• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Glikosom

  Przeczytaj także...
  Puryna (imidazolopirymidyna) jest heterocyklicznym, aromatycznym związkiem organicznym składającym się z cząsteczek pirymidyny i imidazolu. W przyrodzie występuje dosyć rzadko, natomiast jej pochodne pełnią ważną rolę jako alkaloidy, metabolity oraz nukleotydy.Hepatocyt, komórka wątrobowa – wieloboczna komórka, stanowiąca podstawowy element strukturalny miąższu wątroby. Hepatocyty tworzą ok. 80% masy tego narządu. Rozmiary ok. 20–30 µm.
  Pirymidyna (1,3-diazyna), C4H4N2 – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych, strukturalnie zbliżony do pirydyny.
  Glikosomy u świdrowca

  Glikosomorganellum otoczone pojedynczą błoną występujące u Kinetoplastida. W strukturze będących szczególną formą peroksysomów zlokalizowanych jest kilka szlaków metabolicznych, w tym podstawowe reakcji glikolizy.

  Nazwą glikosomy określane są także specyficzne peroksysomy w hepatocytach, wewnątrz których znajdują się ziarna glikogenu.

  Funkcje[ | edytuj kod]

  W glikosomach stwierdzono obecność 9. enzymów glikolizy. Oddzielenie tych enzymów od cytozolu jest ważne dla metabolizmu pasożytniczych pierwotniaków, u których występują glikosomy. Ekspresja kinazy fosfoglicerynianowej (PGK) oraz izomerazy triozofosforanowej w cytozolu pasożytów prowadziła do zaburzenia ich rozwoju. Glikosomy zawierają również typowe enzymy peroksysomalne, takie jak katalaza. W peroksysomach i pokrewnych glioksysomach zachodzi beta-oksydacja. U Trypanosoma brucei i Leishmania spp stwierdzono tylko 3 z 5 enzymów tego szlaku metabolicznego. Wyjątkowa cechą w stosunku do peroksysomów innych organizmów jest obecność enzymów uczestniczących w metabolizmie puryn i pirymidyn.

  Glikogen – polisacharyd (wielocukier), którego cząsteczki zbudowane są z połączonych ok. 100 000 reszt D-glukozy. W organizmach zwierzęcych jest gromadzony w wątrobie, w mniejszym stężeniu występuje też w tkance mięśni poprzecznie prążkowanych (szkieletowych).Cytozol, cytoplazma podstawowa, matriks cytoplazmy – płynny składnik cytoplazmy w którym znajdują się organelle. W tym układzie koloidalnym znajdują się składniki odżywcze, jony, białka, enzymy oraz produkty odpadowe metabolizmu z których część jest rozpuszczona w wodzie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. C. Guerra-Giraldez, L. Quijada, CE. Clayton. Compartmentation of enzymes in a microbody, the glycosome, is essential in Trypanosoma brucei.. „J Cell Sci”. 115 (Pt 13), s. 2651-8, Jul 2002. PMID: 12077356. 
  2. J. Moyersoen, J. Choe, E. Fan, WG. Hol i inni. Biogenesis of peroxisomes and glycosomes: trypanosomatid glycosome assembly is a promising new drug target.. „FEMS Microbiol Rev”. 28 (5), s. 603-43, Nov 2004. DOI: 10.1016/j.femsre.2004.06.004. PMID: 15539076. 
  3. KK. Rybicka. Glycosomes--the organelles of glycogen metabolism.. „Tissue Cell”. 28 (3), s. 253-65, Jun 1996. PMID: 8701432. 
  4. FR. Opperdoes, P. Borst. Localization of nine glycolytic enzymes in a microbody-like organelle in Trypanosoma brucei: the glycosome.. „FEBS Lett”. 80 (2), s. 360-4, Aug 1977. PMID: 142663. 
  5. PA. Michels, V. Hannaert, F. Bringaud. Metabolic aspects of glycosomes in trypanosomatidae - new data and views.. „Parasitol Today”. 16 (11), s. 482-9, Nov 2000. PMID: 11063859. 
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Organellum − każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Komórka prokariotyczna nie zawiera organelli komórkowych, co odróżnia ją od komórki eukariotycznej. Genofor, Nukleoid czy rybosomy nie są organellami, gdyż nie są oddzielone od otoczenia błoną komórkową. Komórki eukariotyczne zawierają podstawowy zestaw organelli błonowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kinetoplastydy (Kinetoplastida) – wiciowce zwierzęce z supergrupy eukariontów Excavata klasyfikowane w randze gromady lub rzędu w typie Euglenozoa. U podstawy ich wici znajduje się kinetoplast, który budową przypomina mitochondrium. Do grupy tej zalicza się organizmy zarówno wolno żyjące jak i pasożytnicze. U niektórych kinetoplastydów może występować błonka podobna jak u Parabasalia.
  β-oksydacja (β-oksydacja Knoopa) – szereg reakcji przekształcenia kwasów tłuszczowych w acetylokoenzym A (acetylo-CoA) w przypadku kwasów tłuszczowych o parzystej liczbie węgli oraz acetylo-CoA i propionylo-CoA, gdy liczba atomów węgla jest nieparzysta.
  Katalaza (EC 1.11.1.6) – enzym z grupy oksydoreduktaz katalizujący proces rozkładu nadtlenku wodoru do wody i tlenu. Otrzymana po raz pierwszy w postaci krystalicznej w 1937 roku przez J.B. Sumnera. Znaczne jej ilości występują w komórkach zwierzęcych np. w wątrobie, nerce, leukocytach i erytrocytach (krwinkach czerwonych), w bakteriach tlenowych oraz w peroksysomach komórek roślinnych fotosyntezujących. Jest dobrym enzymem markerowym dla peroksysomów. Jest bardzo aktywnym enzymem, którego grupę prostetyczną stanowi hemina.
  Świdrowce (trypanosomy, Trypanosomatidae Doflein, 1901) – rodzina pasożytniczych pierwotniaków powodujących choroby zwierząt w tym człowieka. Świdrowce należą do gromady Kinetoplastida, typu Euglenata. Są bezwzględnymi pasożytami kręgowców, u których żyją w osoczu krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i narządach miąższowych, i u bezkręgowców, u których lokalizują się w jelicie i innych narządach.
  Glioksysom − mikrociałko (organellum) występujące tylko w komórkach roślin wyższych. Jest pęcherzykiem otoczonym pojedynczą błoną białkowo-lipidową. Zawiera enzymy rozkładające (tzw. cyklu glioksylanowego) kwasy tłuszczowe do związków, które mogą później posłużyć do syntezy cukrów prostych. Mechanizm ten jest istotny w uruchamianiu rezerw tłuszczowych nasion roślin oleistych. Dzieje się tak w czasie kiełkowania oraz, gdy zachodzi potrzeba uruchomienia niewęglowodanowych rezerw energetycznych u roślin.
  Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.733 sek.