• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Henryk Kardela

  Przeczytaj także...
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Gramatyka generatywna zamierza wyjaśnić kompetencję mówiącego (słuchającego) w zakresie tworzenia (rozumienia) zdań danego języka, polegającą między innymi na tym, że każdy mówiący jest zdolny do konstruowania zdań, których dotąd nie zbudował, a słuchający do rozumienia zdań, których dotąd nie słyszał. Inaczej mówiąc, każdy użytkownik języka jest w stanie rozstrzygnąć, czy dane zdanie należy do języka, w którym się wypowiada (jest poprawne w tym języku), czy też doń nie należy (jest w nim niepoprawne). Zdolność ta tłumaczy się faktem rozporządzania przez mówiącego skończoną liczbą reguł gramatycznych, za pomocą których tworzy on syntagmy i zdania ze znanych sobie wyrazów.
  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Henryk Kardela (ur. 9 marca 1951 w Kopernikach w woj. opolskim) - profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2003-2012 dyrektor Instytutu Anglistyki UMCS.

  Życiorys naukowy[]

 • 1969-1973 - Studia na anglistyce UMCS; dyplom magistra filologii angielskiej
 • 1973-1975 - Asystent w IA
 • 1975-1980 - Starszy asystent w IA
 • 1980 - doktorat ze składni polskiej i angielskiej
 • 1980-1986 - stanowisko adiunkta w IA
 • 1986 - habilitacja: zagadnienia składni języka polskiego i angielskiego; metodologia językoznawstwa
 • 1987 - stanowisko docenta
 • 1993 - stanowisko profesora uniwersyteckiego
 • 2001 - tytuł profesora
 • Stanowiska administracyjne[]

 • 1987 - Kierownik Zakładu Języka Angielskiego IA
 • 1987-1989 - Zastępca Dyrektora IA
 • 1989-1990 - Dyrektor IA
 • 2003-2012 - Dyrektor IA
 • Tematyka badawcza[]

 • Składnia i semantyka języka angielskiego i polskiego
 • Metodologia nauk, współczesne teorie językoznawcze, w tym gramatyka generatywna i gramatyka kognitywna
 • Językoznawcza analiza tekstów literackich
 • Monografie[]

 • A Grammar of English and Polish Reflexives, UMCS, Lublin 1985, ISBN 8322700563
 • WH-Movement in English and Polish. Theoretical Implications (rozprawa habilitacyjna), UMCS, Lublin 1986
 • Dimensions and Parameters in Grammar. Studies on A/D Asymmetries and Subjectivity Relations in Polish, UMCS, Lublin 2000, ISBN 83-227-1518-8
 • Zobacz też[]

 • Lingwistyka kognitywna
 • Linki zewnętrzne[]

 • Profil Henryka Kardeli na stronach UMCS-u
 • Książka: "Dimensions and Parameters in Grammar" (PDF)
 • Filologia angielska (anglistyka) – nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.Lingwistyka kognitywna - paradygmat językoznawstwa zakładający, że język jest ściśle powiązany z umysłowymi procesami dotyczącymi postrzegania świata. Lingwistyka kognitywna zajmuje się przyswajaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji; opiera się na wcześniej rozwijanej psychologii kognitywnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Koperniki (niem. Köppernig, Köppernigk, Köppernick) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa.
  Profesor uczelniany, w odróżnieniu od profesora tytularnego (tytułu naukowego) – nazwa zajmowanego przez nauczyciela akademickiego stanowiska, obok takich stanowisk jak np.: asystent, adiunkt, docent czy starszy wykładowca. Tytuł profesora uczelnianego nie powinien być zapisywany przed nazwiskiem, a jedynie opcjonalnie po nazwisku, jako dodatkowa informacja, przy czym dodaje się po nim nazwę uczelni, np. ppłk dr hab. Elwira Feliksowicz, prof. AON. Na stanowisko profesora uczelnianego mianuje rektor uczelni.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.
  Lingwistyka kognitywna - paradygmat językoznawstwa zakładający, że język jest ściśle powiązany z umysłowymi procesami dotyczącymi postrzegania świata. Lingwistyka kognitywna zajmuje się przyswajaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji; opiera się na wcześniej rozwijanej psychologii kognitywnej.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.