• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grodzisko Semibratnieje

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Kurhany Semibratnieje, Kurhany Siedmiu Braci – zespół 7 syndyckich kurhanów położonych na lewym brzegu rzeki Kubań w Kraju Krasnojarskim w Rosji, w pobliżu grodziska Semibratnieje.
  Kolumna – pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu. Jeden z najstarszych i najpowszechniej stosowanych w architekturze elementów podporowo-dźwigowych pełniących funkcje konstrukcyjne, budowany od czasów starożytnych.

  Grodzisko Semibratniejegrodzisko z ruinami miasta na lewym brzegu rzeki Kubań, położone 50 km od Fanagorii, 12 km na zachód od współczesnej stanicy Werenikowskaja i 1 km na północ od drogi Werenikowskaja – Anapa, w rejonie anapskim Kraju Krasnodarskiego w Rosji.

  Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Nazwa[]

  Właściwa nazwa miasta jest nieznana. Nazwa używana obecnie pochodzi od położonych w pobliżu grodziska kurhanów Semibratnich. Starożytny grecki geograf Strabon pisał, że w Syndyce (kraju Syndów) niedaleko od morza znajdowało się miasto Łabryta. Przypuszcza się, że grodzisko Semibratnieje mogło być ową Łabrytą. Na potwierdzenie tego nie odnaleziono jednak żadnych dowodów.

  Fanagoria – powstałe w starożytności miasto na Półwyspie Tamańskim nad Zalewem Tamańskim należącym do Cieśniny Kerczeńskiej (zwanej wówczas Bosforem Kimmeryjskim). Miasto to istniało od VI wieku p.n.e. do X wieku n.e..<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Historia miasta[]

  Grodzisko stanowi pozostałości wielkiego centrum miejskiego i twierdzy granicznej ludu Syndów, które następnie weszły w skład Królestwa Bosporańskiego. Istniało między V wiekiem p.n.e. a IV wiekiem n.e. Już w V wieku p.n.e., w początkach istnienia miasta, powierzchnię 9 ha otoczono murem kamiennym z basztami, przed którym był jeszcze rów. Mieszkańcy miasta zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem, rzemiosłem i handlem. Miasto było ważnym centrum handlowym regionu, gdzie dokonywała się wymiana handlowa między Grekami bosporańskimi, Syndami i innymi Meotami oraz Sarmatami. Jednocześnie zachowały się ślady, że miasto było wielokrotnie niszczone i przebudowywane. Przestało pełnić swoją funkcję w I wieku n.e., ale życie tu trwało aż do IV wieku.

  Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

  Wykopaliska[]

  Systematyczne badania archeologiczne w grodzisku były prowadzone od 1938. Odsłonięto pozostałości murów miejskich z prostokątnymi basztami. Baszty wystawały 3 m ponad powierzchnie murów, których grubość wynosiła 2,5 m, a jeśli po wewnętrznej stronie murów biegły schody, to ich grubość w tych miejscach wzrastała do 4 m, a wysokość do 6 m. Odsłonięto także fundamenty monumentalnego kamiennego budynku o powierzchni 420 m², stanowiącego pozostałość rezydencji z III wieku p.n.e., z dziedzińcem wewnętrznym i grubymi murami zewnętrznymi. W jej obrębie odkryto także fragmenty bębnów kolumn.

  Meotowie (gr. Μαιῶται , trans. Maiotai; łac. Maeotae) – zbiorcza nazwa starożytnych plemion zamieszkujących południowe i południowo-wschodnie wybrzeże Morza Azowskiego oraz tereny nad środkowym biegiem Kubania w I tysiącleciu p.n.e.Anapa (ros. Анапа) – miasto w Rosji, w Kraju Krasnodarskim, port nad Morzem Czarnym. Około 57 tys. mieszkańców. Jest uzdrowiskiem morskim (wody mineralne, kąpiele błotne). Są tam tereny upraw winnej latorośli.

  Bibliografia[]

 • publikacje:
 • Encyklopedia sztuki starożytnej, praca zbiorowa, WAiF i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 524, ISBN PWN 83-01-12466-0, ISBN WAiF 83-221-0684-X.
 • Samojlenko A.A., Przewodnik po Kubaniu, Krasnodar 2001; [1] (ros.) [dostęp 2007-10-11]
 • strony WWW:
 • O grodzisku z portalu miasta Anapa (ros.) [dostęp 2007-10-11]
 • Linki zewnętrzne[]

 • Rytony z grodziska Semibratnieje (ros.)
 • Strabon (gr. Στράβων, ur. ok. 63 p.n.e. w Amasei w Poncie, dziś Turcja, zm. ok. 24 n.e.) – grecki geograf, historyk i podróżnik.Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza (czasy kultury łużyckiej i kultury pomorskiej) oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII-VIII w. n.e.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kubań (ros. Кубань) – rzeka w Rosji, w zachodniej części Przedkaukazia, na terenach Republik: Adygejskiej i Karaczajsko-Czerkieskiej.
  Sarmaci (lub Sauromaci) – nazwa irańskich ludów koczowniczo-pasterskich. Sarmaci byli spokrewnieni ze Scytami, Medami, Partami i Persami.
  Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.
  Baszta – budowla obronna, stanowiąca element starożytnego i średniowiecznego muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wzniesienia ponad jego poziom. Baszta zawsze jest otwarta od strony wewnętrznej obwodu obronnego, co odróżnia ją od wieży – budowli ze wszystkich stron zamkniętej.
  Prostokąt – w planimetrii, czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste (stąd również jego nazwa). Prostokąt jest szczególnym przypadkiem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Szczególnym przypadkiem prostokąta (o wszystkich bokach tej samej długości) jest kwadrat.
  Rybołówstwo – gałąź gospodarki obejmująca pozyskiwanie (połów) ryb i innych zwierząt oprócz wielorybów (wielorybnictwo), między innymi skorupiaków i mięczaków (frutti di mare – owoce morza) oraz roślin wodnych w celach spożywczych. Organizmy te wydobywa się zarówno na morzach i oceanach, jak i w rzekach i jeziorach, w celu ich spożycia lub dalszego przetworzenia (przemysł rybny). Rybołówstwo dzieli się na przybrzeżne i pełnomorskie. Pierwotnie obok zbieractwa i łowiectwa stanowiło podstawę utrzymania się społeczeństw (mezolit).
  Syndowie (Sindi, grec.: Σινδοί) - starożytny lud wzmiankowany m.in. przez Herodota, jedno z licznych plemion meockich zamieszkujące Półwysep Tamański i sąsiednie wybrzeża Morza Czarnego (Pontus Euxinus).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.