• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grzegorz Miernik

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Grzegorz Andrzej Miernik (ur. 1960 w Skarżysku-Kamiennej) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1984 roku ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego praca magisterska dotyczyła powojennego Skarżyska-Kamiennej. Rozprawę doktorską pt. Kolektywizacja wsi w woj. kieleckim w latach 1948–1956, której promotorem był Stefan Iwaniak, obronił w 1995 roku na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w oparciu o rozprawę pt. „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy. Dysertacja ta została nagrodzona Nagrodą KLIO w kategorii monografii naukowej (2008).

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W latach 1985–1987 był nauczycielem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. W 1987 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Początkowo zatrudniony był na stanowisku asystenta, a później adiunkta (1995) i od 2009 profesora. W latach 1996–2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii. Specjalizuje się w historii Polski po II wojnie światowej.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

  Monografie:

 • Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim. 1948–1956, Kielce 1999
 • „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, Kielce 2007
 • Pod redakcją:

 • Wieś polska wobec wydarzeń 1956 roku, pod red. G. Miernika, Kielce 1998
 • Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, pod red. G. Miernika, Kielce 2003
 • Życie codzienne w PRL (1956–1989), pod red. G. Miernika i S. Piątkowskiego, Radom 2006
 • Wieś w Polsce Ludowej, pod red. G. Miernika, Kielce 2005
 • Kultura wysoka, kultura popularna, kultura codzienności w Polsce 1944–1989, red. G. Miernik, Kielce 2010
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Z perspektywy czterdziestolecia. Księga pamiątkowa Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1970–2010), pod red. R. Gryza, Kielce 2010, s. 207-208.
 • Dr hab. Grzegorz Andrzej Miernik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-09-04].
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Skarżysko-Kamienna – miasto i gmina w północnej części województwa świętokrzyskiego, siedziba władz powiatu skarżyskiego. Położona na Wyżynie Kieleckiej, nad rzeką Kamienną.
  Stefan Iwaniak (ur. 20 stycznia 1934 w Wysokiem Mazowieckiem, zm. 12 października 2019 w Kielcach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.