• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hajdów-Zadębie

  Przeczytaj także...
  Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.Bystrzyca - lewy dopływ Wieprza, jedna z ważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie (na wysokości 227 m n.p.m.). Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km. Poniżej miejscowości Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.
  Ulica Turystyczna w Lublinie – arteria komunikacyjna w Lublinie łącząca skrzyżowanie ulic: ul. Mełgiewskiej i Graffa z drogą w kierunku Łęcznej. Ma swój początek w trójstyku dzielnic Kalinowszczyzna, Tatary i Hajdów-Zadębie; przebiega zaś do końca w Tatarach i Hajdowie-Zadębiu, a następnie prowadzi do wsi Wólka i Osiedla Borek. Ma długość 3 km i biegnie wzdłuż głównej rzeki Lublina, Bystrzycy. Jest częścią drogi krajowej nr 82, prowadzącej do Włodawy.

  Hajdów-Zadębiedzielnica w północno-wschodniej części Lublina (zwana też po prostu Hajdowem), położona 5 km od centrum Lublina. Została utworzona decyzją Rady Miasta Lublin o numerach od 889/XXXVIII/2006 do nr 915 /XXXVIII/2006 z dawnych osiedli Hajdów i Zadębie.

  Rada Miasta Lublin – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Lublinie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.Tatary – lubelska dzielnica mieszkaniowa położona na wschód od Starego Miasta. Jej zachodnią granicę stanowi rzeka Bystrzyca.

  Dzielnica na północy, poprzez rzekę Bystrzycę graniczy z Ponikwodą, od wschodu z powiatem świdnickim i gminą Wólka (wzdłuż ulicy Biskupie), od południa z Felinem (przez tory kolejowe pod ulicą Grygowej), od zachodu z Tatarami (wzdłuż torów obok dworca Lublin Północ oraz częściowo po ulicy Mełgiewskiej) i rogiem na północnym zachodzie z Kalinowszczyzną (most kolejowy na Bystrzycy, zwany przez mieszkańców Lublina Żelaźniakiem). Składa się z części: Hajdów (na północy, przy ulicy Turystycznej), Zadębie II, Zadębie III, Zadębie IV, Zadębie Stare, Semborówka (w centrum dzielnicy) i Biskupie (przy granicy ze Świdnikiem). Do głównych ulic należą: prowadząca do Łęcznej Turystyczna, Mełgiewska (prowadząca do Mełgwi), Metalurgiczna. W 2013 r. został otwarty przystanek kolejowy Lublin Zadębie.

  Świdnik – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, ok. 10 km na wschód od centrum Lublina.Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.

  Na Hajdowie znajduje się największa w Lublinie oczyszczalnia ścieków. Ponadto w zachodniej części dzielnicy znajdują się ogródki działkowe Pionier. Stosunkowo dużą część tej dzielnicy zajmują tory kolejowe. Na obrzeżach jest natomiast wiele pól. Hajdów-Zadębie wraz z Ponikwodą są ostatnimi dzielnicami Lublina nad Bystrzycą.

  Ponikwoda - niegdyś wieś, a obecnie dzielnica mieszkaniowa Lublina. W skład Ponikwody wchodzą m.in.: Bazylianówka, Rudnik i Jakubowice Murowane.Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pole – obszar ziemi przeznaczony pod uprawę roślin, najczęściej obsiany lub obsadzony jedną rośliną, np. żytem, kukurydzą, ziemniakami. Pole jest sztucznym agroekosystemem kształtującym krajobraz rolniczy. Pole w płodozmianie przeznaczone pod jakąkolwiek roślinę nazywa się stanowiskiem.
  Gmina Wólka (hist. gmina Wólka Tatarska, gmina Wólka Lubelska) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
  Lublin Północ, zwany również Lublin Północny – dworzec i stacja kolejowa kategorii C leżący na terenie lubelskiej dzielnicy Tatary. Budynek dworca przez kilka ostatnich lat był zamknięty. Obecnie ponownie można w nim nabyć bilety na podróż koleją. Na pierwszym piętrze znajduje się sklep meblowy, kantor oraz usługi krawieckie. Zatrzymują się tu pociągi osobowe oraz pospieszne. Na stacji zainstalowano semafory świetlne. Na dworcu znajdują się 3 perony.
  Ulica Mełgiewska w Lublinie - jedna z głównych ulic Lublina, łącząca Trasę W-Z ze wschodnią granicą miasta, dalej ulica prowadzi do Świdnika i do Mełgwi, od której nazwa ulicy pochodzi. Trasa jest na odcinku od Trasy W-Z do pętli MPK przy skrzyżowaniu z ulicą Hajdowską dwujezdniowa i posiada dwa pasy ruchu w każdą stronę. Na odcinku od Trasy W-Z do ulicy Turystycznej przebiega droga krajowa nr 82, na pozostałym odcinku droga wojewódzka nr 822. Trasa na odcinku dwujezdniowym została wyremontowana. Ulica na odcinku od pętli trolejbusowej do ul. Metalurgicznej jest poszerzona do przekroju 2x2 (dwujezdniowa, po 2 pasy ruchu), ma być ważną drogą prowadzącą do lubelskiego portu lotniczego i dalej, do Obwodnicy Lublina. Na skrzyżowaniu z ul. Metalurgiczną powstanie węzeł drogowy.
  Ulica Mełgiewska w Lublinie - jedna z głównych ulic Lublina, łącząca Trasę W-Z ze wschodnią granicą miasta, dalej ulica prowadzi do Świdnika i do Mełgwi, od której nazwa ulicy pochodzi. Trasa jest na odcinku od Trasy W-Z do pętli MPK przy skrzyżowaniu z ulicą Hajdowską dwujezdniowa i posiada dwa pasy ruchu w każdą stronę. Na odcinku od Trasy W-Z do ulicy Turystycznej przebiega droga krajowa nr 82, na pozostałym odcinku droga wojewódzka nr 822. Trasa na odcinku dwujezdniowym została wyremontowana. Ulica na odcinku od pętli trolejbusowej do ul. Metalurgicznej jest poszerzona do przekroju 2x2 (dwujezdniowa, po 2 pasy ruchu), ma być ważną drogą prowadzącą do lubelskiego portu lotniczego i dalej, do Obwodnicy Lublina. Na skrzyżowaniu z ul. Metalurgiczną powstanie węzeł drogowy.
  Łęczna – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w centrum województwa lubelskiego, w powiecie łęczyńskim, siedziba powiatu łęczyńskiego i gminy miejsko-wiejskiej Łęczna. Położone na Wyżynie Lubelskiej w widłach dwóch rzek: Wieprza, która wyznacza jego zachodnią granicę i Świnki, będącą północną granicą miasta.
  Powiat świdnicki – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Świdnik.

  Reklama