Wólce Nieliskiej k. Zamościa, zm. 11 września 2009) – polski prawnik, wykładowca, specjalista z zakresu historii prawa Polski.
  Historia prawa – nauka zaliczana do poddyscyplin historii, jak i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych. Jako gałąź nauki ukształtowała się w początkach XIX wieku.
  Renesans lub odrodzenie (z fr. renaissance – odrodzenie) – okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede wszystkim XV i XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (Il Rinascimento).
  Karol Wilhelm Koranyi (ur. 18 lutego 1897 we Lwowie, zm. 23 września 1964 w Warszawie) – polski prawnik, historyk prawa karnego.
  Krystyna Kamińska (z d. Grzybowska) – (ur. 25 lipca 1946 w Bytowie, zm. 6 września 2010 w Toruniu) - polska prawnik specjalizująca się w historii administracji i historii powszechnej państwa i prawa.
  Marek Wąsowicz (ur. 1951) – polski prawnik, historyk prawa, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, były prorektor UW.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.