• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gleboznawca

  Przeczytaj także...
  Gleboznawstwo, pedologia (od łac. gleba - "grudka ziemi") – nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania oraz rozmieszczeniu ich na Ziemi. Gleboznawstwo jest nauką przyrodniczą powiązaną wielostronnie z innymi naukami zajmującymi się przyrodą martwą i ożywioną. Jest niekiedy ukierunkowane na specjalne cele praktyczne, np. gleboznawstwo rolne, leśne, melioracyjne.Geolog – zawód uzyskiwany po ukończeniu studiów wyższych w dziedzinie geologii lub nauk geologicznych. Geolog to specjalista, który zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś - w dziedzinie geologii stosowanej.
  Gruntoznawstwo – dział geologii inżynierskiej zajmujący się badaniem i klasyfikacją gruntów ze względu na ich właściwości budowlane, oceną mechanicznej wytrzymałości gruntu jako podłoża budowli, metodami polepszenia właściwości gruntów oraz badaniem zmian tych właściwości pod wpływem wznoszonych budowli.
  Gleboznawca podczas opisu profilu glebowego

  Gleboznawca — osoba zajmująca się badaniem i opisem gleb. W celu poznania genezy, właściwości oraz przydatności dla rolnictwa gleb na określonym terenie gleboznawca prowadzi prace terenowe, laboratoryjne i kameralne. Uczestniczy również w pracach związanych z ochroną oraz racjonalnym zagospodarowaniem gleb.

  Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.Czynniki glebotwórcze - elementy środowiska geograficznego mające wpływ na powstawanie i rozwój gleb. Są one czynnikiem energetycznym lub substratem w procesie glebotwórczym.

  Gleboznawca często pracuje zarówno w terenie przy odkrywce glebowej, w laboratorium przy analizach gleb, a także przy komputerze przy tworzeniu opracowań i dokumentacji. Do obowiązków gleboznawcy może należeć:

 • określenie genezy gleby i działających na nią czynników glebotwórczych;
 • określenie rzędu, typu, podtypu, rodzaju i gatunku gleby;
 • badanie chemicznych i fizycznych właściwości gleb;
 • określenie stopnia zanieczyszczenia i degradacji gleb przez działalność człowieka;
 • określenie potrzeb nawożenia i wapnowania gleb;
 • ustalenie przydatności rolniczej gleby, określenie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej;
 • wykonywanie map glebowych, w tym map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych;
 • opracowanie projektu rekultywacji gleb na terenach zdegradowanych lub projektu ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb na określonym obszarze;
 • udział w zespole opracowującym plany zagospodarowania przestrzennego lub programy ochrony i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska związana z gleboznawstwem.
 • By pracować jako gleboznawca należy skończyć studia wyższe na kierunku lub specjalizacji gleboznawstwo, możliwe też jest dokształcanie się w ramach studiów podyplomowych. Zatrudnienie można zdobyć na uczelni wyższej, co wiąże się z podążaniem drogą kariery naukowej, a także w różnych firmach lub instytucjach publicznych wymagających wykonywania ekspertyz gleboznawczych.

  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.Odkrywka glebowa - wkop w pokrywie glebowej wykonywany w celu przeprowadzenia jej badań. Wykonanie odkrywki glebowej pozwala dokonać opisu profilu glebowego, określić podstawowe właściwości gleby oraz pobrać próbki do dalszych szczegółowych analiz laboratoryjnych. Odkrywkę glebową lokalizuje się w miejscu reprezentatywnym dla większego obszaru, możliwie jednorodnego pod względem litologii, rzeźby, stosunków wodnych i sposobu użytkowania. Nie powinno się jej wykonywać w pobliżu zabudowań, dróg, rowów itp. ponieważ w ich pobliżu układ poziomów genetycznych gleby jest zwykle zaburzony.

  Gleboznawca jest wymieniony jako zawód w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy opublikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kod zawodu: 213202. Zawodem wymagającym podobnych kompetencji jest klasyfikator gruntów, kod zawodu: 213208.
  Zakres pracy klasyfikatora gruntów jest węższy niż gleboznawcy i można go traktować jako swego rodzaju specjalizację w obrębie pracy gleboznawcy. Praca klasyfikatora gruntów jest ściśle związana z określeniem przydatności danej gleby dla rolnictwa i nadaniem jej klasy wynikającej z gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikator, zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, we współpracy z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, bierze udział w opracowaniu projektów (operatów) klasyfikacyjnych.

  Mapy glebowo-rolnicze - jedne z map glebowych zawierające klasy gleby, kompleksy przydatności rolniczej gleb, rodzaje i gatunki gleb oraz wiele innych informacji. Służą do racjonalnej produkcji rolnej, ochrony środowiska oraz prac scaleniowych.Typ gleby, typ glebowy — podstawowa jednostka klasyfikacyjna gleb obejmująca gleby o takim samym układzie poziomów glebowych i zbliżonych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gleboznawstwo
 • Geolog
 • Gruntoznawstwo
 • Edafologia
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gleboznawca. psz.praca.gov.pl/. [dostęp 2016-06-26].
  2. Gleboznawca. www.praca.pl. [dostęp 2016-06-26].
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. „Dz.U. 2014 poz. 1145”. [dostęp 2016-07-01]. 
  4. Klasyfikator gruntów. psz.praca.gov.pl/. [dostęp 2016-06-26].
  Ekspertyza (nazywana także opinią) - proces zbadania rzeczy bądź sprawy przez biegłego w danej dziedzinie specjalistę.Klasa bonitacyjna również jako klasa bonitacyjna gleby – klasa gruntu określana w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie urzędowej tabeli gruntów określająca jakość gleby pod względem jej wartości użytkowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Degradacja siedliska rolniczego – proces, podczas którego naturalny potencjał wytwórczy rolniczego ekosystemu obniża się na skutek zachwiania w nim równowagi chemicznej, fizycznej lub biologicznej; wyraża się spadkiem plonowania z jednoczesnym pogorszeniem jakości uprawianych roślin.
  Prawo geodezyjne i kartograficzne – obowiązująca w Polsce ustawa regulująca zagadnienia dotyczące geodezji i kartografii.
  Nawożenie - stosowanie nawozów celem utrzymania lub zwiększenia zawartości w glebie składników pokarmowych potrzebnych roślinom (głównie azot, potas, fosfor) oraz poprawienia właściwości chemicznych, takich jak odczyn gleby, fizykochemicznych, np. zwiększenie zdolności sorpcyjnych, fizycznych, do których należy polepszenie struktury gleby oraz zwiększenie pojemności wodnej, biologicznych poprzez wpływ nawozów na występowanie pożytecznej mikroflory, z którą wiąże się prawidłowy rozkład resztek pożniwnych.
  Edafologia (z języka greckiego έδαφος, edaphos; ziemia oraz logos, czyli wiedza) – dział nauk o ziemi bliski pedologii, zajmujący się badaniem właściwości gleby, zwłaszcza pod kątem jej wpływu na organizmy żywe (w szczególności roślin).
  Wapnowanie gleby – stosowanie nawozów wapniowych w celu odkwaszenia gleby oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.
  Rekultywacja gleb – działalność mająca na celu przywrócenie wartości użytkowej glebom zniszczonym przez przemysł, zwłaszcza górniczo-hutniczy. Polega ona na właściwym ukształtowaniu rzeźby terenu, poprawieniu właściwości fizycznych i chemicznych gleby, uregulowaniu stosunków wodnych, wzmacnianiu skarp, zbudowaniu dróg i niezbędnych obiektów gospodarczych lub turystycznych, zasianiu traw i kwiatów oraz zadrzewieniu połączonym z wysianiem odpowiednich grzybów itp. Obowiązek rekultywacji spoczywa na użytkowniku, który zniszczył glebę wykorzystując ją do celów pozarolniczych. Rekultywacja powinna być wykonana w ciagu 4 lat od ustania pozarolniczej eksploatacji gruntów. Mimo to, coraz większy problem stanowią wyrobiska po kopalniach odkrywkowych, hałdy, stawy osadnikowe oraz grunty zanieczyszczone przez przemysł i budownictwo. w roku 1980 zdegradowanych było w Polsce 100 tys. ha gruntów, a zrekultywowanych tylko 28,5 tys. ha, czyli 28,5%.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.745 sek.