• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa metylenowa

  Przeczytaj także...
  Metan (znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):
  Alkany (łańcuchowe węglowodory nasycone, parafiny od łac. parum affinis – mało reaktywne) – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.
  Metylenocykloheksan – przykład związku z grupą metylenową z wiązaniem podwójnym

  Grupa metylenowa (metanodiyl, metylen), −CH2− lub =CH2 – najprostsza grupa alkenylowa zbudowana z jednego atomu węgla i dwóch atomów wodoru, mająca dwa wiązania chemiczne. Występuje w wielu związkach organicznych. Jej nazwa wynika z faktu, że można ją utworzyć myślowo z metanu poprzez oderwanie od niego dwóch atomów wodoru. Myślowe oderwanie jednego atomu wodoru od metanu definiuje grupę metylową (−CH3), której nie należy mylić z grupą metylenową.

  Grupa etylenowa - dwuwartościowa, alkilowa grupa funkcyjna powstała w wyniku oderwania dwóch atomów wodoru od cząsteczki etanu. Może tworzyć dwie różne formy powstałe przez oderwanie różnych atomów wodoru od etanu.Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w przyrodzie jako jeden ze składników gazu ziemnego.

  Nomenklatura[]

  Według współczesnych zaleceń IUPAC nazwa metylen jest ograniczona do grupy metylenowej z dwoma wiązaniami pojedynczymi (−CH2−), natomiast grupa =CH2 z jednym wiązaniem podwójnym to metyliden (grupa metylidenowa).

  Przykłady[]

  Najprostszym węglowodorem, w którym występuje grupa metylenowa jest propan, którego strukturę można rozpisać następująco:

  Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.Diaminy, dwuaminy – związki organiczne zawierające w cząsteczce dokładnie dwie grupy aminowe (−NH2, >NH lub >N−) przyłączone do atomów węgla. Ponieważ trwałe są tylko dwuaminy, w których obie grupy aminowe znajdują się przy różnych atomach węgla, najprostszym wyizolowanym związkiem tego typu jest etylenodiamina (1,2-diaminoetan, H2N−CH2−CH2−NH2). Opisana natomiast jest metylenodimanina (diaminometan) w postaci dichlorowodorku, CH2(NH2)2·2HCl.
  CH3−CH2−CH3

  a zatem można tu wyróżnić 2 skrajne grupy metylowe i jedną środkową grupę metylenową.

  Człon "metylen" jest stosowany w nazwach zwyczajowych związków organicznych, np. chlorek metylenu, CH2Cl2.

  Szeregi homologiczne[]

  Grupa metylenowa jest grupą odróżniającą element szeregu homologicznego z następnym elementem, każdy element szeregu homologicznego jest większy od poprzedniego właśnie o grupę metylenową. Przykłady

 • Alkany:
 • etan – CH3−CH3 – brak grup metylenowych
 • propan – CH3−CH2−CH3 – jedna grupa metylenowa
 • butan – CH3−CH2CH2−CH3 – grupa etylenowa (etylen) czyli dwie grupy metylenowe
 • Diaminy:
 • hydrazyna – NH2NH2 – brak grup metylenowych
 • diaminometan (metylenodiamina) – NH2−CH2−NH2 – jedna grupa metylenowa
 • 1,2-diaminoetan (etylenodiamina) – NH2−CH2CH2−NH2 – dwie grupy metylenowe
 • Przypisy

  1. Appendix 2. W: Henri A. Favre, Warren H. Powell: Nomenclature of Organic Chemistry. The Royal Society of Chemistry, 2014, s. 1484. DOI: 10.1039/9781849733069. ISBN 978-0-85404-182-4.
  Szereg homologiczny – zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych ( -CH2- ) w ich łańcuchach węglowodorowych.Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chlorek metylenu (nazwa systematyczna: dichlorometan, CH2Cl2) – organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilu; chlorowa pochodna metanu. W temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, jest bezbarwną, szybko parującą cieczą. Posiada charakterystyczny, słodkawy zapach.
  Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC [aj-ju-pak]) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej.
  Etylenodiamina (przest. etylenodwuamina, oznaczana symbolem en, gdy występuje w postaci ligandu) – organiczny związek chemiczny z grupy amin. W warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu podobnym do amoniaku. Jest umiarkowanie mocną zasadą aminową. Szeroko stosowana w przemyśle chemicznym jako składnik wielu syntez chemicznych. Roczna produkcja światowa w roku 1998 wyniosła ok. 500 tys. ton.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Hydrazyna – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z dwóch, połączonych ze sobą grup aminowych. Jest to silnie trująca, bezbarwna, łatwopalna, żrąca, higroskopijna ciecz, dymiąca na powietrzu.
  Propan, C 3H 8 – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz. Jest cięższy od powietrza.
  Butan (C4H10) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w dwóch formach izomerycznych: liniowy n-butan oraz rozgałęziony izobutan (metylopropan). Jest bezwonny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.