• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Handelsgesetzbuch

  Przeczytaj także...
  Prawo publiczne (łac. ius publicum) – jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa prywatnego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu publicznego.Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej.
  Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art.2§1 Kodeksu handlowego). W roku 1965 zgodnie z art. VI Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny,art.2 KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W roku 1988 ustawa o działalności gospodarczej wprowadza pojęcie "podmiot gospodarczy", które w 1999 roku zostaje zastąpione pojęciem "przedsiębiorca".

  Handelsgesetzbuch (HGB) – niemiecki kodeks handlowy. W Austrii obowiązuje jako kodeks przedsiębiorców – Unternehmensgesetzbuch (UGB). Reguluje stosunki prawne pomiędzy kupcami, stąd określany jest mianem prawa kupców.

  Obok HGB do stosunków kupieckich stosuje się subsydiarnie BGB. Kodeks handlowy oparty jest na podstawowym założeniu ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej. Poza tym przepisami ogólnymi reguluje kwestie dotyczące spółki jawnej (OHG) i komandytowej (KG). Zawiera także przepisy o spółce cichej – dziś o niewielkim praktycznym znaczeniu. Zakresem HGB objęte są nadto kwestie związane z zamykaniem roku obrotowego i sporządzaniem sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych. Kodeks zawiera przepisy szczególne normujące działalność przedsiębiorców ubezpieczeniowych, kredytowych i spółdzielni, a także nieliczne przepisy karne.

  Spółka komandytowa (od wł. accomanditaria) – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).Hanza, Liga Hanzeatycka, Związek Hanzeatycki (z st.-wys.-niem. hansa - grupa) – związek miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej. Miasta należące do związku popierały się na polu ekonomicznym, utrudniając pracę kupcom z miast nienależących do związku, jednocześnie zaś stwarzały realną siłę polityczną i niekiedy wojskową.

  Uchwalenie kodeksu[ | edytuj kod]

  Aktem prawnym normującym prawo handlowe przed wejściem w życie HGB był Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (ADHGB) z 1861. HGB został uchwalony 10 maja 1897 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1900. Ostatnia większa nowelizacja kodeksu handlowego miała miejsce 1 lipca 1998, dokonana przez ustawę o reformie prawa handlowego – Handelsrechtsreformgesetz (HRefG), która dostosowała wiekowy kodeks do realiów współczesnych.

  Spółka kapitałowa – forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. W prawie polskim, oprócz spółek kapitałowych, wyróżnia się również spółki osobowe.Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.

  Historycznie rzecz ujmując źródeł prawa handlowego należy poszukiwać we włoskim i francuskim porządku prawnym. W średniowieczu prawo handlowe kształtowało się poprzez edykty poszczególnych miast Hanzy. Na treść regulacji znaczny wpływ ma działalność prawotwórcza Wspólnoty Europejskiej.

  Arbitraż – metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście.Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (niem. Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) – kodeks normujący prawo handlowe w Niemczech. Opracowany przez komisję w Norymberdze w 1861. W 1862 kodeks ten wprowadziła Austria, ale bez księgi regulującej prawo morskie. Następnie wprowadzono go w życie w Związku Północnoniemieckim, a w 1871 – w II Rzeszy, gdzie obowiązywał aż do wejścia w życie HGB.

  Zawartość HGB[ | edytuj kod]

  Jako kodeks handlowy, HGB zawiera także regulacje z zakresu morskiego prawa handlowego, co do zasady normowanego przepisami prawa publicznego.

 • Księga: Stan kupiecki
 • Kupiec
 • Rejestr handlowy, rejestr przedsiębiorców
 • Firma
 • Księgi handlowe (uchylony)
 • Prokura i pełnomocnictwo handlowe
 • Pomocnicy i praktykanci kupca
 • Przedstawiciel handlowy
 • Pośrednik handlowy
 • Przepisy karne
 • Księga: Spółki handlowe i spółka cicha
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka cicha
 • Księga: Księgi handlowe
 • Przepisy wspólne dla wszystkich kupców
 • Przepisy uzupełniające dla spółek kapitałowych (akcyjnych, komandytowo – akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz określonych spółek osobowych
 • Przepisy uzupełniające dla spółdzielni rejestrowych
 • Przepisy uzupełniające dla przedsiębiorców prowadzących niektóre rodzaje działalności
 • Izba obrachunkowa i rada rachunkowa
 • Kontrola rachunkowa
 • Księga: Czynności handlowe
 • Przepisy ogólne
 • Sprzedaż
 • Umowa komisu
 • Umowa przewozu
 • Umowa spedycji
 • Umowa składu
 • Księga: Handel morski
 • Przepisy ogólne
 • Armator i towarzystwo żeglugowe
 • Kapitan
 • Fracht, przewóz rzeczy i osób
 • Bodmeria (uchylony)
 • Awaria morska
 • Ratunek
 • Wierzyciel morski
 • Ubezpieczenie na wypadek awarii morskiej
 • Przedawnienie
 • Spory między kupcami podlegają rozpoznaniu przez wydział handlowy sądu krajowego (Landgericht) na wniosek każdej ze stron.

  Zasada pomocniczości (inaczej zasada subsydiarności) - jedna z najważniejszych zasad pracy socjalnej, która sprowadza się do poglądu, że obowiązkiem społeczności jest wspomaganie jej części składowych w naturalnym rozwoju. Istotnym założeniem jest zakres tej pomocy: społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same, lecz jedynie tam, gdzie pomoc jest niezbędna.Rok podatkowy, rok obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Przykładowo jednak w Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, zaś w Stanach Zjednoczonych 1 października.

  Sprawy rejestrowe należą do właściwości sądu rejonowego (Amtsgericht), który prowadzi odnośny rejestr handlowy. Poza sądownictwem państwowym dużą rolę odgrywa w praktyce arbitraż handlowy tak krajowy, jak i międzynarodowy.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tekst HGB (w języku niemieckim)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kodeks handlowy – akt prawny regulujący całość polskiego prawa handlowego, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej wydane 27 czerwca 1934 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 1934 r. Z dniem 1 czerwca 1965 r. utraciły moc postanowienia zawarte w jego II księdze. Wejście w życie kodeksu spółek handlowych w 2000 r. doprowadziło do uchylenia całej dotąd obowiązującej I księgi z wyjątkiem przepisów o firmie i prokurze, które utraciły moc obowiązującą dopiero w 2003 r.
  Spółka jawna (skrót – sp. j.) – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Spółka jawna ma ułomną osobowość prawną. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
  Prawo handlowe – jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W ustawodawstwach kontynentalnego systemu prawa bywa z reguły ujęte w odrębny kodeks, noszący zwykle nazwę kodeksu handlowego (niem. Handelsgesetzbuch, fr. Code de commerce). Są jednak systemy prawa, które nie wydzielają prawa handlowego w odrębny akt prawny - np. włoski Codice civile zawiera przepisy normujące obrót powszechny i obrót profesjonalny (obrót konsumencki również).
  BGB (niem. Bürgerliches Gesetzbuch) – ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwalony w 1896, obowiązujący od 1 stycznia 1900. Zawiera zasadniczy zrąb przepisów niemieckiego prawa cywilnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.713 sek.