• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Harcerze

  Przeczytaj także...
  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Stopnie harcerskie – stopnie zdobywane w harcerstwie poprzez wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności.
  Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego – organizacja harcerska nawiązująca do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka, działająca w Polsce. Od 1995 jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego. Od połowy 2009 używa również nazwy "Skauci Europy".

  Harcerze – grupa metodyczna w organizacjach harcerskich. Może również oznaczać ogólnie ruch harcerski lub członków organizacji którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i noszą krzyż harcerski.

  Słowo pochodzi od średniowiecznych harcowników, czyli dawnych rycerzy którzy przed frontem jazdy pojedynkowali się przed główną częścią bitwy.

  Związek Harcerstwa Polskiego[ | edytuj kod]

  W ZHP grupa ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10-13 lat. Po ukończeniu 13 lat powinno nastąpić przejście do następnej grupy harcerzy starszych. Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy jest drużyna harcerska.

  Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).Przyrzeczenie harcerskie – uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.

  Do reformy metodycznej w 2003 grupa harcerzy przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[ | edytuj kod]

  Harcerz lub harcerka - członek pionu metodycznego ZHR w wieku 9-16 lat. Po ukończeniu 17 roku życia harcerze przechodzą do kolejnego pionu - wędrowniczego lub pozostają w pionie harcerskim by pełnić funkcje wychowawcze i przygotowywać się do służby instruktorskiej.

  Harce (z węg. harc tzn. walka) – obyczaj znany od czasów starożytnych polegający na odbywaniu pojedynków przed rozpoczęciem bitwy. Harcownikami (harcerzami) bywali zazwyczaj rycerze, chcący w ten sposób uzyskać wojenną sławę.Funkcje harcerskie w ZHR występują na wszystkich poziomach harcerskiej struktury, tzn. od zastępów po Naczelnictwo ZHR. Funkcje są zróżnicowane pod względem obowiązków i wynikają z systemu zastępowego oraz z potrzeb danych jednostek.

  Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy jest drużyna harcerska.

  Harcerz, harcerka zdobywa stopnie harcerskie i pełni funkcje harcerskie w zastępie, drużynie lub innej jednostce Organizacji.

  Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE[ | edytuj kod]

  Harcerz (skaut) lub harcerka - członek gałęzi zielonej SHK "Zawisza" FSE, w wieku 12-17 lat, który złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Po ukończeniu 17 roku życia, przechodzi się do gałęzi czerwonej (wędrowników). Podstawową jednostką organizacyjną harcerzy jest drużyna harcerska. Harcerz lub Harcerka pełni w zastępie różne funkcje, mogą też być zastępowymi lub czołowymi (zastępca zastępowego). Harcerze i Harcerki zdobywają stopnie harcerskie oraz sprawności i sprawności mistrzowskie.

  Zastęp – podstawowa jednostka organizacyjna drużyny harcerskiej. Zastęp liczy do 8 członków. Zastęp prowadzi zastępowy przy pomocy podzastępowego. Chłopcy i dziewczęta skupieni są w osobnych zastępach.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
 • Wywiadowca / Tropicielka
 • Ćwik / Pionierka
 • Stowarzyszenie Harcerskie[ | edytuj kod]

  Harcerz lub Harcerka - członek grupy metodycznej SH w wieku 11-16 lat. Po ukończeniu 16 lat harcerz zostaje wędrownikiem lub pozostaje w drużynie, aby pełnić funkcje instruktorskie.

  Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy jest drużyna harcerska.

  Krzyż harcerski – odznaka harcerska stosowana w większości organizacji harcerskich w Polsce (wyjątek stanowi SHK Zawisza, które używa, jak całe FSE, krzyża FSE, przypinanego do beretu nad lewą skronią).Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Harcerstwo
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Zespół Harcerski Wydziału Programowego Głównej Kwatery ZHP
 • Refarat Harcerski Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
 • Zespół Harcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 • Organizacja Harcerek ZHR
 • Zespół ds. harcerek przy Głównej Kwaterze Harcerek ZHR
 • Organizacja Harcerzy ZHR
 • Wydział Harcerski Organizacji Harcerzy ZHR
 • Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.Harcerze starsi – grupa członkowska w organizacjach harcerskich (w Związku Harcerstwa Polskiego również grupa metodyczna).
  Warto wiedzieć że... beta

  Wędrownicy - grupa metodyczna w organizacjach harcerskich, skupiająca młodzież ponadgimnazjalną i starszą. Symbolem wyróżniającym spośród innych grup jest naramiennik wędrowniczy.
  Rycerstwo – stan społeczny złożony z konnych wojowników istniejący w Europie w okresie pełnego średniowiecza i późnego średniowiecza. Warstwa ta wytworzyła swoisty styl życia, ceremoniał i etykę. W zamian za nadanie ziemskie przyjmowało obowiązek służby pod rozkazami seniora. W późnym średniowieczu przekształciło się w szlachtę.
  Organizacje harcerskie – organizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz poza jej granicami, wśród Polonii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.547 sek.