• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa operacyjna

  Przeczytaj także...
  Grupa Zabezpieczenia Obszaru Granicznego (ZPU) – czechosłowacka formacja wojskowa, przeznaczona do zabezpieczenia granicy polsko-czechosłowackiej.Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.
  Dowódca (ang. commander) - stanowisko etatowe w wojsku, żołnierz stojący na czele rodzaju sił zbrojnych, związku taktycznego, oddziału lub pododdziału. Posiada określone prawa (wydawanie rozkazów oraz nadzór nad ich wykonawstwem). Jest organizatorem działań bojowych podległych wojsk (żołnierzy) oraz dowodzi nimi w czasie ich trwania.

  Grupa Operacyjna (GO)

  1. Wojska czasowo połączone pod jednym dowództwem dla wykonania określonego zadania operacyjnego; tworzy się je podczas działań na szerokich frontach i w terenie, gdzie utrudnione jest współdziałanie zgrupowań wojsk, działających na różnych kierunkach operacyjnych, a także w celu wykonania specjalnych zadań operacyjnych; grupy operacyjne mogą otrzymywać nazwy nazwy od nazwiska swego dowódcy, miejsca geograficznego i kierunku działania lub kryptonimy;
  2. dowódca wraz z zespołem najważniejszych oficerów swego sztabu; grupa tworzona doraźnie. Zadaniem takich grup jest dowodzenie wojskami z punktu dowodzenia położonego maksymalnie blisko linii frontu, najczęściej na głównym kierunku działania.
  3. Wyższy związek taktyczny Wojska Polskiego, odpowiednik korpusu lub dywizji. Występowała także w innych armiach.
  4. Zorganizowana doraźnie grupa żołnierzy (zazwyczaj część sztabu wojskowego) mająca za zadanie rozwiązanie określonego problemu. (zaplanowanie walki, dowodzenie określoną grupą oddziałów wojskowych itp.)

  Zaolzie (czes. Zaolší – rzadziej używana nazwa, Těšínsko – nazwa częściej używana, choć dwuznaczna, Českotěšínsko, niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy (po czesku do 1920 Olza, od 1920 Olše), stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami.Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 2 (GOKaw. Nr 2) – dyspozycyjne dowództwo taktyczne kawalerii, zmobilizowane w dniach 27–29 sierpnia 1939 w m. Brody przez Dowództwo Kresowej Brygady Kawalerii i 22 Pułk Ułanów Podkarpackich, w mobilizacji alarmowej (grupa jednostek oznaczona kolorem zielonym).

  Polskie grupy operacyjne[]

  w latach 1918-1922

 • Grupa Operacyjna Działdowo płk. Eugeniusza Habicha
 • Grupa Operacyjna gen. Junga
 • Grupa Operacyjna Jazdy gen. Jana Sawickiego
 • Grupa Operacyjna Witolda Aleksandrowicza
 • Grupa Operacyjna Rydza-Śmigłego
 • Grupa Podlaska/ Poleska gen. Listowskiego
 • GO "Bieniakonie" (Wojsko Litwy Środkowej)
 • w latach 1938-1939

  W obronie terytorium, zwykle najbliższego, uczestniczyła cała ludność je zamieszkująca. Było to swoiste pospolite ruszenie. Odzwierciedla się to w samym języku, gdzie słowo wojsko, znaczyło to samo, co "ludzie" i w staropolszczyźnie symbolizowało wielką chmarę ludzi. Stawali oni do boju zwykle "kupą", nie stosując jakiejś szczególnej taktyki. Grupy pospolitego ruszenia dowodzone były zapewne przez najbardziej doświadczonego wojownika społeczności. Z systemem obronnym plemion słowiańskich zamieszkujących historyczne tereny Polski wiążą się także dwa pojęcia:Grupa Operacyjna 1001. Nocy (niem. Kampfgruppe 1001 Nächte) – niemiecka formacja wojskowa z okresu II wojny światowej. Została sformowana wiosną 1945 roku, walczyła na froncie Odry gdzie została niemal całkowicie zniszczona. Nazwa pochodzi od Księgi tysiąca i jednej nocy, zbioru arabskich legend, jednak przyczyna dla której ją wybrano jest nieznana.

  Samodzielne związki operacyjne przewidziane w planie organizacji wojskowej Polskich Sił Zbrojnych; należały w większości do grupy odwodów Naczelnego Wodza; składały się przeważnie z 2 - 3 dywizji piechoty, 1 - 4 dywizjonów artylerii, pododdziałów saperskich, łączności i służb; nie miały w zasadzie rozwiniętych dowództw i sztabów; rejony koncentracji i gotowości do działań osiągnąć miały po wybuchu wojny.

  Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” (SGO „Narew”) - związek operacyjny Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

  Samodzielne Grupy Operacyjne

 • SGO "Śląsk" (improwizowana w 1938 r., w celu aneksji Zaolzia)
 • SGO "Polesie" (improwizowana w kampanii wrześniowej 1939 r.)
 • SGO "Narew"
 • Grupy Operacyjne Kawalerii

 • Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 1 (dyspozycyjne dowództwo)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 2 (dyspozycyjne dowództwo)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Abrahama (improwizowana w kampanii wrześniowej 1939)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Andersa (improwizowana w kampanii wrześniowej 1939)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Skotnickiego (improwizowana 8 września 1939)
 • Grupy Operacyjne

  Od 1918 r. w stosunkach między Polską a Czechosłowacją dochodziło do konfliktów wokół kilku spornych terenów: Śląska Cieszyńskiego, Orawy, Spiszu, zaś po II wojnie światowej także ziemi kłodzkiej i ziemi raciborskiej.Naczelny Wódz lub Naczelny Dowódca – najwyższa funkcja wojskowa w Wojsku Polskim. Od 1917 r. mianowany tylko na czas wojny.

  w latach 1946-1947

  Grupy operacyjne w innych państwach[]

 • GO 1001. Nocy
 • GO Janosik / Otto / Ocel
 • GO Teplice
 • Zobacz też[]

 • Jednostki organizacyjne wojska
 • Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne
 • Związek operacyjny
 • Bibliografia[]

 • pod red. Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 135.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I ( A – J ), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 488, 489.
 • Aneksja (łac. annexio – przyłączenie) – zagarnięcie, przyłączenie przez jedno państwo całości lub części terytorium innego państwa, najczęściej przy użyciu siły lub w wyniku wygranej wojny. Współcześnie zakazana przez prawo międzynarodowe. Przykładem aneksji jest np. zagarnięcie przez Niemcy w wojnie z Francją w 1871 Alzacji i Lotaryngii, aneksja przez Niemcy zachodnich terenów Polski w październiku 1939 r., czy aneksja przez ZSRR – w październiku 1939 – terenów wschodnich województw II Rzeczypospolitej, a w czerwcu 1940 państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, i rumuńskiej Besarabii.Grupa Operacyjna "Teplice" – wydzielona formacja armii czechosłowackiej, przeznaczona do zwalczania oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Samodzielna Grupa Operacyjna "Śląsk" (SGO "Śląsk") - grupa operacyjna Wojska Polskiego II RP, improwizowana we wrześniu 1938 r., w celu rewindykacji Zaolzia.
  Związek operacyjny - wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska występująca we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, przeznaczona do prowadzenia operacji na konkretnym teatrze działań wojennych.
  Grupa Operacyjna gen. Junga – grupa operacyjna Wojska Polskiego II RP pod dowództwem gen. ppor. Władysława Junga, improwizowana w czasie wojny z bolszewikami, w składzie 4 Armii.
  Wojsko Litwy Środkowej – siły zbrojne państwa proklamowanego przez generała Lucjana Żeligowskiego 12 października 1920.
  Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” (SGO „Polesie”) – wyższy związek taktyczny Wojska Polskiego II RP, improwizowany w czasie kampanii wrześniowej 1939.
  Na strukturę organizacyjną wojsk wpływają dwa podstawowe założenia. Po pierwsze – jak najskuteczniejsze prowadzenie działań wojennych. Po drugie – stworzenie i utrzymanie jak najsprawniejszego narzędzia dla tych działań, czyli sił zbrojnych. Współpraca wewnątrz nich jest niezbędna i najlepiej gdy łączą te funkcje w jednym dowództwie. Tak też jest na niskich szczeblach dowodzenia – taktycznych. Jednak przy większych zgrupowaniach wojsk, bardzo często stosuje się wyraźny rozdział tych kompetencji (często pod wpływem polityki). Istnieją więc dowództwa zajmujące się wyłącznie prowadzeniem walk (związki operacyjne) jak i dowództwa skoncentrowane na pracy administracyjnej (okręgi wojskowe). W momencie zagrożenia wojną powyższe kompetencje łączy się w jednym dowództwie - związki operacyjne otrzymują kompetencje okręgów wojskowych. Istnieją państwa, które tego podziału nie uznają.
  Grupa Poleska - formacja Wojska Polskiego, utworzona na przełomie 1918 i 1919 roku, nosząca też nazwy: Grupa Podlaska/gen. Listowskiego (do 9 czerwca) i Front Poleski (do 14 sierpnia).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.