• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GnuCash

  Przeczytaj także...
  Wydatek – w ujęciu ekonomicznym każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Istnieje tu zasada, że nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu).Konto księgowe – jest to specyficzne dla rachunkowości urządzenie ewidencyjne, które służy do bieżącego ujmowania operacji gospodarczych.
  Rachunek zysków i strat (ang. income statement) zwany wcześniej rachunkiem wyników − jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.

  GnuCashwolne oprogramowanie do zarządzania finansami, liczenia przychodów oraz wydatków.

  Jego możliwości pozwalają na stosowanie nie tylko do zarządzania budżetem domowym, ale także mniejszych firm. Program wykorzystuje strukturę drzewa do przedstawienia wszystkich aspektów domowego budżetu.

  Program pozwala zdefiniować wpływy, czyli źródła przychodów pieniędzy, np. pensja, emerytura, odsetki bankowe itp. Środki te można magazynować w aktywach lub pasywach, np. pensję (wpływy) na koncie bankowym (aktywa). Dzięki drzewiastej strukturze, można bardzo elastycznie zdefiniować również wydatki. Np. wydatki stałe: czynsz, bilet miesięczny; zakupy: spożywcze, agd itp. Program działa w oparciu o równanie:

  Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

  Aktywa - Zobowiązania = Kapitał własny + (Dochody - Wydatki)

  W programie wykorzystywane są konta księgowe do rejestrowania operacji gospodarczych. Użytkownik może zdefiniować dowolny plan kont, stosownie do swoich potrzeb. Każda operacja zapisywana jest na dwóch kontach. Dla przykładu przychód z umowy o pracę zapisywany jest po stronie Winien: Aktywa:ROR i po stronie Ma: Przychody:Umowa o pracę. Codzienne wydatki zapisywane są po stronie Winien: Rozchody:Wydatki oraz Ma: Aktywa:ROR.

  PostgreSQL (/poːst ɡɹɛs kjuː ɛl/) często nazywany także Postgres to, obok MySQL i SQLite, jeden z trzech najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. W miarę rozwoju i zwiększania funkcjonalności, baza danych otrzymała nazwy Postgres95 i ostatecznie PostgreSQL, aby upamiętnić pierwowzór oraz zaznaczyć zgodność ze standardem SQL. Aktualnie baza implementuje większość standardu SQL:2011. Pasywa – termin księgowy oznaczający źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Istnieją generalnie dwa źródła pozyskiwania majątku: kapitały (fundusze) własne, przekazane jednostce przez właścicieli, oraz wypracowane w trakcie działalności jednostki gospodarczej kapitały (fundusze) obce, czyli wszelkie zobowiązania.

  Program sporządza wykresy kołowe i słupkowe aktywów i zobowiązań oraz przychodów i rozchodów. Sporządza również rachunek zysków i strat oraz bilans aktywów i pasywów z wynikiem finansowym.

  Od wersji 2.4.0 pozwala na zapisywanie danych w czterech formatach: XML, MySQL, PostgreSQL oraz SQLite. W przypadku MySQL oraz PostgreSQL, dostęp do danych może być chroniony haslem, co uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

  Właściwości[ | edytuj kod]

 • drzewiasta struktura planu kont
 • szablony planów kont
 • import danych z formatów QIF, QFX, CSV, MT940, MT942, DTAUS
 • wprowadzanie danych do księgi głównej z możliwością podziału kwot w ramach jednej transakcji
 • funkcja zamykająca księgę w danym roku obrotowym
 • kalkulator finansowy
 • obsługa faktur, klientów, dostawców i pracowników
 • obsługa tabel podatkowych
 • obsługa zaplanowanych transakcji
 • mechanizm szacowania budżetów
 • sporządzanie bilansu aktywów i pasywów
 • sporządzanie rachunku zysków i strat
 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 • generowanie wykresów słupkowych i kołowych
 • generowanie raportów z transakcji
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona programu GnuCash
 • SQLite – to system zarządzania bazą danych oraz biblioteka C implementująca taki system, obsługująca język SQL (ang. Structured Query Language). Została stworzona przez Richarda Hippa i jest dostępna na licencji public domain. Projekt został rozpoczęty w roku 2000.Plan kont to układ kont przyjęty w podmiocie gospodarczym w celu uporządkowania ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniający przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bilans – w organizacjach prowadzących księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości, bilans – należący do obowiązkowych sprawozdań finansowych – to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego).
  Umowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
  Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.
  Wolne Oprogramowanie (ang. free software) – termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Free Software Foundation. Przysługujące użytkownikowi wolności to:.
  Wynik finansowy – różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu lub zaangażowanego kapitału jest nazywany rentownością.
  Kapitał własny stanowi wartościowy odpowiednik składników majątku, do których danej jednostce przysługuje prawo własności. Wniesione zostały one do przedsiębiorstwa przez założycieli (właścicieli), którzy tym samym nabyli prawo do uczestniczenia w podziale zysku, oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Składniki te mogą również pochodzić z przeznaczenia części wygospodarowanego zysku na cele rozwojowe. Mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną. Kapitały własne występują w różnej postaci w zależności od formy organizacyjno - prawnej jednostki gospodarczej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.977 sek.