• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gra w postaci normalnej

  Przeczytaj także...
  Kombinacja wypukła skończonej liczby elementów v 1 , v 2 , … , v n {displaystyle v_{1},v_{2},dots ,v_{n}} przestrzeni wektorowej V {displaystyle V} , to kombinacja liniowa ∑ i = 1 n α i v i {displaystyle sum _{i=1}^{n}alpha _{i}v_{i}} tych elementów taka, że jej współczynniki są nieujemne:Definicja intuicyjna: Wersor to wektor o długości jeden, wskazujący kierunek i zwrot pewnego wektora początkowego, któremu ten wersor przypisujemy. Mnożenie wersora przez długość początkowego wektora odtwarza początkowy wektor.
  Strategia czysta (strategia prosta) - w teorii gier jest to strategia, w której każdy gracz dokonuje jednego wyboru z prawdopodobieństwem 1 i trwa przy nim. Jest szczególnym przypadkiem strategii mieszanej, w której gracze podejmują decyzje na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa.

  Gra w postaci normalnej - typ gry w której gracze jednocześnie i niezależne od siebie decydują o swoich strategiach nie znając decyzji przeciwników. Do opisania takiej gry potrzebna jest znajomość możliwych akcji graczy (zwanych także zagraniami, strategiami czystymi), oraz wysokości wypłat przy zastosowaniu przez graczy danych akcji.

  Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby. Intuicyjnie: odwzorowanie przenoszące badania prawdopodobieństwa z niewygodnej przestrzeni probabilistycznej do dobrze znanej przestrzeni euklidesowej. Zmienne losowe to funkcje mierzalne względem przestrzeni probabilistycznych.Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – w rachunku prawdopodobieństwa wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego. Wartość oczekiwana to inaczej pierwszy moment zwykły. Estymatorem wartości oczekiwanej rozkładu cechy w populacji jest średnia arytmetyczna.

  Oznaczenia:

  - zbiór graczy,

  - zbiór możliwych zagrań gracza i-tego, ,

  ,

  - funkcja wypłat i-tego gracza.

  Elementy zbioru A to tzw. profile strategii czystych. Mamy , gdzie oznacza pewną strategię czystą i-tego gracza. Gdy dla każdego ,, to mówimy że gra jest skończona.

  Definicja[]

  Grą w postaci normalnej nazywamy trójkę .

  Zauważmy, że przy tej definicji nie podajemy ile możliwych zagrań ma każdy z graczy. Może to być nieskończenie (nawet nieprzeliczalnie) wiele akcji.

  Strategia mieszana[]

  Strategią mieszaną i-tego gracza nazywamy dowolny rozkład prawdopodobieństwa na zbiorze .

  Oznaczmy przez prawdopodobieństwo zagrania przez i-tego gracza strategii czystej .

  Przypadek gry skończonej[]

  Gdy gra jest skończona to strategia mieszana tworzy wektor w . Kolejne współrzędne tego wektora to prawdopodobieństwa wyboru kolejnych zagrań. Strategia czysta to szczególny przypadek strategii mieszanej. Załóżmy, że zbiór jest ponumerowany od 1 do k. Wtedy j-ta strategia czysta (j-te zagrane) to wersor (1 na j-tym miejscu). W dalszej części artykułu będziemy stosować to oznaczene. Jest to rozkład na , który z prawdopodobieństwem 1 przypisuje j-te zagranie.

  Zauważmy, że w grach skończonych każdą strategię mieszaną, można przedstawić w postaci kombinacji wypukłej strategii czystych. Weźmy dowolnego gracza i, zbiór jego strategii czystych (zagrań) oraz pewną strategię mieszaną tego gracza: . Wtedy .

  Profil gry[]

  Jeśli przez oznaczymy strategię mieszaną i-tego gracza, to analogicznie jak dla strategii czystych określiliśmy profil strategii czystych, określamy profil gry jako .

  Dla ustalonego profilu przypisujemy - prawdopodobieństwo zagrania przez graczy strategii czystej . Wybory graczy są niezależne zatem . A więc gracz i-ty otrzyma wypłatę z prawdopodobieństwem . Zatem wypłata i-tego gracza jest zmienną losową która przyjmuje wartość z prawdopodobieństwem .

  Wypłata przy danym profilu gry[]

  Wypłatą przy danym profilu gry gracza i-tego nazywamy wartość oczekiwaną wyżej określonej zmiennej losowej. Poniżej znajdują się pewne tożsamości związane z tą wartością oczekiwaną. Oznaczmy: , oraz .

  Wypłata jest linowa względem składowych dowolnego profilu:

  , dla .

  Gry symetryczne[]

  Grę nazywamy symetryczną jeśli dla dowolnych i dowolnego profilu strategii czystch zachodzi:

  .

  Warunek ten można łatwo zinterpretować. Mianowicie wypłata gracza i-tego przy danym profilu ma być równa wypłacie gracza j-tego gdy obaj zamienią się swoimi strategiami czystymi.

  Gry skończone[]

  Gdy gra jest dwuosobowa, możemy funkcję wypłat przedstawić w postaci macierzy wypłat.

  Gry symetryczne[]

  W przypadku gry dwuosobowej warunek symetryczności gry oznacza, że macierz wypłat dla każdego z graczy jest równa transponowanej macierzy wypłat przeciwnika. Rzeczywiście:

  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama