Grupa funkcyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):Grupa acylowa (acyl) – grupa funkcyjna utworzona formalnie poprzez oderwanie przynajmniej jednej grupy hydroksylowej od cząsteczki kwasu tlenowego posiadającego wzór ogólny RmE(=O)n(OH)x (n ≠ 0) lub analog takiej grupy. Terminem tym określa się zazwyczaj grupę pochodzącą od kwasu karboksylowego posiadającą wzór ogólny −C(=O)R i występującą w pochodnych tych kwasów, m.in. chlorkach kwasowych.

Cząsteczki zawierające określoną grupę funkcyjną reagują w podobny sposób w danych reakcjach chemicznych (reaktywność tę mogą jednak zmieniać inne grupy funkcyjne, zwłaszcza znajdujące się w bliskim sąsiedztwie grupy analizowanej). Znając ogólne zasady, według których reagują dane grupy funkcyjne, można przewidzieć własności związków je zawierających.

Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.Grupa etylenowa - dwuwartościowa, alkilowa grupa funkcyjna powstała w wyniku oderwania dwóch atomów wodoru od cząsteczki etanu. Może tworzyć dwie różne formy powstałe przez oderwanie różnych atomów wodoru od etanu.

Wybrane grupy funkcyjne:

 • grupa karbonylowa (>C=O); zawierają ją inne grupy funkcyjne, np.:
 • grupa acylowa (−C(O)R)
 • gdy R = CH3: grupa acetylowa (−C(O)CH3, −Ac)
 • gdy R = Ph: grupa benzoilowa (−C(O)Ph, −Bz)
 • grupa ketonowa (R2C=O), charakterystyczna dla ketonów
 • grupa aldehydowa (−CHO), charakterystyczna dla aldehydów
 • grupa karboksylowa (−COOH), charakterystyczna dla kwasów karboksylowych
 • grupa estrowa (−COOR), charakterystyczna dla estrów
 • grupa iminowa (−C=N−R; pochodna grupy karbonylowej), charakterystyczna dla imin
 • grupy alifatyczne
 • grupa alkilowa (−R), np. metylowa (−CH3, −Me), etylowa (−CH2CH3, −Et) itd.
 • grupa metylenowa (−CH2− lub =CH2)
 • grupa etylenowa (−CH2−CH2− lub =CH−CH3)
 • grupa alkenowa (−C=CH)
 • grupa winylowa, etenylowa (−HC=CH2)
 • grupa alkinowa (−C≡CH)
 • grupa metinowa (≡CH)
 • grupa benzylowa (−CH2Ph)
 • grupy aromatyczne
 • grupa arylowa (−Ar)
 • grupa fenylowa (−Ph)
 • grupa fenylenowa (−C6H4−)
 • grupy funkcyjne przyłączone poprzez heteroatom
 • grupa halogenowa (−X)
 • grupa hydroksylowa (−OH), charakterystyczna dla alkoholi i fenoli
 • grupa alkoksylowa (−OR), charakterystyczna dla eterów
 • grupa tiolowa (merkaptanowa) (−SH), charakterystyczna dla tioli
 • grupa sulfidowa (−SR), charakterystyczna dla sulfidów (tioeterów)
 • grupa aminowa (−NH2, −NHR, −NR2), charakterystyczna dla amin
 • grupa azowa (−N=N−), charakterystyczna dla azozwiązków
 • grupa cyjanianowa (−O−C≡N)
 • grupa izocyjanianowa (−N=C=O)
 • grupa nitrowa (−NO2), charakterystyczna dla nitrozwiązków
 • grupa amidowa (X−NR'R", gdzie X = reszta kwasowa), charakterystyczna dla amidów
 • grupa peptydowa (R−C(=O)−NR'R"), charakterystyczna dla peptydów i białek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. grupa funkcyjna, [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, Władysław Gajewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, s. 261, OCLC 33835352.
  2. grupa funkcyjna. W: Jerzy Chodkowski (red.): Mały słownik chemiczny. Wyd. V. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976, s. 197.
  Grupa halogenowa to w chemii grupa funkcyjna składająca się z jednego atomu halogenu (chlor, brom, jod). Występuje ona w wielu związkach chemicznych. W chemii organicznej tradycyjnie oznacza się ją dużą literą "X-".Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu. Zapisywana skrótowo jako CO, -C(O)- lub >C=O. Atom węgla w grupie karbonylowej ma hybrydyzację sp, w wyniku czego jest ona płaska. Najczęściej kojarzona jest z ketonami i aldehydami, w których połączona jest jedynie z atomami węgla i wodoru.
  Grupa estrowa - dwuwartościowa grupa funkcyjna występująca w estrach czyli związkach organicznych powstałych w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi.
  Heteroatom (z greki heteros - różny, + atomos) - to w nomenklaturze chemii organicznej określenie dowolnego atomu, znajdującego się w cząsteczce związku organicznego, którym nie jest węgiel lub wodór. Zwykle określenie to odnosi się do azotu, tlenu, siarki lub fosforu.
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Grupa arylowa (aryl) – w chemii organicznej grupa funkcyjna wywodząca się ze związku aromatycznego (węglowodorowego arenu lub heterocyklicznego heteroarenu), po odjęciu z pierścienia aromatycznego jednego atomu wodoru. Symbol: Ar.
  Związki alifatyczne, związki łańcuchowe – w tradycyjnej polskiej nomenklaturze chemicznej: węglowodory i inne związki organiczne, nasycone (jak alkany) lub nie (jak alkeny, alkiny), w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte.
  Grupa cyjanianowa – grupa funkcyjna występującą w cyjanianach. Grupa ta ma wzór –O–C≡N. Od izomerycznej grupy izocyjanowej (–N=C=O) różni się sekwencją atomów.

  Reklama