• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Glukozo-6-fosforan

  Przeczytaj także...
  Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego. Zazwyczaj fosforylowane są grupy hydroksylowe (estryfikacja alkoholi) lub aminowe (tworzenie amidów). Przeciwieństwem fosforylacji jest defosforylacja.
  Adenozyno-5′-difosforan (ADP) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd złożony z rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych; po przyłączeniu jednej grupy fosforanowej powstaje ATP, z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego. ADP powstaje z ATP w wyniku hydrolizy lub przeniesienia 1 reszty fosforowej z ATP na akceptor (np. glukozę lub białko).

  Glukozo-6-fosforanorganiczny związek chemiczny z grupy aldoz, pochodna glukozy ufosforylowana w pozycji 6. Występuje powszechnie w organizmach żywych.

  Powstawanie:

  Glukokinaza występuje tylko w wątrobie, pobudzana jest w stanie sytości

  Heksokinaza występuje też w innych tkankach.

  Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH - forma zredukowana, NAD - forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego. Różne pochodne tego związku są akceptorami elektronów i protonów w procesach utleniania komórkowego. Pełnią też rolę koenzymów oksydoreduktaz.Aldozy lub aldehydocukry – cukry proste, w których cząsteczkach występuje grupa aldehydowa, w przeciwieństwie do ketoz, w których występuje grupa ketonowa. Ich ogólny wzór sumaryczny to: CnH2nOn (gdzie n≥3).

  Oba enzymy katalizują reakcję:

  glukoza → glukozo-6-fosforan

  Enzymy katalizujące reakcje, w których bierze udział:

  a) izomeraza fosfoheksozowa

  glukozo-6-fosforan → fruktozo-6-fosforan

  b) fosfoglukomutaza

  glukozo-6-fosforan → glukozo-1-fosforan

  c) glukozo-6-fosfataza

  glukozo-6-fosforan → glukoza (z użyciem ADP)

  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

  d) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa

  glukozo-6-fosforan → 6-fosfoglukonian (z użyciem NADP i H2O)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PD, ang. glucose-6-phosphate dehydrogenase) – enzym z klasy oksydoreduktaz i grupy dehydrogenaz (EC 1.1.1.49). Uczestniczy w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych. Katalizuje pierwszą reakcję szlaku pentozofosforanowego. Gen G6PD kodujący białko enzymu znajduje się na chromosomie X w locus Xq28.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.739 sek.