• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Histogram

  Przeczytaj także...
  Krzywa liczebności jest jedną z form graficznej prezentacji rozkładu cechy statystycznej. Krzywą liczebności tworzymy w taki sam sposób, jak wielobok liczebności, z tym wyjątkiem, że zamiast łamaną, punkty na wykresie łączymy łagodnie przebiegającą krzywą.Szereg rozdzielczy (ang. stem-and-leaf lub stemplot) jest statystycznym sposobem prezentacji rozkładu empirycznego. Uzyskuje się go dzieląc dane statystyczne na pewne kategorie i podając liczebność lub częstość zbiorów danych przypadających na każdą z tych kategorii.
  Układ współrzędnych – funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni (w szczególności przestrzeni dwuwymiarowej – płaszczyzny, powierzchni kuli itp.) skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.

  Histogram – jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności (lub częstości, ewentualnie gęstość prawdopodobieństwa) elementów wpadających do określonego przedziału klasowego.

  Brakujące dane (braki danych) to w statystyce miejsca w danych, których wartości nie są znane. Mogą powstawać w sposób naturalny (np. w wyborach znane są wstępne wyniki jedynie z części komisji wyborczych), lub sztuczny (np. po usunięciu obserwacji odstających).Wykres pudełkowy, Wykres skrzynkowy (ang. box-plot) jest jedną z form graficznej prezentacji rozkładu cechy statystycznej, spotykany najczęściej w pakietach komputerowych wspomagających proces analizy i interpretacji danych statystycznych. Pozwala ująć na jednym rysunku wiadomości dotyczące położenia, rozproszenia i kształtu rozkładu empirycznego badanej cechy.

  Jeśli histogram pokazuje liczebności, a nie gęstość prawdopodobieństwa, wówczas szerokości przedziałów powinny być równe.

  Interpretacja histogramu[ | edytuj kod]

  Przykładowy histogram

  Przykładowa interpretacja histogramu z rysunku obok:

 • luka w histogramie:
 • podejrzenie nieprawidłowego odczytu (brak danych),
 • podejrzenie błędu urządzenia pomiarowego.
 • histogram z dwoma wierzchołkami:
 • tzw. rozkład dwumodalny, który powstaje często, gdy badana populacja jest połączeniem dwóch odrębnych populacji, np. połączono wyroby z różnych procesów wytwórczych.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wielobok liczebności
 • krzywa liczebności
 • wykres pudełkowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wincenty Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001, s. 129. ISBN 83-88149-41-5.
  Funkcja gęstości prawdopodobieństwa ( gęstość zmiennej losowej ) – nieujemna funkcja rzeczywista, określona dla rozkładu prawdopodobieństwa, taka że całka z tej funkcji, obliczona w odpowiednich granicach, jest równa prawdopodobieństwu wystąpienia danego zdarzenia losowego. Funkcję gęstości definiuje się dla rozkładów prawdopodobieństwa jednowymiarowych i wielowymiarowych. Rozkłady mające gęstość nazywane są rozkładami ciągłymi.Rozkład empiryczny to uzyskany na podstawie badania statystycznego opis wartości przyjmowanych przez cechę statystyczną w próbie przy pomocy częstości ich występowania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielobok liczebności to jedna z graficznych form prezentacji rozkładu cechy statystycznej. Wykreślenie wieloboku liczebności polega na zaznaczeniu na układzie współrzędnych punktów (xi, ni), gdzie xi to kolejne wartości cechy, zaś ni to liczebności dla danej wartości cechy. Kolejnym krokiem jest połączenie punktów odpowiadających sąsiednim wartościom cechy. Liczebności mogą zostać zastąpione przez częstości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.