• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gwara sądecka

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Powiat gorlicki - powiat w województwie małopolskim w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gorlice.
  Dialekt małopolski należy do dialektów języka polskiego, którym posługują się mieszkańcy Małopolski. Nie jest on jednakowy w całym regionie.

  Gwara sądecka – część dialektu małopolskiego, gwara mieszkańców Beskidu Sądeckiego i Wyspowego, w uogólnieniu – mieszkańców powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego , południowych krańców bocheńskiego (min. Rozdziele i Rajbrot) oraz południowej części woj. podkarpackiego. Jest to, po dialekcie śląskim, gwarze podhalańskiej jedna z bardziej żywych odmian języka polskiego, używana na co dzień przez dużą część mieszkańców regionu. Jakkolwiek coraz częstsze jest tu zjawisko tzw. dyglosji, tak w ostatnich latach pojawiło się tu wiele nowych słów, nieużywanych, bądź nawet nieznanych w innych częściach Polski. Gwara sądecka rozwinęła się jako specyficzny język Lachów i Górali Sądeckich. Fonetycznie i gramatycznie przypomina inne gwary Małopolski, np. gwarę podhalańską. Warstwę leksykalną, odróżniającą ją od literackiego języka polskiego stanowią słowa, związane z życiem codziennym w górach, miejscowymi zwyczajami i tradycją. W materii gramatycznej, fonetycznej i leksykalnej zauważalne są też pewne wpływy języka słowackiego, ukraińskiego i niemieckiego. Jest do pewnego stopnia zróżnicowana wewnętrznie, w całym regionie występują nieznaczne różnice. Dlatego np. pewne słówka, używane w południowej części rejonu, mogą nie być znane mieszkańcom jego północnej części itp.

  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Spółgłoska szczelinowa krtaniowa bezdźwięczna - rodzaj dźwięku spółgłoskowego występujący w językach naturalnych. W międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA oznaczana jest symbolem: [h]

  Cechy dialektu[]

  Fonetyka[]

  Gwara sądecka posiada kilka istotnych cech fonetycznych, odróżniających ją od oficjalnej polszczyzny. Niektóre z nich są charakterystyczne wyłącznie dla tej gwary, inne z kolei odnaleźć można również w innych gwarach, występujących na terenie Polski.

  Powiat bocheński - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bochnia. Partnerem powiatu jest niemiecki powiat Saarlouis.Gwara, gwara ludowa, gwara terytorialna – terytorialna odmiana języka, mowa ludności (zwłaszcza wiejskiej), wyodrębniona z języka ogólnego i gwar sąsiadujących poprzez odrębności fonetyczne i leksykalne. Podrzędna w stosunku do dialektu. Czasem wyodrębnia się również podrzędne w stosunku do dialektu zespoły gwarowe. Granice gwar, podobnie jak granice dialektów, wyodrębniane są w badaniach językoznawczych poprzez zestawianie językowych cech dystynktywnych (cech odróżniających) na określonych terytoriach i niejednokrotnie mają charakter umowny.

  1. Mazurzenie, tzn. wymawianie sz, cz, dż jako s, c, dz

 • scelina zamiast szczelina
 • dzem zamiast dżem
 • 2. Silna, przedniojęzyczna artykulacja nosowych samogłosek "ą", "ę". W gwarze tej wymawia się je jako połączenie o z "głuchym" n

 • mądry – mdry
 • między – mjdzy
 • 3.1. Udźwięcznianie głosek na styku dwóch wyrazów, np.:

 • tak jakby – tag jagby
 • z dziećmi – ź dziećmi
 • Wiesz, że... – Wież, że...
 • 3.2. Udźwięcznianie głosek wewnątrz wyrazów, np.:

  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Małopolska – kraina historyczna Polski, obejmująca obecnie południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty; dzielnica historyczna Polski. Stolicą Małopolski jest Kraków.
 • Ździsław – Zdzisław
 • jezeźmy – jesteśmy
 • ślizgo – ślisko
 • 3.3. Wymawianie "trz" jako "czsz", "strz" jako "szcz", a "drz" jako "dż"

 • trzeba – czszeba
 • strzec – szczec
 • drzwi – wi
 • mistrz – miszcz
 • 4. Charakterystyczna, "labialna" artykulacja o i u po bezdźwięcznych głoskach i na początku wyrazu:

 • ona – U accent lower.svgona
 • kot – kU accent lower.svgot
 • u nas – U accent lower.svgu nos
 • 5. staropolskie "a pochylone", wymawiane jako o np.:

  Etnolekt śląski (śl. ślōnskŏ gŏdka, ślůnsko godka) – zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska. Na kształtowanie się słownictwa etnolektu miały wpływ zapożyczenia z języków: literackiego polskiego, czeskiego (szczególnie z morawskiego, funkcjonującego dawniej jako odrębny język), niemieckiego (najczęściej z germańskiego dialektu śląskiego) oraz częściowo słowackiego. W mowie tej przeważa źródłosłów słowiański. Znaczna część wyrażeń bliższa jest językowi staropolskiemu niż współczesnej polszczyźnie.Falejówka (dawniej Chwalejówka, w 1447 Faleowka, 1464 Faleyowka, 1489 Phaleyowka, 1499 Falyowka, 1589 Falieiwka, 1646 Faleiowka, 1872 Falejówka) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok, nad potokiem Pijawka (dopływ potoku Różowy, który wpada następnie do rzeki Sanoczek).
 • kwiotek
 • ptok
 • 6. staropolskie "e ścieśnione" jest wymawiane jako y np.:

 • jychoł
 • pjynknie
 • 7. Zacieranie głosek l oraz ł w ostatnich sylabach, np.:

 • tyko
 • widziaem
 • 8.1. Charakterystyczna, krtaniowa artykulacja ch wewnątrz wyrazu. Dźwięk w takiej pozycji jest wymawiany bardzo słabo, jest on wręcz pomijany w artykulacji

  8.2. Ch na początku wyrazu przed spółgłoską wymawiane jest jako k, np.:

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Powiat limanowski – powiat w Polsce (w południowej części województwa małopolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Limanowa, a ogółem liczy sobie 171 miejscowości.
 • Kryste Ponie zamiast Chryste Panie
 • krzan zamiast chrzan
 • Krząszcz zamiast chrząszcz
 • Krystianizacja zamiast chrystianizacja
 • 8.3. Przejście f w chw

 • Chwalejówka zamiast Falejówka
 • 9. Długie i(wym. ji) po samogłosce

 • kraina – krajina
 • 10. Zmiana końcówki -ie czasownika w 3 os. l.poj., np.:

 • on umie – on umi
 • 11. Niekiedy zbitka je może być wymawiana jako jy, np.:

  Rozdziele – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Żegocina. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.Górale sądeccy – grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca rozległy obszar Beskidu Sądeckiego i tym samym wykazująca znaczne zróżnicowanie etnograficzne w obrębie grupy. Możemy wyróżnić Górali Łąckich, Ryterskich, Piwniczańskich
 • nie zje – nie zjy
 • 12. Końcówka -ej jest skracana do i lub y, a -aj do -ej, np.

 • więcej – wjencyj
 • rzadziej – rzadzij
 • gdzieś indziej – dzie ińdzij
 • tutaj – tutyj
 • Morfologia i słownictwo[]

  1.1. Ludzie, posługujący się gwarą sądecką, używają końcówki o w pierwszej osobie l. poj. i l. mn., np.:

 • Jo jado
 • Widzo
 • Pojadoma
 • Bedoma
 • 1.2. W czasie przeszłym niektóre czasowniki mają skróconą formę, np.:

  Gwara podhalańska – jedna z gwar dialektu małopolskiego, występująca na terenie Podhala. Jest ona jedną z najbardziej żywych gwar w Polsce. Spośród wszystkich gwar małopolskich najbardziej znana i najlepiej zachowana po dzień dzisiejszy. Posiada ona wiele cech wspólnych z innymi gwarami południowej Małopolski, np. z gwarą żywiecką czy sądecką. Najbardziej zbliżone do niej są sąsiednie gwary spiska i orawska. Gwara ta została spopularyzowana na przełomie XIX i XX wieku przez Kazimierza Przerwę-Tetmajera, który wydał cykl opowiadań pt. Na skalnym Podhalu.Beskid Sądecki (słow. Ľubovnianska vrchovina; 513.54) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach Polski rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m) na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m). Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej.
 • poszłem zamiast poszedłem
 • zamkłem zamiast zamknąłem
 • my byli zamiast my byliśmy
 • 1.3. Pewne czasowniki, w czasie teraźniejszym, mogą posiadać wydłużoną postać, np.:

 • śnije się zamiast śni się
 • kipjeje zamiast kipi
 • 1.4. Niektóre czasowniki mają inną formę trybu rozkazującego

 • brać np. Bier mi to
 • być np. Cicho że być
 • 2. Wyjątkowo częste, wręcz nagminne używanie partykuły że w prośbach i poleceniach

  Powiat nowosądecki – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Sącz.

  3.1. W dopełniaczu rzeczowniki rodz. żeńskiego posiadają często końcówkę e

 • Ido do kuchnie zamiast Idę do kuchni
 • 3.2 Specyficzna forma celownika, występująca też w innych rejonach Polski (m.in. na Górnym Śląsku), np. :

 • tatowi
 • bratowi
 • koniowi
 • kotowi
 • 3.3. W bierniku rzeczownik rodzaju żeńskiego i narzędniku rodzaju męskiego i nijakiego ogólnopolskie e przechodzi w o, np.:

 • podej że mi śklanko zamiast podaj mi szklankę
 • Jado rowerom zamiast jadę rowerem
 • 4. Ruchomy akcent w wołaczu, zarówno l.poj. jak i mn. Akcent przypada, niezależnie od jego pozycji w innych przypadkach zawsze na ostatnią sylabę. Sylaba ta jest wymawiana o wiele silniej w stosunku do pozostałych.

  5. Przyimek do jest często zastępowany przyimkiem na:

 • do Sącza – na Sonc
 • Idę do domu – ido na chato
 • 6. Tworzenie za pomocą końcówki ka form żeńskich, z ogólnopolskich form męskich (jak w innych gwarach małopolskich, także miejskich, np. Krakowie i Zagłębiu Dąbrowskim)

 • krawat – krawatka
 • parasol – parasolka
 • 7. Dokładanie do zdań twierdzących sformułowania no nie i co nie (gwara krakowska):

 • To jest fajne, no nie?
 • To jest fajne, co nie? Odpowiedź twierdząca "No" • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama