• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grunt

  Przeczytaj także...
  Obrzutka to pierwsza warstwa tynku wielowarstwowego wykonana w celu zwiększenia przyczepności narzutu tynkowego do podłoża. Zwykle wykonywana z rzadkiej, mocnej zaprawy cementowej.Podłoże gruntowe - w budownictwie masywna bryła gruntu przejmująca naciski przekazywane przez fundament zalegająca pomiędzy poziomem posadowienia fundamentu budowli, a głębokością do której uwzględnia się oddziaływanie budowli. Według polskiej normy jest to głębokość w której naprężenia dodatkowe są mniejsze niż 30% naprężeń pierwotnych. Od 1 kwietnia 2010 roku weszła nowa europejska norma Eurocod 7 w której naprężenia te muszą być mniejsze niż 20% naprężeń pierwotnych.
  Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art. 46 KC, zob. też art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • nieruchomość gruntowa
 • powierzchnia ziemi, podłoże, teren
 • grunt (geologia): utwór skalny (skała, osad) – naturalny, antropogeniczny, mineralny, organicznym, plastyczny, nieplastyczny, itp.
 • grunt naturalny: grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych
 • grunt antropogeniczny: grunt utworzony przez człowieka
 • grunt refulowany, grunt namywany: grunt nasypowy, osadzony prądem wody
 • grunt wysadzinowy: grunt, w którym w określonych warunkach atmosferycznych mogą powstawać wysadziny
 • grunt (geotechnika): materiał ze złoża gruntowego służący do wykonania budowli ziemnej
 • grunt nośny: grunt, na którym można posadowić bezpośrednio określoną budowlę bez obawy o powstanie w jej elementach niebezpiecznych dla jej konstrukcji naprężeń
 • grunt słaby, grunt nienośny: grunt o obniżonych parametrach nośności, który może nie wytrzymać obciążeń od określonej budowli
 • gruntowe podłoże budowlane przenoszące obciążenie od budowli
 • dno zbiornika wodnego
 • warstwa ziemi nadająca się pod uprawę
 • użytek rolny
 • gleba
 • substancja podkładowa a także zaschnięta warstwa tej substancji
 • grunt: powłoka uzyskana przez gruntowanie
 • grunt malarski (zobacz też: pokost)
 • grunt reagujący, farba reaktywna
 • grunt tynkowy, obrzutka
 • inne pojęcia o nazwach rozpoczynających się od grunt...
 • Zapoznaj się również z:

  Gruntowanie – w malarstwie powlekanie powierzchni przeznaczonej do malowania warstwą gruntu malarskiego, który ma właściwości silnego wiązania się z podłożem w celu stworzenia jednolitej powłoki oraz zwiększenia przyczepności materiału malarskiego do powierzchni malowanej.Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
 • Grund
 • Zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do cieków – wód płynących).Grunt – zespół cząstek mineralnych (niekiedy z substancją organiczą) w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony przez rozcieranie w ręku. Grunt składa się z fazy suchej, gazowej (powietrze, a niekiedy inne gazy) oraz ciekłej (najczęściej woda). Termin gruntu stosuje się także przy mieszankach zawierających materiały wytworzone przez człowieka, ale wykazujące podobne właściwości (np. żużle, popioły lotne).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wysadzina – zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek kapilarnego podciągu wody gruntowej do strefy przemarzania.
  Użytki rolne – wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, herbaty, kawy, trzciny cukrowej, winnice itp.). Do użytków rolnych nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych. Powierzchnia użytków rolnych na świecie wynosi 4868,3 mln ha (1992), w Polsce – 18,87 mln ha (2011), co stanowi 60,3% ogólnej powierzchni kraju.
  Grunt nośny - grunt budowlany, zewnętrzna warstwa (warstwy) skorupy ziemskiej, który może przejmować obciążenia od określonego obiektu budowlanego. Nośność gruntu (jako wartość liczbowa) jest zależna tylko od jego właściwości, natomiast określenie danego gruntu jako grunt (nie)nośny dla danego obiektu budowlanego wynika z porównania, czy ten grunt może przenieść obciążenie od fundamentów tego obiektu (grunt nośny), czy nie (grunt nienośny, grunt słaby). Zatem nie można mówić o gruntach nośnych (lub nienośnych) w ogólności a tylko w konkretnych analizowanych przypadkach; niemniej spotyka się w literaturze (np. w Dokumentacjach geotechnicznych itp.) ogólne określenia gruntów jako (nie)nośny i należy to rozumieć jako charakterystykę danego gruntu w odniesieniu do typowego wykorzystania (np. pod dom jednorodzinny lub kilkukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny).
  Proces geologiczny - zjawisko lub zespół zjawisk wywołujących na powierzchni ziemskiej lub w jej wnętrzu przeobrażenia fizyczne lub chemiczne.
  Grunt malarski to najczęściej roztwór wodny lub rozpuszczalnikowy substancji błonotwórczych oraz środków pomocniczych lub też farba w postaci dyspersji, przeznaczona do pierwszego malowania lub impregnowania podłoża, mająca na celu zapobieżenie nadmiernej chłonności podłoża, redukcji chłonności podłoża, poprawę przyczepności warstw kolejnych oraz mająca na celu związanie luźnych części podłoża (spajanie).
  Pokost lniany – produkt otrzymywany przez zagęszczenie oleju lnianego, z dodatkiem substancji przyspieszających wysychanie (tzw. sykatyw), stosowany jako środek do impregnacji drewna, tynków i innych materiałów porowatych. Czysty pokost bywa rozcieńczany, głównie terpentyną balsamiczną w celu ułatwienia penetracji w głąb twardego drewna. Zabezpiecza przed wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi. Produkt pochodzenia naturalnego, ekologiczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.