• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa izocyjanianowa

  Przeczytaj także...
  Poliuretany (PUR lub PU) – polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji, wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi. Cechą wyróżniającą poliuretany od innych polimerów jest występowanie w ich głównych łańcuchach ugrupowania uretanowego [−O−CO−NH−]. Z formalnego punktu widzenia, poliuretany są estrowo-amidowymi pochodnymi kwasu węglowegoGrupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.
  Grupa cyjanianowa – grupa funkcyjna występującą w cyjanianach. Grupa ta ma wzór –O–C≡N. Od izomerycznej grupy izocyjanowej (–N=C=O) różni się sekwencją atomów.

  Grupa izocyjanianowagrupa funkcyjna o ogólnym wzorze: −N=C=O. Występuje ona w izocyjanianach i jest izomeryczna względem grupy cyjanianowej (−O−C≡N).

  Izomery (gr. isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.Izocyjaniany – związki organiczne zawierające w swojej strukturze grupę izocyjanianową o wzorze −N=C=O lub sole nieorganiczne zawierające anion izocyjanianowy [−N=C=O].

  Charakteryzuje się wysoką reaktywnością: izocyjaniany reagują z wodą, dając aminę i dwutlenek węgla (co ma zastosowanie, między innymi, w piankach poliuretanowych).

  Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.